Základní umělecké vzdělávání – otázky a výzvy

Vydáno: 5 minut čtení

25. 9. 2018 Dům U Kamenného zvonu, Praha 1 9:30 – 18:00

Cílem konference je zabývat se otázkami a výzvami, které stojí nejen před základním uměleckým vzděláváním, ale týkají se vzdělávání obecně a potažmo celé společnosti. Základní umělecké vzdělávání není izolovanou entitou, ale nachází se v kontextu témat, která jsou aktuální a prolínají i naším každodenním životem. Dopolední blok konference bude věnován otázkám proměny komunikace a životního stylu v důsledku internetizace. Následovat budou ukázky inspirativních projektů Edukativního centra GHMP. V odpoledním bloku konference se šest členů odborné skupiny Národního ústavu pro vzdělávání ve svých příspěvcích zamyslí nad otázkami budoucího směřování základního uměleckého vzdělávání. Dostatek prostoru bude po celý den patřit diskuzním vstupům a neformálním setkáním

Účast na konferenci je zdarma, ubytování a cestovné si hradí každý sám. Přihlásit se můžete do 10. 9. 2018 elektronickým formulářem. Více informací na www.nuv.cz a www.ghmp.cz.

Program konference

9:30 – 10:00 Prezentace účastníků – vstupní hala

10:00 – 11:00 Občerstvení, prohlídka historického objektu s výkladem, neformální setkávání V úvodním bloku programu se účastníci budou moci naladit na výjimečnou atmosféru Domu U Kamenného zvonu.

11:00 – 11:15 Zahájení konference Magdalena Juříková, ředitelka GHMP Markéta Pastorová, garantka Národního ústavu pro vzdělávání

11:15 – 12:00 Změny v komunikaci a životním stylu vyvolané internetovými médii prof. Jan Jirák, FSV UK, MUP Digitalizace a rozvoj internetu oslabuje význam masových médií. Internetizací a interaktivitou se začala měnit média a jejich obsahy; oslabuje se rozdíl mezi veřejným a soukromým. Nástup síťových médií znamená zvládat rychle se inovující aplikace, samostatně a kriticky interpretovat mediovaná sdělení, rozvíjet osobní a skupinový tvůrčí potenciál. Cílem není „učení se o médiích“, ale učení se o tom, jak se o médiích učit po zbytek života.

12:00 – 12:30 Nová média v přesazích k uměleckým oborům v edukativních programech GHMP Zamyšlení se nad způsoby jak zapojovat nová média do tvůrčích činností v rámci edukativních programů, potažmo výuky uměleckých oborů s důrazem na mezioborové přesahy. „Digitální ateliéry“ jako metoda propojování různorodých médií – informace o projektu „App Your School a možnosti jeho využití v uměleckém vzdělávání.

12:30 – 13:00 Občerstvení – v prostorách Domu U Kamenného zvonu

13:00 – 14:30 Odpolední blok – 1. část

Využíváme plně potenciál základního uměleckého vzdělávání? Jana Mazánková, ředitelka ZUŠ Praha 7, členka odborné skupiny NÚV Rychlost, s jakou se proměňuje svět kolem nás, jeho neomezené možnosti, ale i neuchopitelnost, nejednoznačnost, to vše ve svém souhrnu klade stále větší nároky na kompetence a osobnostní charakteristiky každého jedince, jeho kreativitu, odolnost, osobní integritu, flexibilitu a zodpovědnost.

Možnosti využití digitálních technologií v uměleckém vzdělávání Lubor Bořek, ředitel ZUŠ Police nad Metují Seznámení se s možnostmi smysluplného využití digitálních technologií ve výuce v hudebním a výtvarném oboru. Problematika zavádění nových studijních zaměření využívajících digitální technologie (např. „Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba“ v hudebním oboru). Ukázka světového komplexního online vzdělávacího prostoru pro učitele a žáky hudebního oboru „Charanga“ a jeho aplikace do českého hudebního prostředí.

Herecká autenticita dětského představitele – co pomáhá a co klade překážky Irena Konývková, ředitelka ZUŠ Ostrov Uvěřitelné jednání dětského herce. Tvorba inscenace v kontextu dětského představitele. Pedagogické a režijní prostředky, které napomáhají dětskému herci k uvěřitelnosti jednání či mu kladou překážky. Příklady z praxe.

Tvůrčí proces ve výuce TO (z pozice pedagoga, žáka) Naďa Gregorová, ředitelka ZUŠ Pardubice Projev dítěte v tvůrčím procesu, kde jsou hranice volnosti projevu a působení nebo omezování pedagogem. Jak vůbec hodnotit tvorbu a přístup pedagoga, např. v soutěžních přehlídkách. Jaké jsou podmínky pro tvorbu, výuku TO na ZUŠ?

14:30 – 15:00 Občerstvení – v prostorách Domu U Kamenného zvonu

15:00 – 17:00 Odpolední blok – 2. část

Možnosti výtvarného oboru v digitální době Jan Svoboda, ředitel ZUŠ Bechyně Jak mohou digitální technologie rozšiřovat spektrum vizuálních prostředků? Jak si nás jejich „kouzla“ a jejich stále se zdokonalující technické parametry mohou na jedné straně podmanit a na druhé straně poskytnou nové tvůrčí podněty a hledání? Příspěvek se zamýšlí nad těmito otázkami na ukázkách různorodých výstupů tvůrčí činnosti žáků.

Otázky, které je potřebné si klást Jiří Stárek, ředitel ZUŠ Praha 10 – Hostivař Jsou problémy, které provázejí základní umělecké vzdělávání desetiletí. Jejich řešení je přesto stále mimo hlavní zájem organizací a institucí, které o tyto školy pečují. Prvním předpokladem k řešení těchto problémů je jejich pojmenování a pak zahájení diskuze v bezpečném prostředí, kde se lze i mýlit.

Závěrečná moderovaná diskuze k tématům konference 17:00 – 18:00 Prostor pro neformální diskuzi

 

Zdroj: http://www.nuv.cz/uploads/ZUS_konference.pdf