Vzpomínka na doc. Pokornou

Vydáno: 3 minuty čtení

Ztratili jsme vzácného člověka a vynikajícího odborníka v oblasti dětské psychologie a speciální pedagogiky. Dne 31. 8. 2016 zemřela doc. PhDr. Věra Pokorná. 

Vytrvale se věnovala přenosu zahraničních metod nápravy poruch učení a rozvoje kognitivních funkcí do českého prostředí. Obdivovali jsme její jazykové schopnosti, díky kterým mohla překládat a šířit dílčí deficity funkcí, Feuersteinovo instrumentální obohacení a jiné metody.  Předávala svoje bohaté pracovní zkušenosti, které čerpala ze svého působení v pedagogicko-psychologickém poradenství, na pedagogické fakultě UK Praha a  ze své terapeutické a lektorské praxe.

Feuersteinova metoda instrumentálního obohacení ji hluboce oslovovala. Metoda vznikla „ z potřeby“, kdy v poválečné době Reuven Feuerstein řešil problém, jak zapojit do vzdělávání děti, které přišly do Palestiny, resp. do Izraele. Jejich startovní čára byla různá, často zatížená válečným traumatem.  FIE se rozvíjelo a aplikovalo se na potřeby dětí s handicapem. Metoda pomáhá zkoumat dětský způsob myšlení. Zároveň mění přístup k výuce. Relativizuje dnešní dosažené poznání, pojímá výuku jako výuku ke změně a vývoji, klade velký důraz na práci s chybou jako možný zdroj učení.  Doc. Pokorná zdůrazňovala, že metoda si klade za cíl naučit děti „duševní práci“ a tu vnímat jako proces. Již od předškolního věku děti dokážou rozlišovat fyzickou a duševní práci. Věnovala se rovněž otázce motivace. Dokazovala, že pokud v procesu učení dojde k propojení kognice a emocí, vnitřní motivace jedince vzrůstá. Řešení adekvátně náročných úkolů nám i žákům přináší radost, a radostný zážitek chceme opakovat. Byla přesvědčená, že úkoly v procesu učení je důležité propojovat se světem dospělých, navazovat na reálnou zkušenost žáků, vytvářet prostor pro znovuvybavování si. Připomínala, jak důležité je klást otázky: Kde jsi se s tím už setkal? Jak jsi na to přišel? K čemu je to dobré? Kde to použiji? Diskutovala s námi o dalším využitím metody FIE. Viděla možnosti využití v práci s talentovanými dětmi a seniory.

Na kurzech, které doc. Pokorná vedla, byla zjevná její vytrvalost, hloubka znalostí a mimořádná schopnost dávat poznatky do souvislostí a uspořádávat je do systému.

Doc. Pokorná byla hluboce lidská, moudrá a laskavá.  Na kurzech naslouchala všem frekventantům – učitelům, poradenským pracovníkům, rodičům. Zvala nás do diskuse, přesvědčovala nás, že každý má co říci, každý může ostatní obohatit. Vytvářela tak atmosféru vzájemné úcty a vzájemného učení, kde bylo možné sdílet svoje přesvědčení, zkušenosti i pochybnosti. Měla v dnešní době vzácnou schopnost - dokázala spojovat lidi v jejich úsilí měnit naši školu, aby žáky připravovala na život. 

Mgr. Naděžda Dvořáková, Broumov

Další aktuality