Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

Vydáno: 25 minut čtení

Legislativa

Nouzový stav, karanténa a zápis do prvního ročníku základního vzdělávání

Doba zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání

Právní úprava a obvyklá praxe

Podle § 46 odst. 1 a § 36 odst. 4 školského zákona ředitel školy stanoví dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to v období od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání oznámí způsobem v místě obvyklým.

Podle § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, je zápis k povinné školní docházce složen z

 1. formální části,
 2. tzv. motivační části.

Doba zápisu se chápe jako

 1. doba formální části zápisu, během které uchazeč (resp. jeho zákonný zástupce) podává správnímu orgánu žádost (přihlášku) o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání a případně se uskutečňují bezprostředně navazující úkony správního orgánu (např. odstranění vad žádosti na místě, informování zákonného zástupce dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění),
 2. doba tzv. motivační části zápisu, během které probíhá rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem, nebo jiná činnost se zapisovaným dítětem (je-li při zápisu přítomno zapisované dítě).

Obvykle ředitel stanoví dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání na dobu jednoho dne, případně několika dnů (dvou dnů až týdne).

Vhodný postup v návaznosti na mimořádná opatření

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 lze předpokládat následující činnosti školy (ředitele školy):

 1. Informuje uchazeče (jejich zákonné zástupce) o možnosti podat žádost (přihlášku) o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání jiným způsobem než osobním podáním žádosti (přihlášky) v místě zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání [prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou), emailem s uznávaným elektronickým podpisem, do datové schránky] a doporučí jim podání žádosti (přihlášky) způsobem bez osobního podání žádosti v místě zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.
 2. Stanoví dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání tak, aby odpovídala podmínkám, za kterých lze podat žádost (přihlášku) jiným způsobem než osobním podáním v místě zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání (zejména, aby odpovídala podání žádosti s využitím provozovatele poštovních služeb).
 3. Je na uvážení ředitele školy, zda takto stanovená doba zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání bude např. dobou od 1. do 14. dubna, nebo dobou od 1. do 21. dubna.
 4. Pokud ředitel školy již dříve stanovil dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, oznámil ji způsobem v místě obvyklým a je nutné prodloužit dobu zápisu, ředitel školy nově stanoví dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání a nově stanovenou (prodlouženou) dobu zápisudo prvního ročníku základního vzdělávání oznámí způsobem v místě obvyklým.
 5. Při oznámení stanovené nebo nově stanovené doby zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání je vhodné spolupracovat se zřizovatelem.

Místo zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání

Právní úprava a obvyklá prax

Podle § 46 odst. 1 školského zákona ředitel školy stanoví místo zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Místo zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání oznámí způsobem v místě obvyklým.

Podle § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, je zápis k povinné školní docházce složen z

 1. formální části,
 2. tzv. motivační části.

Obvykle ředitel školy stanoví místo zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání jako školu. Na toto místo zákonný zástupce podává (doručuje) žádost (přihlášku) a v tomto místě se koná motivační část zápisu.

Vhodný postup v návaznosti na mimořádná opatření

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 lze předpokládat následující činnosti školy (ředitele školy):

 1. Informuje uchazeče (jejich zákonné zástupce) o možnosti podat žádost (přihlášku) o přijetí k základnímu vzdělávání jiným způsobem než osobním podáním žádosti (přihlášky) ve škole [prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou), emailem s uznávaným elektronickým podpisem, do datové schránky] a doporučí jim podání žádosti (přihlášky) způsobem bez osobního podání žádosti v místě zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání.
 2. Informuje uchazeče (jejich zákonné zástupce) o místě zápisu jako místě, na kterém uchazeč (zákonný zástupce uchazeče) osobně podává žádost (přihlášku), nebo na které podává žádost (přihlášku) k základnímu vzdělávání uchazeče jiným způsobem (tj. bez osobního podání v místě zápisu). V této souvislosti jednoznačně vymezí místo určené k osobnímu podání přihlášky, tak adresu místa zápisu (jak pro provozovatele poštovních služeb, tak pro elektronická podání).
 3. V případě, že v dříve podaných informacích o místě, na které mohou být podány žádosti, nebyly uvedeny informace o adrese pro podání žádosti prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou) nebo v elektronické podobě, je nutné informace doplnit. Doplněné informace ředitel školy oznámí způsobem v místě obvyklým.
 4. Při oznámení doplněné informace o místě zápisu je vhodné spolupracovat se zřizovatelem.

