Vysoká absence zaměstnanců a KHS školu neuzavřela?

Vydáno: 5 minut čtení

Informujte o situaci zřizovatele a požádejte MŠMT o "mimořádné prázdniny" formou žádosti o odlišnou organizaci školního roku.

Tímto krokem se sice neaktivuje par. 184a školského zákona a nebude povinná distanční výuka, ale je to možnost, jak překlenout kritické dny tam, kde už není jiné řešení...

Pro urychlení procesu zpracování žádosti používejte online formulář, který se generuje do formátu pdf.

 

MŠMT povoluje odlišnou organizaci školního roku (uzavřením školy z nepředvídaných závažných organizačních důvodů) v případech, kdy není objektivně možné pokračovat v prezenční výuce. Takovým případem je situace kdy chybí kritický počet pracovníků nezbytných k zajištění prezenční výuky (zpravidla více než 30 % pedagogických pracovníků školy. V případě, že žádáte o povolení odlišné organizace z tohoto důvodu, uveďte prosím počet indisponovaných pracovníků v odůvodnění žádosti(např. chybí 30 % pedagogických pracovníků, konkrétně 10 z 30). Zpravidla je možné z tohoto důvodu povolit uzavření školy po dobu 5 pracovních dní.

Základní informace

Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku. Období školního vyučování ve školním roce začíná dnem 1. září a končí dnem 30. června následujícího kalendářního roku. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délka a termíny školních prázdnin v základních a středních školách jsou podle ust. § 24 odst. 5 školského zákona upraveny vyhláškou č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů.

V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních nebo technických, vyhlásit pro žáky nejvýše pět volných dnů ve školním roce (§ 24 odst. 2 školského zákona).

V dalších jednotlivých případech hodných zvláštního zřetele může Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanovit odlišnosti v organizaci školního roku dle § 24 odst. 3 školského zákona. Jedná se zejména o vyhlášení mimořádných volných dnů pro žáky v období školního vyučování v situacích, kdy ze závažných organizačních, technických nebo jiných mimořádných závažných důvodů není možné zajistit výuku žáků ve škole (např. oprava budovy, technická havárie, doporučení krajské hygienické stanice), nebo také o přesun části praktického vyučování žáků některých oborů vzdělání středních škol z období školního vyučování do období školních prázdnin z důvodu výuky sezónních témat (např. obory vzdělání se zaměřením na zemědělství).

Změnu organizace školního roku v souladu s § 24 odst. 3 školského zákona může ministerstvo stanovit plošně pro všechny školy nebo zpravidla na základě žádosti ředitele školy pro jednotlivou konkrétní školu.

Podání žádosti

Pokud žádá ředitel školy o změnu v organizaci školního roku pro jednotlivou školu dle § 24 odst. 3 školského zákona:

  • Bude ministerstvo požadovat, aby ředitel školy věc předem projednal se zřizovatelem a výsledek projednání uvedl ve své žádosti adresované ministerstvu.
  • Dále je žádoucí, aby byla požadovaná změna v organizaci školního roku, není-li třeba ji učinit bez zbytečného odkladu, projednána také s dotčenými zletilými žáky a zákonnými zástupci nezletilých žáků podobně jako v případě volných dnů vyhlášených podle § 24 odst. 2 školského zákona.

Následně vyplní formulář žádost o odlišnou organizaci školního roku a svou vyplněnoužádost podá na ministerstvo některým z uvedených způsobů:

  • ideálně v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky: vidaawt).
  • v elektronické podobě podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty ministerstva (posta@msmt.cz),
  • zaslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12, Praha 1,
  • osobně na podatelně ministerstva.

Poznámka

Možnost vyhlásit volné dny ředitelem školy nebo stanovit odlišnosti v organizaci školního roku ministerstvem se nevztahuje na mateřské školy a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (§ 24 odst. 4 školského zákona). V mateřské škole se školní rok nedělí na období školního vyučování a období prázdnin. Přerušení nebo omezení provozu mateřské školy je možné podle místních podmínek v měsících červenci a srpnu nebo ze závažných důvodů i v jiném období v souladu s §3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Stanovení rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy je v kompetenci ředitele školy po projednání se zřizovatelem.


 

Zdroj: Fb Střední článek MŠMT, https://www.edu.cz/methodology/zadost-o-odlisnou-organizaci-skolniho-roku/