Vzdělávání pedagogů v rámci projektu Věda má budoucnost

Vydáno: 5 minut čtení

Více než 40 učitelů a ředitelů škol z Mladoboleslavska, Libereckého a Královéhradeckého kraje se účastní programu na popularizaci technických oborů na základních školách.

V Mladé Boleslavi byl právě zahájen již druhý ročník vzdělávacího programu pro učitele základních škol ze tří krajů České republiky, který je zaměřený na zvýšení prestiže technických oborů u žáků na základních školách. V rámci projektu se pedagogové seznámí s moderními přístupy v oblasti výuky, se situací na trhu práce a se zástupci ŠKODA AUTO budou diskutovat, jaké je uplatnění absolventů škol v průmyslu – a to nejenom v tom automobilovém. Celá iniciativa koresponduje s kampaní Rok průmyslu a technického vzdělávání vyhlášenou pro rok 2015 Svazem průmyslu a dopravy ČR a ministerstvem školství. Představitelé firmy si totiž uvědomují nebezpečí nedostatku kvalitních odborníků na trhu práce. „V zájmu konkurenceschopnosti každého podniku je mít motivované a kvalifikované zaměstnance. ŠKODA AUTO se již dlouhodobě věnuje podpoře praktického technického vzdělávání a považuje to za jednu z priorit v rámci své společenské odpovědnosti. Aktuálně studium technických oborů nepatří k těm nejoblíbenějším. Věříme, že se nám to i díky tomuto projektu podaří změnit.“ uvedl v této souvislosti vedoucí vnějších vztahů ŠKODA AUTO, Michal Kadera.

Hlavní aktivity projektu:

  • Modul pro vyučující matematiky a fyziky – workshopy zaměřené na zatraktivnění výuky matematiky a fyziky na základních školách, zaměřeno na pedagogy základních škol
  • Modul pro kariérové poradce na školách – poskytne účastníkům přehled o reálném uplatnění absolventů škol, nabídne setkání s odborníky na trh práce a pomůže jim orientovat se v oblasti kariérového poradenství
  • Modul pro vedení školy – pomůže připravit ředitele a zástupce škol na realizaci změn, které nastanou v souvislosti se zaváděním nových forem výuky a zvyšování její smysluplnosti
  • Modul pro absolventy – je určen účastníkům, kteří úspěšně absolvovali ročník 2013–14 a poskytuje další podporu učitelům při výuce za účelem prodloužení dopadu a posílení efektu celého projektu

Půlroční program bude završen prezentacemi učitelů a sdílením zkušeností z realizace vlastních projektů učitelů při výuce. Organizátoři pomocí hodnoticích dotazníků monitorují přínos pro učitele z dlouhodobého hlediska.

Oproti pilotnímu ročníku 2013–14 chystají organizátoři projektu ŠKODA AUTO, a. s., a AISIS, o. s., v programu několik inovací. Původní skupina učitelů matematiky a fyziky je letos rozšířena o kariérové poradce, což je nově vznikající funkce na školách, jež má pomoci žáky nasměrovat v jejich dalším studiu a profesní přípravě. S vedením 12 škol zapojených v projektu budou v průběhu jednotlivých setkání probírána úskalí spojená s přizpůsobením škol podmínkám trhu práce. Všem školám bude navíc nabídnuta účast v žákovské soutěži, kam mohou žáci sami přispívat s projekty, kterými chtějí podpořit vědu. Nejlepší projekty škol budou finančně podpořeny a oceněny výletním překvapením.

Z loňského hodnocení projektu vyplynulo, že učitelé oceňují nabyté poznatky, které mohou zúročit v hodinách matematiky a fyziky, což z dlouhodobého hlediska podporuje zvýšení zájmu žáků o přírodní vědy a techniku. Díky řadě podnětů, které během celého vzdělávacího procesu získali, obohacují učitelé výuku o praktické poznatky a pokouší se ji udělat pro své žáky zajímavější. Všichni účastníci zapojení v loňském pilotním ročníku hodnotí navržený formát spolupráce mezi školou a společností ŠKODA AUTO jako užitečný způsob, jak se dozvědět o novinkách a trendech v oboru a dále se profesně vzdělávat, o čemž svědčí i pokračování velké části z nich v letošním ročníku.


O projektu

Program vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol vznikl v roce 2013 v rámci projektu „Věda má budoucnost“ pod patronací občanského sdružení AISIS a společnosti ŠKODA AUTO, a. s.

Jde v něm o strukturovanou spolupráci zapojených škol a společnosti ŠKODA AUTO a smyslem je zatraktivnění výuky přírodovědných a technických oborů na základních školách.

Know-how celého projektu vychází z úspěšné irské iniciativy School Business Partnership, v níž je v současné době v celém Irsku navázáno na 250 partnerství mezi firmami a školami.

Projekt Věda má budoucnost, ve kterém jsou moduly jak pro učitele, tak pro žáky, běží od roku 2011 a nese záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Akademie věd a Svazu průmyslu a dopravy ČR. V letošním roce je do něj zapojeno pět firem a 36 základních a středních škol v České republice a šest středních škol na Slovensku.