Informace k organizaci a průběhu zápisu

Právní úprava a obvyklá praxe

Podle § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

Obvykle ředitel školy informace k organizaci a průběhu zápisu zveřejňuje současně s informacemi o době a místě zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání. Informace o době a místě zápisu do prvního ročníku a informace k organizaci a průběhu zápisu se obvykle shrnují do jednoho dokumentu, který se

 1. oznámí způsobem v místě obvyklým (např. na informační tabuli ve škole, na úřední desce školy) a
 2. zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webových stránkách školy).

Vhodný postup v návaznosti na mimořádná opatření

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 před zahájením zápisu ředitel školy zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup:

a)        informaci o konání pouze formální části zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání a případné změny formální části zápisu, zejména

 • prodloužení doby zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání;
 • informace o možnosti podat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání bez osobního podání žádosti v místě zápisu (typicky ve škole);
 • apel adresovaný zákonným zástupcům uchazečů, aby zákonní zástupci uchazečů, kteří budou podávat žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání osobně v místě konání zápisu (typicky ve škole), se školou předem dohodli konkrétní dobu podání žádosti,
 • informace o zpřístupnění formuláře žádosti o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání, který mohou zákonní zástupci uchazeče použít; případně jednoznačné informace o povinném a možném obsahu žádosti o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání,
 • informace o případných součástech (přílohách) žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a možných způsobech jejich podání,
 • informace o způsobu provedení poučení zákonného zástupce uchazeče nebo poskytnutí informovaného souhlasu zákonným zástupcem uchazeče, který se vyžaduje při přijímání uchazečů k základnímu vzdělávání ve školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo zařazení uchazeče do vzdělávacího programu základní školy speciální,
 • informace o způsobu, kterým budou poskytnuty zákonným zástupcům uchazeče informace o registračním čísle přiděleném uchazeči, možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí, o možnosti požádat o odklad povinné školní docházky uchazeče v případě, že zákonný zástupce podá žádost (přihlášku) o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání jiným způsobem než osobním podáním žádosti (přihlášky) v místě zápisu

b)       informaci o nekonání „motivační“ části zápisu, tj. o tom, že zápis do prvního ročníku základního vzdělávání proběhne bez osobní přítomnosti dětí při zápisu.

Lze předpokládat, že mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 nevyvolají změnu vlastních kritérií přijetí k základnímu vzdělávání a počtu přijímaných žáků. Pro zajištění komfortu na straně zákonných zástupců je však vhodné znovu oznámit, zveřejnit kompletní informace související se zápisem do prvního ročníku základního vzdělávání (včetně kritérií a počtu přijímaných žáků).

Žádost a podání žádosti

Právní úprava a obvyklá praxe

„Běžná“ škola

Žádný právní předpis nestanoví povinně používaný tiskopis žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Škola může nabídnout zákonným zástupcům uchazečů formulář žádosti. Zákonný zástupce však nemusí formulář využít a může napsat „vlastní“ žádost.

Podle § 37 odst. 2 správního řádu má žádost (přihláška) obsahovat

 • jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu uchazeče (dítěte),
 • jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, nebo jinou adresu pro doručování zákonného zástupce uchazeče (dítěte),
 • označení správního orgánu (právnická osoba vykonávající činnost základní školy),
 • označení toho, o co se žádá (např. žádám o přijetí XX, nar. XX, místo trvalého pobytu XX k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává XX, od 1. 9. 2020),
 • podpis zákonného zástupce uchazeče (osoby zastupující procesně nezpůsobilého uchazeče).

Jako nepovinný údaj může žádost obsahovat:

 • emailovou adresu a telefon zákonného zástupce uchazeče (k urychlení komunikace se zákonným zástupcem),
 • případně další informace navazující na kritéria přijetí k základnímu vzdělávání.

