Výzva k navrácení využitých finančních prostředků prostředků za rok 2023 do dne 15. 12. 2023

Vydáno: 3 minuty čtení

Za účelem hladkého zpracování finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem a zajištění maximálního využití přidělených finančních prostředků si vám dovolujeme připomenout povinnost analyzovat využití podpory přidělené MŠMT v roce 2023.

V případě zjištění, že nebudete moci přidělené finanční prostředky (respektive jejich významnou část) do konce tohoto kalendářního roku vyčerpat, žádáme příjemce podpory o zajištění jejich vrácení zpět na výdajový účet MŠMT (č. účtu 821001/0710), a to nejpozději do 15. prosince 2023, aby tyto prostředky mohly být využity k financování ještě ve stávajícím roce, případně se staly součástí nároků z nespotřebovaných výdajů a byly použity k financování v roce následujícím.

Pokud nestihnete finanční prostředky vrátit do uvedeného data, vracíte tyto při zúčtování se státním rozpočtem za rok 2023 na bankovní účet 6015-821001/0710, a to nejpozději do 15. února 2024.

Finanční prostředky vrácené až po ukončení kalendářního roku v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem musí být v souladu s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 367/2015 Sb. odvedeny na vypořádací účet Ministerstva financí a MŠMT je již nemůže žádným způsobem využít.

Dále, pokud budete vracet prostředky poskytnuté z minulých let z FÚUP (Fond účelově určených prostředků), tyto vracíte na bankovní účet 19-821001/0710.

Zároveň upozorňujeme, že pokud nebude případná vratka podpory zaslána na MŠMT do termínu stanoveného vyhláškou č. 367/2015 Sb., kterou se stanoví zásady a lhůty finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem (na výše uvedený bankovní účet), příjemce podpory tak poruší rozpočtovou kázeň a MŠMT již nemůže tyto opožděně vrácené prostředky přijmout. V tomto případě je třeba vratku odvést do státního rozpočtu prostřednictvím místně příslušného finančního úřadu.

Dále si Vás dovoluji upozornit na zřízení e-mailové adresy aviza@msmt.cz, která slouží pro příjem avíz pro potřebu Odboru hlavního účetního a svodného výkaznictví MŠMT, a na kterou je třeba zaslat informaci o vrácení poskytnutých finančních prostředků. V avízu uveďte název aktivity, kód projektu, vrácenou částku a datum, kdy byly finanční prostředky na účet MŠMT převedeny s upřesněním, že se jedná o prostředky neinvestiční. V kopii avíza uveďte rovněž Mgr. Michala Vávru na e-mailové adrese níže.

Zdroj: MŠMT