Výzva č. 02_16_019 Excelentní výzkum – Informace k první části seznamu doporučených projektů

Vydáno: 16 minut čtení

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejňuje první část seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV v rámci výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum. Dokument naleznete v článku.

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zveřejňuje první část seznamu doporučených projektů k podpoře z OP VVV v rámci výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum.

Informace k první části seznamu doporučených projektů - zveřejněno dne 24. 11. 2017


ŘO OP VVV informuje žadatele, kteří předložili žádost o podporu do 2. kola hodnocení výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum, že dne 1. 9. 2017 byl na webových stránkách MŠMT zveřejněn Metodický dopis č. 1/SP2 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – specifické části, verze 2,  pro výzvu Excelentní výzkum. Tento Metodický dopis upravuje možnost podání připomínek k podkladům ŘO v procesu schvalování (tzv. „připomínky“) úspěšným i neúspěšným žadatelům. 

 

 1. Neúspěšní žadatelé mohou předložit připomínky po každé fázi/kroku, ve které/kterém byli neúspěšní. Připomínky po fázi jednání výběrové komise se mohou vztahovat pouze na procesní chyby výběrové komise, nikoli proti výši bodů nebo způsobu hodnocení hodnotiteli/arbitrem ve fázi věcného hodnocení.
 2. Úspěšní žadatelé mohou předložit připomínky pouze po fázi věcného hodnocení ve 2. kole.
 3. S ohledem na dvoukolový model hodnocení je všem žadatelům umožněno současně s připomínkami proti výsledku věcného hodnocení 2. kola vznést v relevantních případech rovněž připomínky proti hodnocení 1. kola, ve kterém byli úspěšní.

 

Připomínky je možné předložit až po ukončení dané fáze procesu schvalování, o kterém budou žadatelé průběžně informováni změnou stavu projektu v IS KP14+ a interní depeší, a to nejdříve počínaje dnem 14. 9. 2017. K datu zveřejnění tohoto textu v Aktualitách byla fáze 2. kola věcného hodnocení ukončena u více než poloviny žádostí o podporu předložených do 2. kola věcného hodnocení.

ŘO OP VVV současně upozorňuje žadatele na nesprávný výpočet výsledného bodového hodnocení v IS KP14+. Více informací k této skutečnosti naleznou žadatelé v dokumentu Výpočet výsledného bodového hodnocení žádostí o podporu předložených do 2. kola výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum zveřejněného dne 14. 9. 2017 rovněž na stránkách MŠMT.

Výpočet výsledného bodového hodnocení žádostí o podporu předložených do 2. kola výzvy č. 02_16_019 Exceletní výzkum  - zveřejněno dne 14. 9. 2017


Vzhledem k častým dotazům týkajícím se dalšího postupu hodnocení žádostí o podporu předložených do výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum připravil ŘO OP VVV dokument, jehož cílem je popsat kroky, které musí žadatel učinit pro úspěšné předložení žádosti o podporu do dalších fází hodnocení, a lépe se tak zorientovat v celém procesu schvalování žádostí o podporu předložených do této výzvy. Řídicí orgán OP VVV zároveň informuje žadatele výzvy Excelentní výzkum, že po ukončení výběru projektů (po projednání všech žádostí o podporu Výběrovou komisí) může dojít k navýšení disponibilní finanční alokace výzvy. O konečné částce alokace výzvy rozhodne ŘO OP VVV na základě návrhu Výběrové komise.

Postup_pro_uspesne_zadatele_ve_vyzve_02_16_019_Excelentni_vyzkum.pdf Postup pro úspěšné žadatele ve výzvě 02_16_019 Excelentní výzkum - zveřejněno dne 28. 2. 2017


ŘO OP VVV informuje, že u výzvy Excelentní výzkum došlo ke změně data ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo. Vzhledem k prodloužení procesu hodnocení v prvním kole byl termín ukončení příjmu žádostí o podporu pro 2. kolo posunut z aktuálního data 30.4.2017 na 15.5.2017 .

Vyzva_Excelentni_vyzkum_2kolo_ukonceni_na_web.pdf Text výzvy Excelentní výzkum - aktuální verze, zveřejněno dne 8. 2. 2017


(Vyzva_Excelentni_vyzkum_23112016_final_na_web.pdf Text výzvy Excelentní výzkum - neaktuální verze, zveřejněno dne 1. 12. 2016)

Aktualizace výzvy

Aktualizovaná verze výzvy Excelentní výzkum prodlužuje příjem žádostí o podporu  pro 1. kolo z 10.6.2016 na 30.6.2016 do 14:00. Současně dochází k posunu dalších navazujících termínů (2. kolo hodnocení).

