Vyjádření k redukcím v RVP ZV

Vydáno: 23 minut čtení

přehled redukcí vzdělávacího obsahu a časové dotace v RVP ZV

Redukce znamenají úlevu: s omezením časové dotace, kterou má vzdělávací oblast přidělenou, jde ruku v ruce omezení obsahu, který je ve vzdělávacích oborech dané vzdělávací oblasti závazný pro všechny žáky. Tedy úlevu v závazku, který RVP ZV na školy a učitele klade a určuje jim, jakých výstupů mají dosáhnout se všemi žáky. Neomezuje to nijak školy ani učitele při plánování výuky a dosahování vyškrtnutých očekávaných výstupů u žáků, jejichž předpoklady a zájmy to v dané (omezené) časové dotaci umožňují.

Proč došlo k redukcím vzdělávacího obsahu

Nová podoba Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) přináší řadu změn. Dochází k začlenění nové klíčové kompetence, digitální, nového vzdělávacího oboru Informatika a v souvislosti s nároky informatiky na časovou dotaci i k úpravám rámcového učebního plánu a redukci vzdělávacího obsahu vybraných vzdělávacích oblastí.

Při diskuzích s učiteli k úpravám ICT v RVP ZV a zařazení informatiky do něj i při diskuzi nad úpravou RVP ZV se zástupci Asociace ředitelů základních škol (AŘZŠ) dominantně zazníval požadavek: při přidávání nového (dalšího) vzdělávacího obsahu do RVP ZV ubrat odpovídající část (nějakého) stávajícího obsahu. Při konzultacích finální úpravy RVP ZV s AŘZŠ bylo dohodnuto nezasahovat do disponibilní časové dotace (a ponechat tak prostor ředitelům škol) a ubrat časovou dotaci (a odpovídající obsah) stávajícím vzdělávacím oblastem.

Nezasahovalo se do oblastí v současnosti považovaných za prioritní (oblast Jazyk a jazyková komunikace s obory Český jazyk a literatura, Cizí jazyk a Další cizí jazyk a oblast Matematika a její aplikace), a do oblastí s relativně nízkou časovou dotací (Člověk a zdraví a Člověk a svět práce).

Ve prospěch Informatiky byla tedy snížena minimální časová dotace čtyřem vzdělávacím oblastem:

 • Člověk a jeho svět z 12 na 11 hodin;
 • Člověk a společnost z 11 na 10 hodin;
 • Člověk a příroda z 21 na 20 hodin;
 • Umění a kultura z 10 na 9 hodin.

Jak se při redukcích postupovalo a co redukce znamenají pro školy

Vzdělávací obsah čtyř jmenovaných vzdělávacích oblastí byl upraven (redukován) tak, aby odpovídal snížené časové dotaci.

Vzdělávací obsah vzdělávacích oborů je tvořen očekávanými výstupy a učivem. Očekávané výstupy RVP ZV na konci 5. ročníku a 9. ročníku stanovují závaznou úroveň pro formulování výstupů v učebních osnovách v ŠVP, která musí být na konci 1. stupně a 2. stupně základní školy dodržena. Učivo je v RVP ZV strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat, činností) a je chápáno jako doporučený prostředek k dosažení očekávaných výstupů.

Vzdělávací obsah byl redukován tak, že byly vyškrtnuty vybrané očekávané výstupy nebo jejich části a v návaznosti na to i odpovídající části v doporučeném učivu v každém vzdělávacím oboru dotčených vzdělávacích oblastí.

Redukce znamenají úlevu: s omezením času, který má vzdělávací oblast přidělený, jde ruku v ruce omezení obsahu, který je ve vzdělávacích oborech dané vzdělávací oblasti závazný pro všechny žáky. Tedy úlevu v závazku, který RVP ZV na školy a učitele klade a určuje jim, jakých výstupů mají dosáhnout se všemi žáky. Neomezuje to nijak školy ani učitele při plánování výuky a dosahování vyškrtnutých očekávaných výstupů u žáků, jejichž nadání a dispozice to v dané (omezené) časové dotaci umožňují.

V úpravách (redukcích) vzdělávacího obsahu jsou zohledněny připomínky členů AŘZŠ, které ke spolupráci přizvalo MŠMT a s nimiž byly navrhované změny konzultovány.

