Začíná měsíc gramotností

Vydáno: 5 minut čtení

Při příležitosti mezinárodního dne gramotností (8. září) začíná Měsíc gramotností – kampaň, do které se mohou zapojit učitelé z celé republiky a jejímž prostřednictvím si mohou vyzkoušet s gramotnostmi aktivně pracovat ve výuce. Svoje zkušenosti pak sdílí prostřednictvím sociálních sítí nebo blogů. Ambicí je podpořit mezioborovou spolupráci učitelů napříč předměty. Měsíc gramotností upozorňuje na poznatky českých i mezinárodních šetření a na zkušenosti z inovace výuky pilotního projektu Podpora práce učitelů (PPUČ), které se mohou přenášet do českého vzdělávacího systému.

Z mezinárodních i národních šetření a pilotního ověřování PPUČ se ukazuje, že ke zvyšování kvality výuky napomáhá, když děti aktivně zkoumají svět kolem sebe, bádají nad novými výzvami, diskutují ve skupinách či představují výstupy své práce. Učitelé, kteří se svým kolegou či kolegyní plánují, vyučují či vyhodnocují výuku, která propojuje různé vzdělávací oblasti či předměty, získávají k takovým inovacím větší prostor i odhodlání. V rámci Měsíce gramotností proto zveme všechny učitele, aby si takovou práci ve dvou vyzkoušeli a svoje zkušenosti sdíleli na sociálních sítích s #ucmespolecne, či na blogu gramotnosti.pro,“ uvádí Petr Naske, hlavní manažer projektu Podpora práce učitelů.

Více informací i zkušenosti ze spolupráce učitelů jsou zveřejňovány na webu gramotnosti.pro, která s titulem „Gramotnosti.pro život – učíme v souvislostech“ učitelům i veřejnosti přináší prostřednictvím videí, příběhů i praktických rad základní vhled do tématu gramotností.

Profesní podpora učitelů v rozvoji gramotností umožňuje najít například učitelům matematiky a humanitních předmětů společnou řeč při společném plánování výuky – dopad mezipředmětové výuky vidíme v běžném životě pak třeba ve chvíli, kdy si děti mají poradit s úlohami finanční gramotnosti z praxe. A právě podporu učení dětí pro skutečný život uvažování v gramotnostech nabízí,” uvádí Jaroslav Faltýn, ředitel Odboru předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního vzdělávání MŠMT. „V rámci budování kapacit, na které jsme zacílili aktuální operační program ESF, vytváříme také v projektu SYPO s NIDV síť metodických kabinetů na podporu výuky jednotlivých předmětů. Jsme rádi, že vše klíčové, co nám gramotnosti pro zvýšení kvality učení dětí přináší, šíří společně systémové projekty napříč praxí škol. Podporu rozvoje gramotností vnímám také jako klíčový bod, které se promítne do vznikající Strategie2030+,“ dodává.

Zpětnou vazbu a metodickou podporu pro rozvoj gramotností poskytuje dlouhodobě také Česká školní inspekce (ČŠI), která Měsíc gramotností podporuje. „Nejde o to, jestli se má škola věnovat rozvoji znalostí, nebo gramotností, tedy schopnosti využívat znalosti při řešení různých praktických situací. Jedno bez druhého totiž nejde, jde o vzájemně se doplňující složky,“ uvádí Ondřej Andrys, náměstek ústředního školního inspektora, s tím, že v aktuálním školním roce se ČŠI v rámci tematických šetření zaměří na matematickou a čtenářskou gramotnost. „Výstupy z našich šetření ukazují, jak na tom školy při rozvoji té aplikační úrovně znalostí jsou, a zjištění jsou tak zpětnou vazbou jak pro školy, tak pro tvůrce vzdělávací politiky. V každém případě podporujeme veškeré aktivity směřující k budování kapacit v oblasti rozvoje gramotností,“ uzavírá Ondřej Andrys.

Společné plánování a vyučování se osvědčilo i na naší škole. Ačkoliv může být párová výuka odmítána například z kapacitních důvodů, spolupráce s jiným kolegou či kolegyní může vést k zefektivnění vyučování. Učitelé získají inspiraci i motivaci. Pokud se kolegové dohodnou na propojení dvou různých předmětů, je to pro žáky příjemným oživením, zároveň propojení obsahu předmětů často vede u žáků k lepšímu pochopení a upevnění látky,“ říká učitel a zástupce ředitele školy Martin Provazník, která je do projektu PPUČ i do Měsíce gramotností zapojena.

Měsíc gramotností také podporuje ředitele škol, aby zdroje z OP VVV (například projekty zjednodušeného financování – tzv. šablony – nebo pracovní týmy pro gramotnosti v MAP) využívali na podporu inovací ve výuce a hledali podporu při inovacích školních vzdělávacích programů. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, vytváří systém pro efektivní rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v praxi MŠ a ZŠ. Jedním z cílů projektu je podpořit učící se komunity a systém spolupráce učitelů, ve kterém se dětem a žákům otevírá cesta k vlastnímu celoživotnímu učení v souvislostech s vazbou na jejich funkční gramotnost. Projekt také buduje online podporu učitelům na Metodickém portálu RVP.CZ formou webinářů, výukových aktivit a blogů.

Měsíc gramotností, který pořádá NÚV v rámci projektu PPUČ, podporuje MŠMT, ČŠI i NIDV. Během kampaně se noví partneři mohou ke spolupráci přihlásit. Školám a aktivním učitelům nabízí NÚV také možnost publikovat své příběhy formou honorovaných článků do výuky pro další učitele. Více na gramotnosti.pro.

Zdroj: msmt.cz/zacina-mesic-gramotnosti