Vzdělávání učitelů pro rozvoj dovedností žáků - zdarma a přímo ve školách

Vydáno: 7 minut čtení

Česká školní inspekce připravila pro učitele ZŠ a SŠ specifické vzdělávací programy, jejichž cílem je naučit pedagogy v hodinách využívat úlohy uvolněné z mezinárodních šetření PIRLS, TIMSS a PISA. Tyto úlohy mají výrazný didaktický potenciál a kromě své evaluační role mohou dobře posloužit také jako nástroj pro zvýšení kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na obou stupních ZŠ i na SŠ. Takto koncipovanými vzdělávacími programy prošlo dosud již více než 6 000 učitelů ze všech krajů České republiky.

Realizace seminářů je zcela zdarma a konají se přímo v prostorách konkrétní školy (rozsah semináře je 6 hod.). V nabídce jsou dva typy seminářů.
První vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodních šetření TIMSS a PIRLS s cílem podpořit zvyšování kvality výuky čtenářských, matematických a přírodovědných dovedností žáků na 1. stupni ZŠ. Tento program je tedy určen zejména elementaristům, účast učitelů 2. stupně ZŠ je však také možná.
Druhý vzdělávací program je zaměřen na využívání didaktického potenciálu úloh uvolněných z mezinárodního šetřeni PISA s cílem poskytnout inspiraci pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky na 2. stupni ZŠ a na SŠ. Tento program je tedy určen primárně učitelům působícím na 2. stupni ZŠ a na středních školách. I zde však platí, že se do něj mohou přihlásit také učitelé 1. stupně ZŠ.
Cílem těchto vzdělávacích programů je pomoci učitelům detailně porozumět záměrům, konstrukci a využitelnosti úloh uvolněných z mezinárodních šetření TIMSS, PIRLS a PISA a poskytnout jim konkrétní náměty a tematické příklady pro práci s těmito úlohami přímo ve školní výuce. Důraz je tedy kladen na praktické využití uvolněných úloh s ohledem na mezipředmětové vztahy, neboť samozřejmě platí, že čtenářské, matematické i přírodovědné dovednosti mají nadoborový charakter, a měly by tedy být rozvíjeny v různých předmětech. K tomu se účastníci seminářů naučí pracovat s inspekčním systémem elektronického testování InspIS SET v modulu školního testování.
Na semináři se předpokládá účast max. 15 osob v jedné skupině, aby bylo zajištěno jeho praktické a interaktivní pojetí a současně aby byla eliminována různá epidemiologická rizika. Minimální početúčastníků pro realizaci semináře ve škole je 10. Škola poskytne pro realizaci semináře odpovídající prostory tak, aby každý účastník měl k dispozici PC nebo notebook s připojením k internetu. Pokud škola nemá možnost zajistit PC nebo notebook pro každého účastníka, bude dohodnuto jiné technické řešení. Všichni účastníci semináře obdrží potřebné vzdělávací materiály, PPT prezentace i tištěné publikace s uvolněnými úlohami.
V případě zájmu o realizaci vzdělávacího programu pro učitele (zdarma a přímo ve Vaší škole) prosím zašlete požadavek prostřednictvím systému InspIS HELPDESK (https://helpdesk.csicr.cz):
  1. Téma požadavku: Vzdělávací akce a semináře ČŠI.
  2. Uveďte název semináře – TIMSS + PIRLS nebo PISA (případně oboje).
  3. Uveďte předpokládaný počet účastníků za Vaši školu (minimální počet účastníků je 10).
  4. Navrhněte termín (termíny) konání.
Následně Vás budou kontaktovat pracovníci České školní inspekce, kteří s Vámi dořeší veškeré další souvislosti a dohodnou všechny záležitosti pro úspěšnou realizaci vzdělávacího programu ve Vaší škole.

