Závěrečná zpráva o vyúčtování finančních prostředků

Vydáno: 4 minuty čtení

na digitální učební pomůcky a na prevenci digitální propasti za rok 2022 z NPO.

  • Pro školy soukromé a církevní jsou od 30. 12. 2022 v systému IS-NPO zpřístupněny dva formuláře pro vyplnění závěrečné zprávy včetně vyúčtování dotace komp. 3.1 z NPO podle článku 19 rozhodnutí o poskytnutí dotace na prevenci digitální propasti a na digitální učební pomůcky s termínem odevzdání nejpozději do 15. 2. 2023.  
  • Školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí budou mít tyto formuláře zpřístupněny v systému IS-NPO prostřednictvím odkazu v povinném sběru https://sberdat.uiv.cz nejpozději do konce ledna 2023 a vyplnit je budou povinny do 28. 2. 2023 podle odst. b) kap. IV Věstníku 01/2022. 

Kdy a kde odevzdat

Školy soukromé a církevní jsou povinny odevzdat vyplněnou závěrečnou zprávu včetně vyúčtování v systému IS-NPO nejpozději do 15. 2. 2023 - v systému se zobrazí stav "Závěrečná zpráva odeslána", poté vyčkejte na kontrolu této zprávy ze strany MŠMT, informováni o tom budete v systému IS-NPO, kde se změní stav ze "Závěrečná zpráva odeslána" na stav "Závěrečná zpráva zkontrolována, odešlete MŠMT" jedním ze stanovených způsobů uvedených v úvodu vyúčtování projektu.

Obdobně budou formuláře vyplňovat školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí nejpozději do do 28. 2. 2023, avšak jejich zpřístupnění bude po automatickém zaevidování těchto škol do systému IS-NPO v průběhu ledna 2023. Odkaz obdrží školy prostřednictvím sberdat.uiv.cz. Vyplněním formuláře školy poskytnou MŠMT informace o způsobu využití finančních prostředků. Sběr dat bude kvantitativního i kvalitativního charakteru.

Metodika k závěrečnému vyúčtování a splnění účelu

Pro všechny školy je již nyní zveřejněna Metodická podpora k závěrečnému vyúčtování a splnění účelu, podmínek a kritérií Komp. 3.1 NPO 2022.

Tato metodická podpora slouží k vyplnění závěrečné zprávy o vyúčtování (platí pro školy soukromé a církevní) a zároveň pro povinný sběr dat (platí pro školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí), které jsou školy povinny vyplnit nejpozději v únoru 2023 a
mají poskytnout MŠMT informace o tom, jak byly finanční prostředky z NPO - komponenty 3.1 využity v roce 2022. Podrobně jsou cíle zjišťování dat popsány v kapitole 7 a příklady zjišťování dat jsou uvedeny v tabulkách 1 - 9 v příloze tohoto dokumentu, v kapitole 10 jsou uvedeny
informace k případným vratkám finančních prostředků, ostatní kapitoly se věnují metodické podpoře ke splnění účelu, kritérií a podmínek, které byly stanoveny ve Věstníku (školy zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí) nebo ve Výzvě (pro školy soukromé
a církevní) na základě nejčastěji kladených otázek na digitalizujeme@msmt.cz.

Text metodické podpory je členěn v pořadí podle kapitol zveřejněných ve Věstníku a souhlasí s články vyhlášených výzev pro školy soukromé a církevní k oběma účelům finančních prostředků z NPO, které školy obdržely na prevenci digitální propasti a na pokročilé digitální učební pomůcky. V každé kapitole jsou uvedena Doporučení s metodickou podporou ke splnění účelu, kritérií a podmínek čerpání finančních prostředků z NPO.
Případné nejasnosti v interpretaci této metodické podpory lze konzultovat nadigitalizujeme@msmt.cz, avšak rozhodující pro splnění účelu, kritérií a podmínek je text zveřejněný ve Věstníku /ve Výzvě (resp. v rozhodnutí o přidělení dotace).

Ke stažení je k dispozici také na edu.cz/digitalizujeme/metodicka-podpora.

Zdroj: https://www.edu.cz/zaverecna-zprava-o-vyuctovani-financnich-prostredku-na-digitalni-ucebni-pomucky-a-na-prevenci-digitalni-propasti-za-rok-2022-z-npo/