Škrty ve vzdělávacím obsahu jednotlivých vzdělávacích oborů proběhly na základě stanovených kritérií:

 • odstranění duplicit v různých vzdělávacích oborech;
 • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech;
 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný;
 • vyřazení obsahu nárokujícího pouze dílčí znalosti nebo dovednosti;
 • vyřazení obsahu, který není přiměřený věku a životním zkušenostem žáků;
 • zjednodušení obsahu k podpoře hledání souvislostí.

Navrhované změny ze strany Národního pedagogického institutu České republiky se v převažující míře shodovaly s doporučeními na redukce obsahu od AŘZŠ, současně byly provedeny tak, aby nebyla zásadně narušena obsahová koherence vzdělávacích oborů s negativním dopadem na školy, jejich stávající školní vzdělávací program a samotnou výuku.

Vysvětlení a důvody redukcí vzdělávacího obsahu ve vzdělávacích oborech

Člověk a jeho svět

Ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět došlo k:

 • odstranění duplicit:
  • témata spojená s ochranou přírody a zapojení do řešení základních globálních problémů (redukované očekávané výstupy ČJS-3-1-03, ČJS-5-2-05, ČJS-5-3-02) jsou nedílnou součástí tematických okruhů průřezového tématu Environmentální výchova a jako taková je lze do školních vzdělávacích programů začlenit;
  • témata, která se týkají mezilidských a partnerských vztahů a sexuální výchovy (redukované očekávané výstupy ČJS-5-2-02, ČJS-5-5-08 a související učivo), jsou implicitně obsažena v tematickém celku Lidé kolem nás (rodina, soužití lidí) a ve výuce jsou realizována jako přirozená součást těchto témat v kontextu běžného života a zkušeností žáků; zároveň jsou zcela přirozeně obsažena v průřezovém tématu Osobnostní a sociální výchova jako součást tematických okruhů sociální a morální rozvoj, které zůstávají ve školních vzdělávacích programech začleněny;
 • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech:
  • částečně nebo zcela byly redukovány očekávané výstupy (ČJS-5-3-03, ČJS-5-5-01) a učivo týkající se regionů ČR, které vedly k mechanickému osvojování historických a místních reálií a orgánových soustav;
 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný: 
  • k částečné redukci došlo u očekávaných výstupů (ČJS-5-1-04, ČJS-5-2-03, ČJS-5-4-03), které vyžadovaly posouzení přesahující kognitivní schopnosti žáků daného věku;
 • vyřazení obsahu, k jehož naplňování nemusejí mít školy vhodné podmínky:
  • v tematickém celku Místo, kde žijeme byla redukována ta část očekávaného výstupu (ČJS-5-1-05), jejíž dosažení bylo podmíněno zprostředkováním zážitků závislých na socioekonomickém statusu rodiny.

Člověk a společnost

Výchova k občanství

Ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství bylo z 39 očekávaných výstupů zcela redukováno 8 očekávaných výstupů a částečně 9 očekávaných výstupů. Tyto dílčí úpravy nenarušují možnost dosahovat cílů základního vzdělávání a osvojování klíčových kompetencí včetně občanské kompetence. Koncept Výchovy k občanství a konstrukce vzdělávacího obsahu v dílčích obsahových okruzích zůstávají zachovány. Navržené úpravy umožňují soustředit se při snížené časové dotaci vzdělávací oblasti na to nejpodstatnější.

Ve vzdělávacím oboru Výchova k občanství došlo k:

