Vzdělávání po následujících 10 (plus) let má svou mapu: Strategii 2030+

Vydáno: 6 minut čtení

Cesta ředitele k úspěšné škole se skládá z mnoha vrstev a k jejímu zdolání je nucen si osvojit značné množství znalostí, dovedností a kompetencí. Nová Strategie 2030+, tedy zásadní dokument pro rozvoj vzdělávání v České republice, by v tom měla pomoci. Chceme, aby byla jasnou mapou pro ředitele, zřizovatele i centrální vedení, která řekne kam, kdy a jak směřovat kroky vedoucí k modernizaci školství. Problémy, které v naší vzdělávací soustavě přetrvávají a chceme je řešit, jsou různé nerovnosti ve vzdělávání. K tomu však přibyl cíl nový, jehož platnost nechtěně ověřila covidová situace, a to získávání klíčových kompetencí za proměny obsahu, metod a forem vzdělávání včetně hodnocení.

Vzdělávání po následujících 10 (plus) let má svou mapu: Strategii 2030+Abychom si trochu zopakovali základní informace: Strategie 2030+ je klíčový dokument České republiky pro dlouhodobý rozvoj resortu školství, který byl připravován Ministerstvem školství za účasti odborné i široké veřejnosti. V první fázi přípravy Strategie 2030+ vznikl pod vedením expertní skupiny vedené profesorem Arnoštem Veselým dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ , který definoval dva strategické cíle (čeho chceme dosáhnout) a čtyři strategické linie (jak toho chceme dosáhnout). V průběhu tvorby textu samotné Strategie 2030+ byla přidána ještě pátá strategická linie věnující se samostatně problematice disparit. V takové podobě dokument schválila vláda na svém zasedání dne 19. října 2020. Od této doby se S2030+ přesunula z přípravné fáze do fáze implementace.

Co to prakticky pro řízení školy bude znamenat? Vybrané otázky revize z oblasti RVP a disparit

O potřebnosti revidovat RVP nemusíme příliš dlouho hovořit. V zájmu zkvalitnění výuky a odbřemenění učitelů bude revize RVP znamenat aktualizaci očekávaných výstupů za účelem výrazného snížení objemu celkového učiva obsaženého ve školních vzdělávacích programech. Tato redukce je zároveň nezbytným předpokladem pro vytvoření časového prostoru v pedagogickém procesu, který umožní učitelům využívat pestrou škálu vhodných forem a metod výuky, čímž žáci dosáhnou hlubšího porozumění v širokých souvislostech, tedy v těch oblastech, kde naši žáci zaostávají.

Vedení škol ale především bude zajímat způsob implementace. Každá základní škola se bude moci rozhodnout, zda využije vzorové ŠVP připravené ministerstvem, nebo si program vypracuje za účinné podpory sama, popřípadě oba přístupy propojí. Tím bude dána dostatečná volnost pro školy, které jsou inovativní, popřípadě působí ve specifických podmínkách, a zároveň bude poskytnuta podpora těm školám, které nebudou mít kapacity vytvářet vlastní ŠVP. Nad rámec podpory v rámci tvorby ŠVP vzniknou praktické a metodické učební pomůcky (učební materiály, digitální učební zdroje a učební pomůcky, včetně metodické podpory, jak s nimi pracovat) přímo využitelné ve výuce a zaměřené na skutečné zvládnutí jádrových vzdělávacích výstupů. Samotné jádrové výstupy budou doplněny o výstupy rozvíjející a umožňující vyšší míru individualizace vzdělávání ve snaze o vytvoření prostoru a podmínek maximálního rozvoje potenciálu každého žáka. Tato forma podpory bude doplněna o plošnou a intenzivní metodickou podporu nezbytnou pro samotné přijetí a zároveň i osvojení si vzdělávacích programů v praxi. Podpořeny budou i inovace za vytvoření podmínek pro jejich realizaci, šíření příkladů dobré praxe a vzájemné sdílení.

Strategie se více zaměřuje i na následující dílčí oblasti: digitální vzdělávání, občanské vzdělávání, hodnocení a bezpečné prostředí ve školách. Nezapomínáme ani na mateřské školy a odborné vzdělávání nebo navazující problematiku neformálního vzdělávání a celoživotního učení.

Disparity jako velké téma

V současnosti se míra nerovností v českém vzdělávání neustále zvyšuje. Mezinárodní šetření ukazují, že vzdělávací výsledky žáků na 2. stupni základních škol dlouhodobě spíše klesají a rostoucí nerovnosti jsou dány stále větším zaostáváním některých škol. Nerovnosti a předčasná selektivita v základním školství má samozřejmě dopad i na střední a vysokoškolské vzdělávání. Napříč celým vzdělávacím systémem je nutné zavést řadu jednotlivých opatření a nástrojů, abychom zajistili spravedlivé šance na dostupné kvalitní vzdělání pro každého bez ohledu na jeho znevýhodnění nebo výjimečnost. Spolu s obsahem je tak třeba proměnit i způsob vzdělávání ve snaze o rozvíjení potenciálu všech žáků. K tomu je nezbytné zajistit intenzivní podporu učitelů, ředitelů a ostatních pedagogických pracovníků ve školách zejména (ale nejenom) v zaostávajících částech vzdělávací soustavy.

Pro praxi to znamená, že MŠMT zacílí část finanční a nefinanční podpory speciálně na posílení a zkvalitnění pedagogického sboru v ohrožených regionech a ve školách s horšími vzdělávacími výsledky. Důraz bude kladen na rozvoj kompetencí pedagogů v oblastech, které směřují ke schopnosti vzdělávat rozmanité kolektivy a rozvíjet potenciál dětí a žáků se sociálním a jiným znevýhodněním, s důrazem na párovou výuku, posílení metodiky spolupráce s podpůrnými profesemi (asistenti pedagogů, speciální pedagogové atd.), mentoring a sdílení zkušeností.

Třetím, neméně důležitým tématem je Podpora řízení škol. To si však necháme jako ucelené téma na nějaký z příštích článků.

Na závěr – víte, že… implementace Strategie 2030+ v prvním období 2020–2023 vychází z identifikace pěti klíčových opatření, která mají nejvýznamnější potenciál přispět k naplnění cílů? Na závěr prvního implementačního období v roce 2023 bude vyhodnocen postup realizace a proveden výběr dalších klíčových opatření pro druhé implementační období let 2023–2027 a stejně tak i na následné třetí implementační období v letech 2027–2031. Karty opatření budou od příštího období zapracovány do Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, čímž dosáhneme žádoucího provázání materiálu stejně tak, jak se to podařilo u připravovaného Operačního programu Jan Ámos Komenský.

Budeme moc rádi, když si Strategii 2030+ stáhnete a prostudujete. Strategie bude úspěšná pouze tehdy, pokud si myšlenky strategie osvojí každý z vás. Aktuální znění je na https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030. V případě dotazů se prosím neváhejte na nás obrátit na e-mail: edu2030@msmt.cz nebo na FB (https://www.facebook.com/Edu2030plus).

Zdroj: Řízení školy 12/2020; autoři: Jaromír Beran, Lukáš Seifert, MŠMT