Vyzva_Excelentni_vyzkum_06062016_final.pdf Text výzvy Excelentní výzkum.pdf -  neaktuální verze)

Upřesnění výzvy:

V rámci textu výzvy došlo k odstranění povinného kritéria přijatelnosti žadatele (partnera) mít provozovnu nebo pobočku na území ČR. Dále byl upraven text v kap. 5.1.2 u vyloučené aktivity Podpora udržitelnosti projektů z předchozího programového období – doplněn text v závorce: „za podporu udržitelnosti není považován rozvoj projektů podpořených z předchozího programového období“.

V rámci přílohy č. 1 Indikátorů byla odstraněna věta „žadatel je povinen vybrat minimálně jeden výstupový indikátor a k němu příslušný indikátor výsledku“ a přidána věta „Definice indikátorů OP VVV jsou na webu MŠMT http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-indikatory-op-vvv“.

Současně došlo k úpravě Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Excelentní výzkum (viz níže). 

(Vyzva_Excelentni_vyzkum_21042016_final.pdf Text výzvy_Excelentní výzkum.pdf (415,68 KB) -  neaktuální verze)

(Vyzva_Excelentni_vyzkum.pdf Text výzvy Excelentní výzkum.pdf (564,09 KB) - původní neaktuální verze)

Priloha_c_1_Indikatory_uprava_21042016_fin.pdf Příloha č. 1_Indikátory.pdf (408,14 KB) - aktuální verze zveřejněna dne 27. dubna 2016
(Priloha_c_1_Indikatory_final.pdf Příloha č. 1_Indikátory.pdf (408,57 KB) - původní neakutální verze)

Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_3.pdf Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_3.pdf (1,01 MB) - zveřejněno dne 1. 8. 2016

Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_3.xlsx Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_3.xlsx (318,71 KB) -  zveřejněno dne 1. 8. 2016

Verze 3 – platná verze. Oprava administrativní chyby.

Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_2.pdf Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_2.pdf (284,84 KB) - zveřejněno dne 23.5.2016 v pdf - neakutální verze)

Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_2.xlsx Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_verze_2.xlsx (103,02 KB) - zveřejněno dne 23.5.2016 v xls - neakutální verze)

Verze 2 – platná verze. Oproti verzi 1 došlo k formálnímu upřesnění návodu pro hodnotitele u kritéria F2 (předmětem kontroly je mimo jiné správnost hodnot v polích Kategorie regionu na záložce žádosti o podporu Specifické cíle) a k formální úpravě návodu pro hodnotitele u kritérií V9.2, 18.2, V21.13 (kontrola ve vazbě na soustavu Natura 2000 přesunuta z fáze věcného hodnocení do fáze kontroly formálních náležitostí)

(Priloha_c2_Hodnotici_kriteria.pdf Příloha č. 2_Hodnoticí kritéria.pdf (546,65 KB) - původní neaktuální verze v pdf)

(Priloha_c2_Hodnotici_kriteria.xlsx Příloha č. 2_Hodnoticí kritéria.xlsx (103,02 KB) - původní neaktuální verze v xls)


Anglická verze výzvy - English version of the call:

19_vyzva_Excelentni_vyzkum.pdf Call Excellent Research.pdf (390,20 KB) - published on 17th May 2016

19_Priloha_c1_Indikatory_Excelentni_vyzkum.pdf Call Excellent Research - Annex 1 - Indicators.pdf (275,28 KB) - published on 17th May 2016

Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_eng_verze_3.pdf Call Excellent Reserch - Annex 2 - Evaluation criteria version_3. pdf (1,45 MB) - published on 1st August 2016

Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_eng_verze_3.xlsx Call Excellent Reserch - Annex 2 - Evaluation criteria_version_3.xlsx (319,66 KB) -  published on 1st August 2016

(invalid version  Priloha_c2_Hodnotici_kriteria_preklad_final.xlsx Call Excellent Research - Annex 2 - Evaluation criteria.xlsx (102,00 KB) - published on 17th May 2016)


Doporučený postup mezi 1. a 2. kolem hodnocení:

Vzhledem k ukončení 1. kola hodnocení výzvy Excelentní výzkum uvádí ŘO OP VVV upřesňující informace pro postup při přípravě žádostí o podporu pro 2. kolo a to zejména v kontextu procesu vypořádání výhrad/doporučení hodnotitelů udělených žádostem o podporu v rámci 1. kola hodnocení.