V praxi školy ověřují oprávnění zastupovat určité dítě při zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání (pokud zaměstnanci školy zákonné zástupce neznají a tento postup je adekvátní situaci) a žádají při zápisu o nahlédnutí do občanského průkazu zákonného zástupce a rodného listu dítěte. V tomto případě se ověření oprávnění uchazeče zastupovat pouze poznamená do spisu a správní orgán (škola) nepořizuje kopie občanského průkazu nebo rodného listu dítěte.

Typicky zákonný zástupce podává žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání správnímu orgánu (škole) osobně v době zápisu a v místě zápisu (typicky ve škole).

Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona

Obsah žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona je shodný s obsahem žádosti adresované „běžné“ škole.

Dále je však povinnou součástí (přílohou) žádosti

 • doporučení školského poradenského zařízení, kterým se doporučuje zařazení uchazeče do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • písemné vyhotovení poučení zákonného zástupce uchazeče obsahující informace uvedené v § 21 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, a podpis zákonného uchazeče stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl.
 • V případě, že se má uchazeč vzdělávat ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona podle vzdělávacího programu základní školy speciální, je povinnou součástí (přílohou) žádosti
 • doporučení školského poradenského zařízení, kterým se doporučuje zařazení uchazeče do školy zřízené dle § 16 odst. 9 školského zákona,
 • doporučení školského poradenského zařízení, kterým se doporučuje zařazení uchazeče do vzdělávacího programu základní školy speciální,
 • písemné vyhotovení poučení zákonného zástupce uchazeče obsahující informace uvedené v § 21 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, a podpis zákonného uchazeče stvrzující, že uvedeným informacím porozuměl,
 • písemné vyhotovení informovaného souhlasu dle § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, a podpis zákonného zástupce uchazeče stvrzující, že informacím obsaženým v informované souhlasu porozuměl.

Typicky zákonný zástupce podává žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání správnímu orgánu (škole) osobně v době zápisu a v místě zápisu (typicky ve škole). Tento postup je důvodný i proto, že písemné vyhotovení poučení (§ 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění) a informovaný souhlas (§ 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění) vyžaduje spolupráci správního orgánu (školy) a zákonného zástupce uchazeče. Správní orgán připraví písemné vyhotovení poučení nebo informovaného souhlasu a po vlastním poučení tyto dokumenty zákonný zástupce opatří svým podpisem.

Vhodný postup v návaznosti na mimořádná opatření

„Běžná“ škola

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se upřednostňuje, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Pokud uvedeného způsobu podání žádosti zákonný zástupce využije, je na uvážení správního orgánu (potažmo ředitele školy), zda bude vyžadovat, aby zákonný zástupce k žádosti o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání také doložil kopii rodného listu dítěte.

Pokud škola bude vyžadovat doložení rodného listu dítěte, pak podle opatření MŠMT stačí doložení jeho prosté kopie dálkovým způsobem. Podle názoru autorky může být uvedená kopie rodného listu dítěte škole doručena prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou), emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo do datové schránky.

Škola zřízení dle § 16 odst. 9 školského zákona

Povinné součásti žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání ve škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, tj.

 • doporučení školského poradenského zařízení (kterým se doporučuje zařazení uchazeče do školy dle § 16 odst. 9 školského zákona),
 • případně doporučení školského poradenského zařízení (kterým se doporučuje zařadit uchazeče do vzdělávacího programu základní školy speciální),

musí být správnímu orgánu doručeno i v případě, kdy zákonný zástupce uchazeče nebude podávat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání osobně v místě zápisu (typicky ve škole) a využije jiný způsob podání žádosti.

Podle názoru autorky tak učiní tím způsobem, že podá doporučení spolu s přihláškou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou), emailem s uznávaným elektronickým podpisem nebo do datové schránky.

Dokumentace vyhotovená školou a určená pro účastníka řízení

Právní úprava a obvyklá praxe

„Běžná“ škola“

V průběhu formální části zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, který obvykle probíhá za osobní účasti zákonného zástupce uchazeče, správní orgán (škola) povinně předává zákonnému zástupce určité informace. Správní řízení se řídí zásadou písemnosti, a proto jsou tyto informace předávány zákonnému zástupci písemně. V návaznosti na zásadu procesní ekonomie jsou obvykle sdružovány do jednoho dokumentu.

