Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v roce 2020

Vydáno: 5 minut čtení

Vzdělávání v roce 2020 v datech

Celou výroční zprávu si můžete stáhnout zde

Úvodní slovo ministra

Vážené dámy, vážení pánové, hlavním účelem Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v České republice, kterou si Vám dovoluji předložit, je podat čtenáři přehledné a souhrnné informace o fungování a vývoji našeho školství v uplynulém kalendářním roce. Rok 2020 byl v mnoha ohledech velmi specifi cký, a to hlavně kvůli pandemii nebezpečného onemocnění COVID-19, která nečekaně zachvátila celý svět. 11. 3. 2020 bylo po jednání Bezpečnostní rady státu rozhodnuto o uzavření všech škol a vzdělávání se muselo prakticky ze dne na den „přepnout“ na výuku distančním způsobem. Jsem velmi rád, a chci za to všem aktérům vzdělávací soustavy moc poděkovat, že jsme na tuto ojedinělou a dosud neznámou situaci dokázali rychle zareagovat, a troufnu si říct, že české školství v této nesnadné zkoušce obstálo.

Ač byl rok 2020 poznamenán pandemií, přinesl českému školství i řadu pozitiv. Zařadil bych mezi ně jak nové způsoby vzdělávání, tak zkvalitnění technického vybavení škol a zvýšení kompetencí pedagogů v oblasti distančního vzdělávání za využití IT techniky a online nástrojů výuky. Této věci hodně pomohla rychlá reakce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zejména pak v oblasti metodické podpory, která spočívala také v prakticky okamžitém založení specializovaného portálu Na Dálku, kde mohly školy najít veškeré informace o dostupných platformách, které lze pro distanční výuku využít. Klíčová byla v loňském roce také intervence ve výši 1,3 mld. korun pro základní školy a nižší stupně víceletých gymnázií, která školám umožnila nákup technického vybavení tak, aby mohlo být zapůjčeno také žákům, kteří neměli k vybavení v domácím prostředí přístup. Další prostředky pak do škol mířily skrze tzv. šablony z našeho Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, díky čemuž se do škol dostaly desítky tisíc notebooků a tabletů. V průběhu letních prázdnin, kdy se situace rozvolnila, podpořilo ministerstvo letní doškolovací kempy, které měly za cíl usnadnit návrat žáků v novém školním roce 2020/2021. Ten byl bohužel také velmi ovlivněn pandemií v podobě dalších a mnohem výraznějších vln nákazy. Mnohé školy však dokázaly efektivně čerpat ze zkušeností nabytých v první jarní vlně. Jaké konkrétní kroky ministerstvo uskutečnilo, se podrobněji dozvíte na následujících stránkách této zprávy.

Rok 2020 byl také přechodem od staré k nové dlouhodobé strategii rozvoje vzdělávací soustavy, kdy vláda ČR svým usnesením ze dne 19. 10. 2020 schválila Strategii vzdělávací politiky České republiky 2030+, která je klíčovým dokumentem pro rozvoj českého školství v další dekádě. Příprava tohoto dokumentu probíhala dva roky a chci za ni všem aktérům poděkovat. Strategie 2030+ má dva hlavní strategické cíle. Jednak je to větší zaměření vzdělávání na získávání kompetencí potřebných pro aktivní občanský, profesní a osobní život, jednak snížení nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání. Realizace cílů Strategie 2030+ je rozdělena do tří implementačních období.

Dalším velmi důležitým implementačním dokumentem pro rok 2020 byl Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje Úvodní slovo ministra 6 VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2020 V DATECH vzdělávací soustavy České republiky na období let 2019–2023. V roce 2020 se podařilo v rámci jeho realizace například podpořit překryv učitelů v rámci třídy MŠ, zvýšit platy pedagogických i nepedagogických pracovníků a rozšířit služby pro děti se specifi ckými vzdělávacími potřebami. Zmínit musím také Strategický záměr pro vysoké školy na období od roku 2021, který rozpracovává priority pro vysoké školství a doplňuje plány o další podstatná témata specifi cká pro sektor vysokého školství.

Z dalších „necovidových“ věcí bych velice rád zmínil, že resort školství během celého roku připravoval a realizoval opatření pro snižování administrativy a efektivnější fi nancování regionálního školství. Zjednodušil se také systém fi nancování pedagogických intervencí prostřednictvím nadtarifní složky. Na sklonku roku byl v rámci implementace nové Strategie 2030+ zahájen pilotní projekt ke střednímu článku podpory škol a zřizovatelů. Zde bude v roce 2021 realizováno pilotní ověřování tohoto systémového řešení, a to hlavně pro nepedagogickou podporu vedení škol.

V neposlední řadě je nutné zmínit, že v roce 2020 došlo k dalšímu navýšení platů zaměstnanců ve veřejném školství, a to i přes nepříznivý hospodářský vývoj. Byl tak plněn vládní závazek o tom, že platy pedagogů a nepedagogických pracovníků budou v roce 2021 na 150 % jejich výše z roku 2017.

Z výše uvedeného stručného výčtu klíčových témat roku 2020 je patrné, že tento rok byl pro českou vzdělávací soustavu sice složitý, ale zároveň velmi přínosný. Všem jejím aktérům, počínaje mateřskými školami a konče školami vysokými, chci za něj velmi poděkovat. Poděkování samozřejmě patří také samotným žákům a studentům a v neposlední řadě také jejich blízkým – rodičům a dalším rodinným příslušníkům

Ing. Robert Plaga, Ph.D. ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Zdroj: Výroční zpráva MŠMT