 • odstranění duplicit:
  • redukováno téma globalizace ve 2 výstupech, ve 2 výstupech zůstalo ovšem zachováno (VO-9-5-04 uvede některé globální problémy současnosti, vyjádří na ně svůj osobní názor a popíše jejich hlavní příčiny i možné důsledky; VO-9-5-05 objasní souvislosti globálních a lokálních problémů); téma globalizace se dále vyskytuje v oboru Zeměpis a v průřezovém tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a v průřezovém tématu Environmentální výchova; redukováno téma solidarity a spolupráce v očekávaných výstupech, v učivu a v průřezových tématech je ovšem zachováno;
 • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech:
  • vyřazen výstup týkající se znalosti některých mezinárodních organizací, toto téma zůstalo ovšem zachováno v Dějepise a Zeměpise a také v průřezovém tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (D-9-8-02 vysvětlí a na příkladech doloží mocenské a politické důvody euroatlantické hospodářské a vojenské spolupráce; Z-9-6-05 uvádí příklady účasti a působnosti České republiky ve světových mezinárodních a nadnárodních institucích, organizacích a integracích států), jedná se proto také o odstranění duplicit;
 • vyřazení obsahu nárokujícího pouze dílčí znalosti nebo dovednosti:
  • vyřazeny výstupy věnující se aktivnímu vystupování proti vandalismu, zhodnocení nabídky kulturních institucí, provádění jednoduchých právních úkonů, uvádění příkladů mezinárodního terorismu (je chápán v širším kontextu učiva obrany státu, které zůstalo zachováno v tematickém okruhu Člověk, stát a právo);
 • vyřazení obsahu, který není přiměřený věku a životním zkušenostem žáků:
  • vyřazeny výstupy věnující se povinnostem občana při zajišťování obrany státu a zaměřující se na porovnávání úlohy výroby, obchodu a služeb (tyto vzdělávací obsahy jsou vhodnější pro žáky středních škol).

Dějepis

Ve vzdělávacím oboru Dějepis bylo redukováno celkem 5 očekávaných výstupů a částečnou redukcí byly upraveny formulace celkem 6 očekávaných výstupů. Tematika v nich obsažená zůstává ovšem v podobě učiva, které je možné i nadále vyučovat podle školního vzdělávacího programu konkrétní školy, jsou-li k tomu podmínky. Navrhované změny byly provedeny tak, aby nebyla zásadně narušena obsahová konstrukce a výstavba vzdělávacího oboru s negativním dopadem na školy, jejich stávající školní vzdělávací program a samotnou výuku.

Ve vzdělávacím oboru Dějepis došlo k:

 • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech:
  • znalosti archeologických kultur na našem území a antických osobností v kontextu tematiky nejstarších civilizací;
 • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech:
  • porovnání základních rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti;
 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný:
  • redukován obsah o základních politických proudech v evropských revolucích;
 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný:
  • konkretizace rysů západoevropské, byzantsko-slovanské a islámské kulturní oblasti;
 • vyřazení obsahu nárokujícího pouze dílčí znalosti:
  • vztah křesťanství ke kacířství a jiným věroukám

 

Člověk a příroda

Fyzika

Návrh úprav byl připraven se záměrem umožnit využívání digitálních technologií ve výuce a při této příležitosti dílčími úpravami odlehčit výuku od nároků na formální učení a kvantitativní výpočty. Tím zlepšit podmínky pro dostatečné pochopení smyslu fyzikálních jevů a pojmů a jejich propojení do souvislostí. Podpořit tak hlavní smysl fyzikálního vzdělávání v základním vzdělávání, tj. vybudovat základy, na nichž bude žák dál stavět v dalším vzdělávání i ve vytváření vlastních řešení a postojů k problémům, se kterými se setká.

Návrh otevírá možnost koncipovat výuku s větším důrazem na badatelské činnosti, žákovské experimenty, hledání souvislostí, kooperaci a diskuzi při řešení problémů. Implementace digitálních technologií do výuky fyziky je i příležitostí více přiblížit výuku fyziky žákům, uplatňovat při výuce prostředky, které jsou dnes běžnou součástí vědy i jejich života.

Ve vzdělávacím oboru Fyzika došlo k:

 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný:
  • vyřazena aplikace Ohmova zákona (výstup F-9-6-04 využívá Ohmův zákon pro část obvodu při řešení praktických problémů), neboť žáci vnímají zákon formálně, k řešení praktických problémů je vhodnější širší znalost jevů v elektrickém obvodu v pojetí odpovídajícím výuce na střední škole;
  • vyřazeno odlišení hvězd od planet na základě jejich vlastností (výstup F-9-7-02 odliší hvězdu od planety na základě jejich vlastností), neboť k popisu a pochopení významných rozdílů mezi vesmírnými objekty odpovídajícímu současnému stavu poznání a prezentovanému v médiích jsou třeba středoškolské znalosti dějů z mikrosvěta a vesmíru;
  • vyřazeno určení tepla přijatého či odevzdaného tělesem (výstup F-9-04 určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem), neboť vede k formálnímu učení bez pochopení podstaty věci; kvantitativní výpočty je vhodnější učit až na středních školách;
  • vyřazeno využívání Newtonových zákonů (výstup F-9-2-05 využívá Newtonovy zákony pro objasňování či předvídání změn pohybu těles při působení stálé výsledné síly v jednoduchých situacích), neboť se nejedná o celý komplet Newtonových zákonů; precizní formulace zákonů žákům činí potíže, vede k formálnímu učení bez pochopení podstaty věci; to, co je důležité pochopit, lze odvodit z pozorování účinků sil na těleso v rámci upraveného výstupu F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici a jejich účinky na těleso;
  • vyřazena aplikace otáčivých účinků síly (výstup F-9-2-06 aplikuje poznatky o otáčivých účincích síly při řešení praktických problémů), neboť vede k formálnímu učení; kvantitativní výpočty je vhodnější učit až na středních školách; to, co je důležité o působení sil na tělesa pochopit, lze odvodit z pozorování účinků sil na tělesa v rámci upraveného výstupu F-9-2-04 určí v konkrétní jednoduché situaci druhy sil působících na těleso, jejich velikosti, směry a výslednici a jejich účinky na těleso;
  • vyřazena aplikace analýzy sil působících na těleso v kapalině (výstup F-9-3-02 předpoví z analýzy sil působících na těleso v klidné tekutině chování tělesa v ní), neboť téma působení sil na těleso je obtížné, k rozboru jednodušších situací postačí výstup F-9-3-01 využívá poznatky o zákonitostech tlaku v klidných tekutinách pro řešení konkrétních praktických problémů;
  • vyřazen výstup F-9-1-02 uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí, neboť pro pochopení je důležitý prožitek přímého pozorování Brownova pohybu; k jeho pozorování nejsou v mnoha školách podmínky, nepřímá pozorování tento prožitek nenahradí; rovněž hlubší rozbor děje je vhodný jen pro zájemce s hlubším zájmem o poznání i na střední škole;
 • vyřazení obsahu nárokujícího pouze dílčí znalosti:
  • vyřazen konkrétní úkol změřit velikost síly (výstup F-9-2-03 změří velikost působící síly); je vhodné propojit s výstupy, v jejichž rámci žáci experimentálně ověřují výsledky svých úvah a výpočtů, např. v upraveném výstupu F-9-2-04 nebo výstupu F-9-3-01.
  • vyřazen úkol zapojit správně polovodičovou diodu (výstup F-9-6-06 zapojí správně polovodičovou diodu), neboť pochopení funkce polovodičové diody je tématem fyziky na střední škole; polovodičová dioda již není z hlediska běžného uživatele elektroniky tak dominantní polovodičovou součástkou jako před 60 lety; základy zapojování elektrického obvodu jsou předmětem výstupu F-9-6-01 sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma reálného obvodu;
 • zjednodušení obsahu k podpoře hledání souvislostí:
  • k žádoucí podpoře pochopení a vnímání fyzikálních jevů v souvislostech jsou propojeny požadavky na používání vztahů mezi vykonanou prací a energií ve prospěch pochopení jejich souvislosti s výkonem (výstup F-9-4-01 určí v jednoduchých případech práci vykonanou silou a z ní určí změnu energie tělesa se propojuje s výstupem F-9-4-03 v nové formulaci tohoto výstupu) a využívání poznatků o přeměnách forem energie a jejich přenosu s posouzením využívání energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí (výstup F-9-4-03 využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh).

Chemie

Ve vzdělávacím oboru Chemie došlo k:

 • odstranění duplicit:
  • vyřazeno téma fotosyntézy (výstupy CH-9-6-04 a CH-9-6-05) z důvodu duplicity v Přírodopisu;
  • vyřazeno téma ekologie: znečištění vody, vzduchu (výstup CH-9-2-06 připojen k výstupu CH-9-2-05 z důvodu obsahové podobnosti); částečně duplicita v Přírodopisu a Zeměpisu; v celkových revizích RVP ZV je snaha o zařazení nadoborového tématu zabývajícího se ekologií;
  • vyřazeno téma ekologie: kyselé deště (obsah výstupu CH-9-5-02 je zahrnut ve výstupu CH-9-5-01, konkrétně v dopadech anorganických látek na životní prostředí); částečně duplicita v Přírodopisu a Zeměpisu; v celkových revizích RVP ZV je snaha o zařazení nadoborového tématu zabývajícího se ekologií;
  • vyřazeno téma zásad správné výživy člověka (v učivu „přírodní látky – zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle“ došlo k redukci na základě duplicity ve Výchově ke zdraví);
  • vyřazeno téma elektřiny (učivo „chemie a elektřina“ bylo redukováno z důvodu duplicity ve Fyzice);
  • vyřazeno téma faktorů ovlivňujících rozpouštění pevných látek (výstup CH-9-2-03 byl redukován z důvodu jeho zařazení již na 1. stupni ZŠ);
 • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech:
  • redukováno téma klasifikace chemických reakcí (upraven výstup CH-9-4-01); klasifikace chemických reakcí je na základní škole nadbytečným učivem, postačující je jeho zařazení na SŠ;
  • výrazně omezeno názvosloví prvků a sloučenin (prvky a sloučeniny byly přeřazeny z výstupu CH-9-3-02 do výstupu CH-9-3-01); rozsah učiva omezen termínem „vybraných prvků“: názvy a značky vybraných prvků, vlastnosti a použití vybraných prvků; v celkových revizích RVP ZV se snažíme najít optimální míru zařazení názvosloví do obsahu vzdělávání na ZŠ;
 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný:
  • redukovány výpočty (výstup CH-9-4-02); výpočty jsou na ZŠ dlouhodobě považovány za problematické a pro žáky obtížné; v celkových revizích RVP ZV se snažíme najít optimální míru jejich zařazení do obsahu vzdělávání na ZŠ;
 • vyřazení obsahu nárokujícího pouze dílčí znalosti:
  • bylo vyškrtnuto téma jednání v případě havárie s únikem nebezpečných látek (CH-9-1-03) z důvodu nízké pravděpodobnosti, že se žáci setkají s havárií s únikem nebezpečných látek, kterou by sami museli řešit (do chemického provozu se nedostanou).

Přírodopis

Ve vzdělávacím oboru Přírodopis došlo k:

 • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech:
  • geologická období podle charakteristických znaků;
 • odstranění duplicit:
  • funkce základních orgánů (orgánových soustav) rostlin a živočichů: je součástí výstupů v biologii rostlin, biologii živočichů;
  • třídění organismů do říší a nižších taxonomických jednotek: je součástí výstupů v biologii rostlin, biologii živočichů;
  • způsoby výživy hub a význam v ekosystémech: součástí základů ekologie;
  • praktické příklady funkcí a vztahů orgánů rostlin v rostlině jako celku: součástí jiného výstupu biologie rostlin (P-9-3-01);
  • závislost a přizpůsobení rostlin podmínkám prostředí: součást výstupu základů ekologie (P-9-7-01);
  • význam zdravého způsobu života a první pomoc: součást oboru Výchova ke zdraví;
  • vliv sfér Země na vznik a trvání života: součást oboru Geografie, částečně součást výstupu (P-9-6-03);
  • uvedení příkladů narušení rovnováhy ekosystému: součást průřezového tématu Environmentální výchova i výstupu základů ekologie (P-9-7-04);
  • pravidla bezpečnosti práce: součást VO Člověk a svět práce;
 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný:
  • porovnání vnitřních a vnějších orgánů rostlin: obsah je částečně součástí jiného výstupu biologie rostlin (P-9-3-01);
 • vyřazení obsahu nárokujícího pouze dílčí znalosti:
  • funkce organismů ve stélce lišejníků: výstup příliš specifický a dílčí pro úroveň RVP, obecně jako součást základů ekologie;
  • půdotvorní činitelé a vznik půdy: součást jiného výstupu (P-9-6-03);
  • příklady systému organismů (populace, společenstva, ekosystém): součást jiných výstupů základů ekologie (P-9-7-01, P-9-7-03).