Jedná se zejména o následující informace:

 1. registrační číslo přidělené uchazeči (v návaznosti na § 183 odst. 2 školského zákona),
 2. nformace o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do vydání rozhodnutí (dle § 36 odst. 3 správního řádu),
 3. informace o možnosti uchazeče požádat o odklad povinné školní docházky (dle § 37 odst. 2 školského zákona).

Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona

Kromě dokumentů, které v průběhu formální části zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, vyhotovuje „běžná“ škola, škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona připravuje text

 1. poučení obsahujícího informace dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění,
 2. nformovaného souhlasu se zařazením uchazeče do vzdělávacího programu základní školy speciální dle § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění.

Správní orgán je povinen zákonného zástupce uchazeče informovat, poučit o skutečnostech uvedených v § 21 odst. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění. Zákonný zástupce svým podpisem stvrdí, že informacím porozuměl. Zákonným zástupcem podepsané poučení je součástí (přílohou) žádosti o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání.

Správní orgán je povinen zákonného zástupce uchazeče informovat, poučit o skutečnostech uvedených v § 22 odst. 3 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění. Informace jsou obsaženy v textu informovaného souhlasu se zařazením uchazeče do vzdělávacího programu základní školy speciální. Tím, že zákonný zástupce podepisuje uvedený souhlas, zákonný zástupce vyjadřuje, že informacím porozuměl a že souhlasí se zařazením uchazeče do vzdělávacího programu základní školy speciální. Zákonným zástupcem podepsaný informovaný souhlas je součástí (přílohou) žádosti o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání.

Z logiky věci je zřejmé, že vlastní informování, poučení zákonného zástupce a opatření odpovídajícího dokumentu (poučení dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění; informovaného souhlasu dle § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění) podpisem zákonného zástupce uchazeče vyžaduje spolupráci správního orgánu a zákonného zástupce uchazeče. Tato spolupráce je nejefektivnější, pokud poučení a opatření dokumentu podpisem zákonného zástupce uchazeče probíhá v rámci osobního jednání, osobní přítomnosti zákonného zástupce v místě zápisu (typicky ve škole).

Vhodný postup v návaznosti na mimořádná opatření

„Běžná škola“

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19, kdy se upřednostňuje, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce uchazeče v místě zápisu (typicky ve škole) a zákonný zástupce uvedeného způsobu podání žádosti využije,

 • je nezbytné informovat zákonného zástupce uchazeče o registračním čísle přiděleném uchazeči, možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do vydání rozhodnutí a možnosti požádat o odklad povinné školní docházky uchazeče, a to jiným způsobem než osobním předáním dokumentu obsahujícího uvedené údaje,
 • podle názoru autorky lze uvedené informace zákonnému zástupci uchazeče doručit s využitím datové schránky a prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (a to způsobem dle § 19 odst. 7 správního řádu, tj. s užitím písemného dokladu – doručenky – stvrzující skutečnost, že písemnost odeslaná správním orgánem byla adresátovi doručena).

Škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona

Kromě dokumentů, které v průběhu formální části zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání vyhotovuje „běžná“ škola a následně je zákonnému zástupci doručí osobním předáním, pomocí datové schránky nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona musí zajistit, aby

 1.  do 7 dnů ode dne, kdy zákonný zástupce doručil správnímu orgánu žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (tj. ode dne, kdy zákonný zástupce žáka projeví zájem o tento způsob vzdělávání), byl zákonný zástupce uchazeče informován, poučen dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění,
 2. případně byl zákonný zástupce uchazeče informován, poučen dle § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění.
  Dále má správní orgán (škola) podniknout kroky, aby byla žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doložena
 3. poučením dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, opatřeným podpisem zákonného zástupce uchazeče,
 4. případně informovaným souhlasem dle § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, opatřeným podpisem zákonného zástupce uchazeče.