Detailní postup, včetně vzorového dokumentu pro vypořádání výhrad/doporučení je uveden v přiloženém materiálu.

vzor_vyporadani_pripominek_1_kola_final.xlsx Vypořádání výhrad věcného hodnocení 1. kola - zveřejněno dne 8. 2. 2017

Template_of_Settlement_of_comments_of_the_first_round.xlsx Template of Settlement of comments of the first round - zveřejněno dne 27. 2. 2017 / uploaded on 27th February 2017 


Vážení žadatelé výzvy č. 19,

dne 27. 6. 2016 se v aplikaci IS KP14+ vyskytl problém s nahráváním příloh ve formátu PDF, který je opatřený elektronickým podpisem. IS KP14+ při pokusu o nahrání tohoto typu přílohy zobrazí chybovou hlášku a přílohu není možné do systému nahrát.

Tato chyba bude dle sdělení dodavatelem aplikace opravena nejdříve 1. července 2016.

 Vzhledem k termínu ukončení příjmu předběžných žádostí o podporu výzvy č. 19 Excelentní výzkum k 30. 6. 2016 prosíme o využití následujícího alternativního řešení:

 

 • Přílohu ve formátu PDF opatřenou elektronickým podpisem uložte do formátu ZIP.
 • Proveďte nahrání přílohy do aplikace IS KP14+ pod záložku Dokumenty.
 • Aplikace IS KP14+ již nebude chybové hlášení opakovat.

 

 Za vzniklou chybu se Vám jménem dodavatele aplikace IS KP14+ omlouváme.

 V případě dotazů se prosím obracejte na technickou podporu prostřednictvím interních depeší.

S pozdravem ŘO OP VVV

(Zveřejněno dne 28. 6. 2016)

...................................................................................................................................................................

Doplňující informace k povinné příloze Prokázání vykonávání vědecké a výzkumné činnosti žadatele po dobu min. 2 roky

Vzhledem k aktuální nefunkčnosti systému IS VaVaI (dočasné nedostupnosti dat) je žadatelům, kteří nestihli zajistit export potřebných dat z IS VaVaI do 31. 5. 2016, umožněno doložit tuto přílohu formou čestného prohlášení žadatele s odkazem, že  danou přílohu nebylo vzhledem k nefunkčnosti systému možné dodat. Data potřebná k ověření dané podmínky výzvy budou následně vyžádána na správci systému IS VaVaI přímo ze strany Řídicího orgánu OP VVV.

(Zveřejněno dne 16.6.2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Metodické výklady k výzvě č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

1)      Metodický výklad k maximální hranici celkových způsobilých výdajů u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

 Výzva č. 02_16_019 (Excelentní výzkum) v bodě 3.3. definuje podmínky pro maximální výši celkových způsobilých výdajů, a to:

„Celkové způsobilé výdaje nesmí v žádném případě přesáhnout ekvivalent 50 000 000 EUR v Kč dle platného kurzového přepočtu, přičemž bude použit kurz EK (Měsíční účetní kurz Evropské komise zveřejněný na http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/) platný ke dni schválení žádosti o podporu ŘO.“

Kontrola maximální výše celkových způsobilých výdajů bude ze strany ŘO prováděna ve fázi výběru projektů, tzn. výběrová komise u předložených žádostí o podporu doporučených k financování (s výhradou) provede přepočet dle kurzu platného k poslednímu dni jednání výběrové komise.

V případě, že rozpočet žádosti o podporu přesáhne hranici 50 000 000 EUR, navrhne výběrová komise formou výhrady krácení rozpočtu tak, aby celkové způsobilé výdaje nepřesahovaly hranici 50 000 000 EUR. Následně v rámci kompletace podkladů pro vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory budou žadatelé vyzváni k úpravě rozpočtu v souladu s výhradou výběrové komise.

2)      Metodický výklad ke způsobu zadání a kontrole hodnot v polích Kategorie regionu na záložce Specifické cíle žádosti o podporu v IS KP14+ u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

Na záložce žádosti o podporu Specifické cíle žadatel zadává hodnoty do pole Kategorie regionu v rozdělení na VRR (více rozvinutý region) a MRR (méně rozvinutý region). Při vyplňování hodnot je žadatel povinen se řídit tabulkou „Poměr rozdělení finančních prostředků mezi programové oblasti OP VVV (mezi méně a více rozvinuté regiony)“ uvedenou v kap. 8.1.5 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

Hodnoty uvedené v tabulce jsou pro žadatele závazné a budou ze strany ŘO předmětem kontroly formálních náležitostí, v případě chybného zadání bude žadatel vyzván k opravě žádosti o podporu.

