Vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020

Vydáno: 4 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy předložilo vládě ČR pro informaci materiál k vyhodnocení Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020.  „Z materiálu vyplývá, že tento strategický dokument výrazně přispěl k rozvoji digitálního vzdělávání na českých školách, a to včetně významných intervencí státu do ICT vybavení,“  říká ministr školství Robert Plaga. Na další období je téma digitálního vzdělávání obsaženo ve Strategii vzdělávací politiky do roku 2030+, která tak na předchozí strategický materiál plynule naváže.

Rozvoj digitálního vzdělávání byl na základě tohoto strategického dokumentu výrazně podpořen díky evropským fondům. Konkrétně se jednalo o výzvy Implementace Strategie digitálního vzdělávání I a II, projektů zjednodušeného vykazování (tzv. Šablony I a II), ale stejně tak reflektování tohoto dokumentu do individuálních projektů systémových jako jsou SYPO nebo PPUČ. Díky tomu byla vytvořena síť krajských ICT metodiků nebo reputační systém EMA.

Hlavními splněnými body Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 jsou:

 • Byl schválen nový rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání představující nový obor Informatika a novou digitální kompetenci. Základní školy dle něj mohou začít učit od září 2021, nejzazší termín pro adaptaci svých školních vzdělávacích programů je září 2023 (1. stupeň, resp. září 2024 pro 2. stupeň).
 • Změna RVP proběhla na základě pokusných ověřování konceptu nového oboru Informatika a digitální gramotnosti, a to v projektech Podpora rozvoje informatického myšlení (PRIM) a Podpora rozvoje digitální gramotnosti (DG).
 • Projekty PRIM, DG, MOV (Modernizace odborného vzdělávání), PPUČ (Podpora práce učitelů) a další vytvořily kvalitní vzdělávací zdroje pro učitele i žáky.
 • Bylo vyhlášeno pokusné ověřování vzdělávací oblasti Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích v SOV.
 • Byl zveřejněn Rámec digitálních kompetencí učitele na základě evropského rámce DigCompEdu, zároveň byla pro jeho zavedení na školách vytvořena a zpřístupněna online aplikace pro hodnocení a plánování digitálních kompetencí učitelů Profil Učitel21.
 • Byl revidován standard Studia k výkonu specializované činnosti koordinace v oblasti ICT, který reflektuje týmovou spolupráci a Rámec digitální dovedností učitele.
 • Byla vybudována síť metodických kabinetů Informatiky a ICT na národní, krajské i oblastní úrovni. Jejich role byla velmi důležitá z hlediska metodického vedení škol v rámci pandemie COVID-19.
 • Byla vybudována krajská síť ICT metodiků, kteří školám pomáhají se zaváděním digitálních technologií do výuky.
 • Spolupráci veřejného, soukromého, akademického a neziskového sektoru na poli digitálního vzdělávání zajišťuje od roku 2016 DigiKoalice (Česká národní koalice pro digitální pracovní místa a dovednosti), která má v současné době více než 220 členů.
 • Rok 2021 byl výrazně poznamenám pandemií COVID-19, uzavřením škol a nutností přechodu na distanční výuku, která ve většině případů probíhala online.
 • Na podzim 2020 MŠMT podpořilo mimořádnými finančními prostředky na ICT přes 4 000 veřejných základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií částkou více než 1,3 mld. Kč, z níž si pořídily cca 62 tis. notebooků, 12 tis. tabletů, přes 200 mobilních telefonů, 1,8 tis. škol si pořídilo některý z druhů softwaru a 1,7 tis. škol si zakoupilo i ostatní učební pomůcky. Došlo tedy k výraznému posunu ohledně vybavení škol digitálními technologiemi.
 • V důsledku nutnosti přechodu na online distanční výuku v roce 2020 došlo k výraznému zvýšení digitálních kompetencí učitelů a zvládnutí využívání digitálních technologií při distančním vzdělávání je oblastí, kde bylo dosaženo výrazně pozitivního pokroku (viz Tematická zpráva ČŠI „Distanční vzdělávání v základních a středních školách“ z března 2021).

Zdroj: MŠMT