Zařazují učitelé etickou výchovu do výuky?

Vydáno: 2 minuty čtení

V květnu 2019 rozeslal NIDV pedagogickým pracovníkům základních a středních škol v jednotlivých krajích ČR evaluační dotazník, jehož cílem bylo především odhalit současné palčivé problémy, se kterými se školy v oblasti etické výchovy (ETV) potýkají nejčastěji, a zjistit, jaké jsou v tomto ohledu jejich potřeby. Počet obeslaných účastníků byl 194. Zodpovězených dotazníků se vrátilo 54. Většina respondentů k zavádění ETV do programu školy měla připomínky. 

ETV má dle respondentů své opodstatněné místo ve výuce ve škole, vzorem by měl být sám učitel a také sociální prostředí, které dítěte ovlivňuje. Mezi respondenty převažovali učitelé 1. stupně ZŠ (81 %), naopak nejméně bylo učitelů z málotřídních škol (2 %).

ETV do výuky zařazují všichni respondenti. Nejvíce z nich zařazuje ETV jako průřezová témata (41 %), poté jako samostatný předmět (33 %) a příležitostně (26 %). Respondenti uvedli, že ETV jako předmět zařazují na ZŠ především až na 2 stupni: pro 8. třídu (19 %), pro třídu 9. a 6. (oboje po 17 %) a pro 7. třídu (15 %). Na prvním stupni ZŠ je ETV zařazována také, ale v mnohem menší míře (9 %).

Většina respondentů k ETV využívá výukové materiály (54 %). 41 % respondentů označila tvrzení, že učitelé si přípravy dělají sami, a zbývajících 5 % materiály pro výuku ETV nevyužívá.

Z uvedených oblastí ETV se respondenti nejvíce věnují oblastem: Mezilidské vztahy a komunikace (98 %), Prosociální chování v osobních vztazích (61 %) a Pozitivní hodnocení druhých (57 %). Naopak nejméně se ve školách věnují oblasti Reálné a zobrazované vzory (26 %).

Nejvíce je dle respondentů potřeba zaměřit vzdělávací programy v rámci DVPP na oblast Mezilidské vztahy (61 %) a na Pozitivní hodnocení druhých (41 %). Naopak nejmenší pozornost si v tomto ohledu zaslouží Reálné a zobrazované vzory a Interpersonální a sociální empatie (obě oblasti po 22 %).

Za nejpalčivější problémy v oblastech výchovy respondenti označili Inkluzi (69 %) a Šikanu a mezilidské vztahy (69 %). Dle 39 % respondentů má ETV vliv na prevenci a řešení těchto problémů zcela a dle 50 % částečně.  Podle zbývajících 11 % respondentů ETV tento vliv nemá.

Zařazujete ETV do výuky?

 Řízení školy online

Zdroj: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1992-zarazuji-ucitele-etickou-vychovu-do-vyuky