3)      Metodický výklad k hodnocení žádostí o podporu ve vazbě na soustavu Natura 2000 u výzvy č. 02_16_019 (Excelentní výzkum)

S ohledem na možné investiční/stavební aktivity jsou žádosti o podporu kontrolovány mimo jiné ve vazbě na soustavu Natura 2000.

Žadatelé, kteří plánují realizovat investice v lokalitách spadajících do soustavy Natura 2000 (tzn. projekt by mohl mít na lokalitu soustavy Natura 2000 významný vliv), jsou povinni doložit Stanovisko orgánu ochrany přírody v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dle jen ZOPK). Stanovisko orgánu ochrany přírody doloží žadatelé v rámci 2. kola hodnocení spolu s plnou verzí žádosti o podporu jako součást povinné přílohy „Doklady dle stavebního zákona“ viz kap. 18.10 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část.

V případě, že Stanovisko orgánu ochrany přírody nevyloučí významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, musí být žádost o podporu/daný záměr žadatele předmětem posouzení podle ZOPK postupem podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPV) - tedy ve zjišťovacím řízení, nebo v procesu EIA. V takovém případě je žadatel povinen doložit spolu se Stanoviskem orgánu ochrany přírody další povinné přílohy žádosti o podporu – Doklad o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV, nebo kladné stanovisko EIA dle § 9a odst. 1 až 3 ZPV.

Kritérium F3 bude považováno za splněné v případech, kdy bude splněna jedna z následujících podmínek:

 

 1. Žádost o podporu nezahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura 2000.
 2. Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000. Žadatel dokládá vyloučení významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 200 prostřednictvím přílohy Stanovisko orgánu ochrany přírody.
 3. Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura 2000 a dle Stanoviska orgánu ochrany přírody by mohl mít významný vliv na lokalitu soustavy Natura 2000. Žadatel dokládá Stanoviskem orgánu ochrany přírody a Dokladem o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV nebo kladným stanoviskem EIA.

 

Kritérium F3 bude považováno za nesplněné v případech:

4)      Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000 a žadatel nedoložil vyloučení významného vlivu na lokalitu soustavy Natura 2000.

5)      Žádost o podporu zahrnuje záměr, který má být realizován v lokalitě soustavy Natura2000. Žadatel doložil Stanovisko orgánu ochrany přírody, které nevyloučilo významný vliv na lokalitu soustavy Natura 2000, přičemž žadatel nedoložil Doklad o negativním závěru zjišťovacího řízení ve smyslu § 7 odst. 6 ZPV nebo kladné stanovisko EIA.

(zveřejněno dne 23.5.2016)

Metodický výklad ke kontrole vlastnické struktury žadatele/partnera s finančním příspěvkem:

Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná/specifická část v kapitole 5.2.1 uvádějí povinnost pro žadatele/partnery s finančním příspěvkem zveřejnit strukturu vlastnických vztahů. Doložení vlastnické struktury bude předmětem kontroly formálních náležitostí v kritériu „Identifikační údaje žadatele/partnera jsou v souladu s výpisem z evidence“.

Žadatel zveřejňuje vlastnickou strukturu v žádosti o podporu (na záložkách Subjekty projektu a Osoby subjektu), partner prostřednictvím přílohy žádosti o podporu.

Je-li žadatel/partner s finančním příspěvkem právnickou osobou, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, § 14 odstavcem 3 písm. e) je povinen doložit v žádosti o podporu informaci o identifikaci:

 1. osob jednajících jeho jménem s uvedením, zda jednají jako jeho statutární orgán nebo jednají na základě udělené plné moci,
 2. osob s podílem v této právnické osobě,
 3. osob, v nichž má podíl, a o výši tohoto podílu.

 

(zveřejněno dne 14.3.2016)

_________

 

Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o aktualizaci vzoru přílohy žádosti o podporu „Principy partnerství a prohlášení o partnerství“. Vzor přílohy byl doplněn o informace související s finančním podílem partnera na celkových způsobilých výdajích projektu.