RÁMCOVÝ PROGRAM  - Uvolněné úlohy z TIMSS a PIRLS

Vzdělávací program je určen zejména učitelům 1. stupně ZŠ. (Účast učitelů 2. stupně ZŠ je však možná.)
Základní informace o šetření PIRLS a TIMSS
– seznámení se základními informacemi o šetření PIRLS a TIMSS
Pojetí čtenářské gramotnosti v šetření PIRLS 2016

– pojetí čtenářské gramotnosti v šetření PIRLS; stručný přehled o výsledcích českých žáků v mezinárodním kontextu a v čase

– sledované aspekty čtenářské gramotnosti v testových úlohách PIRLS; postupy porozumění textu v testových otázkách PIRLS

Práce s uvolněnými testovými úlohami PIRLS

– úrovně čtenářské gramotnosti PIRLS; možnost Gradace úloh jako nástroj možné individualizace výuky dle vzdělávacích potřeb žáka

– ukázky vybraných uvolněných úloh PIRLS s různými možnostmi jejich didaktického využití

Přestávka
Pojetí matematiky a přírodovědy v šetření TIMSS 2015

– pojetí testovaných oblastí v šetření TIMSS

– přehled hlavních výsledků českých žáků v mezinárodním kontextu v čase

Práce s uvolněnými testovými úlohami TIMSS

– ukázky vybraných uvolněných úloh a diskuse nad různými možnostmi jejich didaktického využití

– možnost gradace úloh jako nástroj možné individualizace výuky dle vzdělávacích potřeb žáka

Tvorba úloh, práce v hodině

– praktická ukázka dalších možných aktivit, které mohou podpořit porozumění žáka dané problematice řešené v úlohách 

– tvorba vlastních úloha

Přestávka

Práce s uvolněnými úlohami TIMSS a PIRLS v modulu InspIS SET

– účel a určení systému InspIS, základní seznámení s moduly InspIS

– základní komponenty systému (katalog úloh – využití úloh z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních úloh; katalog testů

– využití testů z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních testů)

– průvodce zadáním, realizací a vyhodnocením testu ve zjednodušeném režimu školního testování

– praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření

– praktické ukázky sestavení vlastního testu 

– možnosti využití školního testování a mobilní aplikace InspIS SETmobile

 Závěr, ukončení semináře
RÁMCOVÝ PROGRAM
Uvolněné úlohy z PISA
Vzdělávací program je určený zejména učitelům 2. stupně ZŠ a učitelům SŠ.
(Účast učitelů 1. stupně ZŠ je však také možná)
Mezinárodní šetření PISA

–seznámení se základními informacemi o šetření PISA a získání přehledu o vývoji výsledků českých žáků

– seznámení s pojetím testovaných oblastí šetření PISA se zaměřením na přírodovědnou gramotnost v PISA 2015

– získání přehledu o hodnocení, sledovaných dovednostech a znalostech a o jejich vazbě na uvolněné testové úlohy

Úlohy a otázky v šetření PISA, rozbor vybraných přírodovědných a matematických úloh

– seznámení s metodikou tvorby testových úloh PISA pro oblast přírodovědné gramotnosti

– seznámení s ukázkami uvolněných testových úloh z přírodovědné a matematické gramotnosti (PISA 2015 a PISA 2012)

– praktické ukázky rozboru úlohy, seznámení se způsobem vyhodnocování úloh, diskuse nad didaktickým využitím úloh

– seznámení se zdroji, z nichž lze uvolněné úlohy čerpat

Přestávka

Rozbor úloh PISA 2015 a tvorba vlastních testových úloh

- praktická ukázka rozboru, diskuse nad didaktickým využitím a vyhodnocování interaktivních úloh PISA 2015

- seznámení s ukázkami vybraných ICT nástrojů využitelných při výuce

- dílna - tvorba testových úloh (skupinová i individuální forma)

- diskuse nad specifiky a možnsotmi elektronického zadávání testových úloh

Přestávka

Práce s uvolněnými úlohami PISA v systému InspIS SET

- účel a určení systému InspIS, základní seznámení s moduly InspIS

- základní komponenty systému (katalog úloh – využití úloh z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních úloh; katalog testů – využití testů z veřejné databanky České školní inspekce, možnost tvorby vlastních testů)

- průvodce zadáním, realizací a vyhodnocením testu ve zjednodušeném režimu školního testování

- praktické ukázky využití uvolněných testových úloh z mezinárodních šetření

- praktické ukázky sestavení vlastního testu

- možnosti využití školního testování a mobilní aplikace InspIS SETmobile

Závěr, ukončení semináře

Zdroj: Pro časopis Řízení školy, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA, náměstek ústředního školního inspektora