Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2016

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT v souladu s  Koncepcí podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 – 2020   schválilo dne 9. února 2016 rozdělení státních dotací v programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol, kterým jsou finančně podpořeni organizátoři mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky základních a středních škol ve věkové kategorii 13 - 19 let. Cílem programu je zejména podpoření nových mimoškolních vzdělávacích aktivit pro nadané žáky.

Program prioritně podporuje organizátory vzdělávacích aktivit typu letních škol, badatelských aktivit, odborných projektů a soustředění, které budou zajišťovat zejména lektoři s vysokou kvalifikací.

Pro tento program MŠMT vyčlenilo částku celkem 10.000 000 Kč.

MŠMT podpoří státní dotací 41 projektů nestátních neziskových organizací, středisek volného času, vysokých škol a nestátních výzkumných institucí z celkového počtu 62 projektů zařazených do hodnotícího procesu.

Výsledky dotačního programu Podpora nadaných žáků ZŠ a SŠ v roce 2016.pdf

Projekty vyřazené z formálních důvodů.docx

Informace pro úspěšné žadatele:

Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2016 se sníženým rozpočtem oproti požadavku, žádáme, aby přepracovaly podrobný rozpočet projektu s využitím níže připojeného formuláře pro tento program. Přepracovaný rozpočet musí být v souladu s poskytnutými finančními prostředky (tzn. součet položek v upraveném rozpočtu dle přidělené dotace musí odpovídat schválené dotaci pro rok 2016). Zároveň musí být zachováno členění nákladů požadované dotace tak, jak bylo v předloženém projektu. V žádném případě nelze provádět změny ve schváleném členění položek ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) a osobní náklady.

Pokud dojde u organizace vzhledem ke krácení rozpočtu ke změnám ve věcném plnění projektů (např. omezení některých aktivit), popište tyto změny v další příloze.

Úpravy rozpočtu, případně přílohy k věcnému plnění projektu, zašlete prosím e-mailem na adresu: jaroslav.froulik@msmt.cz (dotace.mladez@msmt.cz)  nejpozději do 7. března 2016. Zašlete je, prosíme, ve dvou souborech, v excelové tabulce (formát xls) a zároveň naskenované s podpisem statutárního zástupce (formát pdf). Přepracovaný rozpočet nezasílejte poštou.  

formulář (upravený_rozpočet).xlsx