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 13: „Žadatel uvádí partnery již v žádosti o podporu, včetně rolí, podílu na aktivitách projektu a finančního podílu, pokud je plánován.“ Při zapojení partnera s finančním příspěvkem je tedy žadatel povinen v žádosti o podporu uvést podíl partnera na celkových způsobilých výdajích. Tuto informaci žadatel uvede buď v aktualizované verzi přílohy žádosti o podporu Principy partnerství a prohlášení o partnerství nebo Smlouvě o partnerství (pokud je již uzavřena).

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněn dne 4.4.2016. 

Upozornění:

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele o doplnění vzoru přílohy žádosti o podporu „Implementation team annex of the project proposal“ (Realizační tým v AJ).

Dle Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.2.4 má žadatel povinnost doložit, v návaznosti na povinnou aktivitu Řízení projektu, povinnou přílohu „Realizační tým“, pro relevantní výzvy byla tato příloha přeložena do anglického jazyka.

Více na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam

Zveřejněn dne 4.4.2016.

__________

Pravidla pro žadatele a příjemce - část obecná (aktuální verze č.4 - platná od 1. září 2016) jsou k dispoziciZDE.

(Zveřejněno dne 31. 8. 2016)

Rules for Applicants and Beneficiaries - General section – version 3: http://www.msmt.cz/uploads/OP_VVV/Pravidla_pro_zadatele_a_prijemce/Rules_for_Applicants_and_Beneficiaries_general_section_version_3.pdf. Published on 6. 6. 2016.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvu Excelentní výzkum (aktuální verze č. 2 - platná od 27. dubna 2016) naleznete ZDE - dokument je účinný od 27. dubna 2016; byl podepsán všemi odpovědnými osobami dne 26.4.2016

Zveřejněno dne 27. dubna 2016

Vzory právních aktů jsou uvedeny na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-pravni-akty

Vzor přílohy Studie proveditelnosti, včetně detailního rozpočtu, je k dispozici na: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/prehled-vzoru-prilohy-k-vyzvam 

___

Informace pro žadatele: 

Přílohy žádosti o podporu, které  má žadatel povinnost předložit v anglickém jazyce budou v  IS KP14+ uloženy jako samostatné dokumenty a název přílohy bude přeložen do anglického jazyka.

___

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu: 9. února 2016.

Pro práci v aplikace IS KP14+ využijte příručku Uživatelská příručka pro podání žádosti o podporu v IS KP14+ ve verzi pro výzvu č. 19, Strom odborností OP VVV a soubor dokumentů k CBA, které naleznete zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/monitorovaci-system-2014.

Upozornění

Řídicí orgán OP VVV informuje žadatele připravované výzvy č. 02_16_019 Excelentní výzkum o posunu vyhlášení výzvy z původního termínu 8.2.2016 na 9.2.2016.

_____

Modul CBA_kontrolní výpočet pro výzvu Excelentní výzkum:

modul_CBA_kontrolni_vypocet_excel_vyzkum_160502_bez_dat.xlsx modul_CBA_kontrolni_vypocet_excel_vyzkum_160502_bez_dat.xlsx (95,92 KB) 

(zveřejněno dne 1. 6. 2016)

Leták k výzvě: Letak_excelentni_vyzkum.pdf Leták Excelentní výzkum 

Semináře k výzvě

Materiály ze semináře:

I._Zakladni_Informace_k_Vyzve.pptx I._Zakladni_Informace_k_Vyzve.pptx (1,36 MB)

II._Metodicky_Vyklad_a_MI.pptx II._Metodicky_Vyklad_a_MI.pptx (1,36 MB)

III._Financni_Rizeni_Projektu.pptx III._Financni_Rizeni_Projektu.pptx (1,56 MB)

IV._Prezentace_Pro_Zadatele_ISKP.pptx IV._Prezentace_Pro_Zadatele_ISKP.pptx (581,15 KB)

V._SChvalovaci_Proces.pptx V._SChvalovaci_Proces.pptx (591,24 KB)

________________________________

Aktuálně: V rámci výzvy 02_16_019 Excelentní výzkum bylo přijato celkem 130 žádostí o podporu v celkovém objemu požadovaných finančních prostředků ve výši 41 990 820 353,69 Kč.

(zveřejněno dne 11. 7. 2016)


Pokud máte nějaké dotazy, pokuste se nejprve dohledat informace v nejčastějších otázkách a odpovědích, které naleznete v sekci Nejčastější dotazy.