Změna financování asistentů pedagoga

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odeslalo do vnějšího připomínkového řízení novelu školského zákona. V ní je navržena úprava právního postavení asistentů pedagoga v základních školách (včetně školní družiny) nebo také návrh nového způsobu financování asistentů pedagoga stanovením maximálního počtu hodin přímé pedagogické činnosti hrazených ze státního rozpočtu.  

V současnosti je zajištění podpory vzdělávání žáků asistentem pedagoga v základních školách a školních družinách řešeno prostřednictvím podpůrných opatření doporučených školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) konkrétnímu žákovi. Tento systém ale nedává školám, samotným asistentům a v konečném důsledku ani žákům jistotu a perspektivu stability. Je totiž nutné si uvědomit, že tato pracovní pozice není pozicí osobního asistenta žáka, ale pozicí asistenta pedagoga, kterému tento asistent poskytuje podporu pro práci s celou třídou. Zároveň se školy a školská zařízení i zákonní zástupci v souvislosti se současným nastavením způsobu podpory potýkají s vysokou administrativní zátěží, která je spojena s doporučováním, poskytováním a vykazováním činnosti asistenta pedagoga.

Proto MŠMT přichází s novinkou a předkládá model financování asistentů pedagoga na základě maximální týdenní míry hodin přímé pedagogické činnosti zabezpečované asistentem pedagoga, tzv. PHAmax. Model bude nastaven na základě počtu běžných tříd v základní škole a jejich průměrné naplněnosti. Dále bude zohledňovat počet tříd 1. – 3. ročníků, podíl žáků se třetím stupněm podpůrných opatření a počet tříd, v nichž se vzdělávají žáci se čtvrtým či pátým stupněm podpůrných opatření. Pro školní družiny bude PHAmax stanoveno na základě počtu účastníků školní družiny se speciálními vzdělávacími potřebami 3. – 5. stupně podpůrných opatření. PHAmax bude nastaven tak, aby co nejvíce zohlednil současný stav asistentů pedagoga ve školách a školních družinách a zároveň zohlednil i vyšší potřebu asistenta pedagoga ve třídách, kde se vzdělávají žáci s vyšším stupněm podpory (4. a 5. stupeň).

Soukromým a církevním základním školám a školním družinám budou finanční prostředky na asistenta pedagoga poskytovány na základě příplatku. Role školských poradenských zařízení zůstane primárně zachována pro odbornou diagnostiku žáků, nastavení stupně podpůrných opatření a vyjádření potřeby personální podpory, přičemž k financování personální podpory asistenta pedagoga využije ředitel školy počet hodin pedagogické práce/přímé pedagogické činnosti financovaný ze státního rozpočtu.

Zdroj: https://www.msmt.cz/zmena-financovani-asistentu-pedagoga