Zeměpis (Geografie)

Ve vzdělávacím oboru Zeměpis (Geografie) byly redukovány 4 očekávané výstupy a částečnou redukcí formulace upraveny celkem 2 očekávané výstupy. Tematika v nich obsažená zůstává ovšem v podobě učiva, které je možné i nadále vyučovat podle školního vzdělávacího programu konkrétní školy, jsou-li k tomu podmínky. Navrhované změny byly provedeny tak, aby nebyla zásadně narušena obsahová konstrukce vzdělávacího oboru s negativním dopadem na školy, jejich stávající školní vzdělávací program a samotnou výuku.

Ve vzdělávacím oboru Zeměpis (Geografie) došlo k:

 • odstranění duplicit:
  • odstraněny reálie o vesmíru a o tělesech sluneční soustavy; jedná se předně o tematiku obsaženou ve Fyzice;
 • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech:
  • vyřazeny vztahy místních regionů k vyšším územním celkům;
  • vyřazení obsahu založeného na encyklopedických znalostech:
  • hodnocení mozaiky multikulturního světa na vybraných příkladech;
 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný:
  • hodnocení hranic (bariér) mezi podstatnými prostorovými složkami v krajině;
 • vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný:
  • vyřazeno rozlišování kritérií pro vymezení, ohraničení a lokalizaci regionů světa;
  • vyřazen obsah týkající se vytváření myšlenkových (mentálních) schémat a myšlenkových (mentálních) map pro orientaci v konkrétních regionech, pro vytváření postojů k okolnímu světu;
 • vyřazení obsahu nárokujícího pouze dílčí znalosti:

hodnocení vazeb místního regionu k vyšším územním celkům.

 Umění a kultura

Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura došlo při redukcích k vyřazení obsahu považovaného za příliš obtížný.

Výtvarná výchova

Interpretace vlastních a uměleckých děl i běžné vizuální produkce, stejně tak jako interpretace výsledků tvůrčí práce spolužáků, je přirozenou součástí tvůrčích aktivit. Redukován byl ovšem obsah týkající se interpretace díla a jeho účinků v kontextu společenského a kulturního dění – jedná se o příliš náročný požadavek na všechny žáky. Dále byl vyřazen obsah, který byl ve výrocích formulován příliš složitě a tím docházelo k jeho nejednoznačnému výkladu a k nárokům na žáka neodpovídajícím danému stupni, a tudíž i obtížně zohlednitelné individuální míře jeho dosažení.

Doporučujeme redukované výstupy dále rozpracovat na úrovni školního vzdělávacího programu a tím obohatit výuku podle potřeb a zájmů žáků a s ohledem na učitelovo pojetí výuky.

Hudební výchova

Výuka hudební výchovy by měla zohledňovat především žákovy individuální schopnosti a dovednosti, s tím, že úlohou učitele je tyto hudební schopnosti a dovednosti dále systematicky rozvíjet. Této skutečnosti by proto měly odpovídat i požadavky učitelů na míru dosažení očekávaného výstupu konkrétním žákem stanovením dané úrovně ve školním vzdělávacím programu. Zejména u uměleckých oborů je rozpracování školního vzdělávacího programu velmi důležité, neboť může lépe reagovat na konkrétní podmínky školy, potřeby a zájmy žáků. V RVP ZV došlo k redukci toho obsahu, který je považován za příliš obtížný pro všechny žáky a nelze ho „plošně“ vyžadovat od všech žáků vzhledem k tomu, že by zakládal příliš vysoké a často nesplnitelné požadavky pro všechny žáky na jejich hudební produkci, nároky na znalosti pro interpretaci hudebního díla a jeho slohového a stylového zařazení i nároky na pohybové aktivity.

Redukce obsahu na úrovni RVP ZV ovšem neznamená, že na úrovni školního kurikula a výuky nemůže být vzdělávací obsah rozšířen o další a nadstandardní obsah a tvůrčí činnosti. Naopak rozšíření a specifikaci obsahu na úrovni školy a na základě učitelova pojetí výuky velmi doporučujeme.

Shrnutí

3. 2. 2021 Zpracoval odbor kurikula všeobecného vzdělávání Národního pedagogického institutu České republiky

 

Zdroj: https://revize.edu.cz/vyjadreni-k-redukcim-v-rvp-zv?fbclid=IwAR3eZUVNQLc7cpfujA4BZmlZr8bqruMgGff8aPy1Z8ltE_Ph_yZpOKV-unM