Vzdělávání pedagogických týmů v oblasti rizikového chování

Vydáno: 3 minuty čtení

Nabízíme několik programů ke vzdělávání pedagogických sboroven v oblasti rizikového chování v rámci volného cyklu Krok za krokem. Na program lze žádat v Grantovém programu hlavního mesta Prahy pro oblast primární prevence ve školách a školských zařízeních.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_zdravotnictvi_socialni_pece/primarni_prevence_rizikoveho_chovani/granty/index.html

Krok za krokem – třídnické hodiny pro ZŠ

Vedení třídnických hodin jako forma pravidelného preventivního působení každého třídního učitele. Během dvou dnů bude realizován sebezkušenostní program, kdy celá sborovna dané školy projde radou třídnických hodin zaměřených na dobré vztahy v kolektivu. Program bude dále zacílen na uvolňování napětí jak ve třídě dětí, tak ve skupině dospělých pedagogů.

Krok za krokem – třídnické hodiny pro SŠ

Vedení třídnických hodin pro střední školy obsahuje stejnou formu práce jako se sborovnami základních škol, ale program je uzpůsoben pro práci se středoškolskou mládeží. Východiskem je chování v adolescentním věku. Tématy jsou návykové látky, poruchy příjmu potravy, šikana a problematické vztahy v kolektivech.

Krok za krokem – využití her a technik při práci se třídou

Vztahové rámce pedagog versus žák. Program obsahuje rozbor a nácvik vhodných a nevhodných komunikačních stereotypu u pedagogů s cílem snížit výskyt rizikového chování a zaměřených též na komplikovanou komunikaci s rodiči.

Krok za krokem – klima a kázeň ve škole

Dvoudenní seminář zaměřený na sjednocení přístupu pedagogického sboru k nekázni na konkrétní škole. Jedná se o pracovní seminář, jehož cílem je sjednocení v přístupu k nekázni tříd a plán postupu. Obsahuje radu možností chování pedagoga v konfliktní situaci se žákem, reflektuje jevy, jako je lež, agrese, neuposlechnutí, drzost, vulgarita a jiné.

Krok za krokem – práce s vyhořením pedagogického týmu

Vzdělávací a antistresový program zaměřený na problematiku vyhoření pedagogického týmu. Pojmenování a rozbor možností, jak se zbavit skepse a negativismu ve vztahu se žáky/studenty a s kolegy. Náplň je vytvářena s ohledem na aktuálně definované potřeby jednotlivých přítomných pedagogů dané sborovny.

Dále lze objednat programy:

Psychologické souvislosti – ego-obranné mechanismy

Jednodenní seminář obsahuje rozbor ego obranných mechanismu, jako je racionalizace, sublimace, přemístění, projekce, popření, percepční obrana a rada dalších, se kterými se setkáváme u žáků a studentu během běžné komunikace. Ego-obranné mechanismy nás provázejí i v kontaktu s dospělými lidmi, proto jsou informace široce použitelné i v běžném životě.

Psychologické souvislosti – víkend pro pedagogické pracovníky

Relaxačně-vzdělávací program s důrazem na harmonizaci osobnosti a s akcentem na působení v rámci primární prevence ve školách. Obsah bývá konkretizován na základě potřeb dané sborovny. V nabídce je široká škála témat. Pracuje se sebezkušenostně se dvěma lektory. Cílem je uvolnění napětí, relaxační program pro zlepšení klimatu v týmu. Vhodné pro pedagogy škol s náročnou populací nebo pro sborovny nacházející se ve zvýšené tenzi.

Programy jsou dvoudenní a jednodenní. Cena dvoudenního programu je 20 000 Kč, cena jednodenního programu je 10 000 Kč. Lektorem je PhDr. Helena Vrbková (v případě programu Psychologické souvislosti – víkend pro pedagogické pracovníky je přizván druhý lektor). Programy jsou akreditované, na vyžádání na adrese h.vrbkova@seznam.cz vám bude zaslán podrobný popis programu, scan akreditace a další nutné údaje.

Kontakt:

e-mail: h.vrbkova@seznam.cz

tel.: 602 255 508, PhDr. Helena Vrbková