Zásadní změny ve výuce předmětu informatika jsou přede dveřmi

Vydáno: 5 minut čtení

Jak naprogramovat robota? Jak sestavit a zapsat postup řešení problému, aby jej mohl někdo jiný automaticky bezmyšlenkovitě vykonat? Jak odlišit podstatné od nepodstatných údajů při řešení daného problému? To jsou otázky, které řeší obor informatika a které se na našich školách systematicky nevyučují.

V současnosti je informatika (příp. s názvem ICT) vnímána spíše jako pomocný předmět, zahrnující návody a nácvik rutinních činností. Žáci se naučí, jak uživatelsky ovládat počítač, případně z čeho se skládá, ale nikoli, jak vlastně funguje, jak zpracovává digitální data. Zcela stranou zůstávají témata jako algoritmizace, automatizace, kódování a procesy zpracování informací, robotika. Přitom robotů a počítačů je svět kolem nás plný a vděčíme jim za naši životní úroveň.

Aktuální světový trend ve výuce informatiky spočívá v opouštění výuky konzumování technologií směrem k porozumění tomu, jak počítače a informační systémy fungují a jak je vyvíjet, tvořit. Výuka je zaměřována na rozvíjení informatického myšlení žáka (co je informatické myšlení najdete zde). Nové zaměření posouvá informatiku k plnohodnotnému STEM oboru se svým náročným obsahem, který je součástí všeobecného vzdělání člověka 21. století.

Tento trend můžeme pozorovat v řadě zemí: jako příklady uveďme Anglii, v níž je na základních školách předmět Computing s tímto obsahem zaveden již pět let, v Polsku se již pět let děti učí programovat od 1. stupně základní školy a na Slovensku je informatika, zahrnující programování, povinnou součástí výuky na ZŠ již po 13 let. I u nás je celá řada základních škol, které běžně učí programování a používají robotické stavebnice od útlého věku žáka, školní soutěže Bobřík informatiky se účastní na 90 000 žáků od 1. stupně ZŠ po maturitu.

Podíváme-li se na situaci z pohledu vzdělání žáka jako přípravy pro život, je zřejmé, že si nesmíme dovolit tento trend ignorovat, pokud nechceme být zcela závislí na zahraničních technologiích, odbornících a řešeních, prostě pokud nechceme zaostávat. Z pohledu školy ovšem vidíme celou řadu velkých problémů, které je třeba řešit. Máme stanoveno, co se má učit, tedy očekávané výsledky učení? Máme vhodné učebnice? Jaký tento v podstatě nový předmět dostane prostor a kdo jej bude učit?

Informatika bude potřebovat výrazně větší dotaci než je současná jedna hodina v jednom ročníku na 1. a 2. stupni ZŠ. Určitý obrázek si můžeme udělat, podíváme-li se do zahraničí: např. ve zmiňované Anglii je povinná informatika ve všech ročnících školní docházky, na Slovensku pak jedna hodina týdně nepřerušeně od 3. ročníku ZŠ.

Kde vezmeme učitele informatiky? Nelze očekávat, že na školy přijdou zástupy nových učitelů, a to i přesto, že již po dva roky jsou na všech pedagogických fakultách v republice studenti připravováni k výuce programování či práci s roboty, a to včetně budoucích učitelů 1. stupně ZŠ. Školy si budou muset vystačit s těmi učiteli, které mají. Pro ně je ovšem třeba zajistit kvalitní učebnice, metodiky, proškolení a motivovat je.

Aktuálně je před dokončením inovovaný RVP ZV z informatiky. K němu byly vytvořeny modelové školní vzdělávací programy pro informatiku na ZŠ, a to ve třech verzích: pro školy, které se rozhodnou přejít na novou informatiku bez jakýchkoliv nákupů pomůcek, pro školy, které chtějí do změny výuky investovat nákupem robotických stavebnic a hraček, a ve verzi šablony, ze které si aktivní školy svůj ŠVP budou schopny sestavit samy. Tyto materiály mohou pomoci udělat představu o inovovaném obsahu výuky (více zde).

Bylo vytvořeno 14 nových učebnic a vzdělávacích materiálů včetně metodik pro všechny stupně škol. Obsahují všechna nová témata informatiky a rozvíjejí informatické myšlení žáků. Jsou zdarma dostupné ke stažení nebo běží online na webu imysleni.cz, od 30. 6. 2020 ve finální podobě. Tyto učebnice byly během dvou let ověřovány na více než stovce škol.

Po prázdninách proběhne poslední pilotáž vzorového školení pro učitele 1. stupně ZŠ a učitele informatiky, které je vybaví dovedností základů programování a informatiky a také nezbytnou didaktikou, jak předmět učit a využít učebnice. Pak bude školení hromadně nabízeno. Již nyní je možné si zdarma projít dva online kurzy Jak rozvíjet informatické myšlení a Úvod do školní robotiky a kromě certifikátu získat dobrou představu, o co v informatice jde.

Změny, které před námi stojí, jsou razantní, ovšem nemusejí být bolestné. Letošní koronakrize ukázala, že školy jsou schopny se vypořádat s tím, že se kvalitní výuka bez počítačů neobejde a že učitelé preferují dobré vzdělání svých žáků před rutinní tradicí. Musíme k těmto inovacím najít odvahu, protože nám nic jiného nezbývá, protože není cesty zpět.

Doc. PaedDr. Jiří Vaníček, Ph.D., Jihočeská univerzita

Zdroj: https://www.npicr.cz/aktuality/zasadni-zmeny-ve-vyuce-predmetu-informatika-jsou-prede-dvermi