V návaznosti na mimořádná opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 se upřednostňuje, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce uchazeče ve škole. Pokud zákonný zástupce uvedeného způsobu podání žádosti využije, správní orgán svým ředitelem

 • zašle zákonnému zástupci uchazeče, který podal žádost o přijetí uchazeče do školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, text informací, poučení dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, nebo text informovaného souhlasu dle § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, a to datovou schránkou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (a to způsobem dle § 19 odst. 7 správního řádu, tj. s užitím písemného dokladu – doručenky – stvrzující skutečnost, že písemnost odeslaná správním orgánem byla adresátovi doručena),
 • bez doložení žádosti poučením dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, opatřeným podpisem zákonného zástupce uchazeče nebo bez doložení žádosti informovaným souhlasem dle § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, opatřeným podpisem zákonného zástupce uchazeče má žádost vady (není úplná); proto správní orgán (škola) vyzve v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu zákonného zástupce uchazeče, aby v určité lhůtě odstranil nedostatek žádosti tím, že doručí správnímu orgánu (škole) poučení dle § 21 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, nebo informovaný souhlas dle § 22 vyhlášky č. 27/2016 Sb., v platném znění, opatřené podpisem zákonného zástupce (v případě, že informacím, poučení porozuměl); podle názoru autorky výzva může být zákonnému zástupci doručena datovou schránkou nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (a to způsobem dle § 19 odst. 7 správního řádu, tj. s užitím písemného dokladu – doručenky – stvrzující skutečnost, že písemnost odeslaná správním orgánem byla adresátovi doručena).

Shrnutí – „běžná“ základní škola

Informace oznámené způsobem v místě obvyklým a zveřejněné na webových stránkách školy

Informace

Předpokládaná změna, doplnění

lhůta oznámení, zveřejnění

Doba zápisu

Prodloužení doby zápisu

bez zbytečného odkladu

Místo zápisu

Doplnění přesných informací pro podání žádosti

a)       prostřednictvím provozovatele poštovních služeb („klasickou“ poštou),

b)       emailem s uznávaným elektronickým podpisem,

c)        datovou schránkou

Organizace a průběh formální části zápisu

Doplnění informací

a)   o možnosti podat žádost bez osobní přítomnosti zákonného zástupce uchazeče v místě zápisu (ve škole),

b)   apel adresovaný zákonným zástupcům uchazeče, kteří podají žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání osobně v místě zápisu (typicky ve škole) – dohodnout se školou den a hodinu, kdy se do školy dostaví,

c)    o možnosti využití formuláře žádosti (přihlášky); případně povinném a možné obsahu žádosti, případných přílohách žádosti (např. kopie rodného listu),

d)   jakým způsobem budou zákonnému zástupci uchazeče, který nepodal žádost o přijetí uchazeče k základnímu vzdělávání osobně v místě zápisu, sděleny informace o registračním čísle přiděleném uchazeči, možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí do vydání rozhodnutí a informace o možnosti požádat o odklad povinné školní docházky uchazeče,

e)   v případě, že by došlo ke změně kritérií přijetí k základnímu vzdělávání, změna kritérií,

f)    v případě, že by došlo ke změně počtu přijímaných žáků, změna počtu přijímaných žáků

bez zbytečného odkladu před zahájením zápisu

Organizace a průběh motivační části zápisu

Doplnění informací:

a)        neproběhne motivační část zápisu (děti nebudou přítomny zápisu v místě a v době konání zápisu),

b)        proběhne setkání s přijatými uchazeči (nejedná se o „motivační“ část zápisu) zaměřené na seznámení s prostředím školy

bez zbytečného odkladu před zahájením zápisu

 

Dokument jako celek

(obsahující stanovení místa a doby zápisu, popis organizace a průběhu zápisu)

Pokud škola (resp. ředitel školy) již dříve stanovila místo a dobu zápisu, zveřejnila je způsobem v místě obvyklým (§ 46 odst. 1 školského zákona), zveřejnila informace k organizaci a průběhu zápisu dle § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., v platném znění, pak v případě změn

a)    jednoznačně označí dokument jako „změněné“ informace o místě, době, organizaci a průběhu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, opatří jej datem vydání,

b)   „změněným“ dokumentem zruší dříve vydaný dokument – informace o místě, době, organizaci a průběhu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání

c)    „změněný“ dokument oznámí způsobem v místě obvyklým a zveřejní na webových stránkách školy

bez zbytečného odkladu

 

 Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.