Vyhlášení pokusného ověřování Proměna výuky dějin 20. stol. na českých základních školách (“SINUS CZ”)

Vydáno: 5 minut čtení

na období od 1. 2. 2021 do 30. 9. 2023

Cílem pokusného ověřování je:

  1. proměnit metody výuky dějin 20. století, primárně na 2. stupni základních škol – moderní a efektivní výuka dějepisu, směřující k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Výuka dějepisu tak nemá být primárně učením faktů, ale žáci mají být vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí ani shlukem faktů a definitivních závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Vzdělávací obor Dějepis tak vede k rozvíjení obecných kompetencí – kritického myšlení a práce se zdroji informací, dále zahrnuje prvky mediální výchovy a výchovy k občanství.
  2. vytvořit model pro práci s učiteli v rámci revize RVP a nastavení budoucího fungování metodických kabinetů – vytvořením sítě lokálních koordinátorů bude ověřen model skutečné proměny výuky. Ověřeny budou metody výběru, školení a hodnocení práce lektorů, kteří budou základním pilířem změny. Takto nastavený systém je následně přenositelný do dalších vzdělávacích oblastí/oborů.

PO se od 1. září 2021 realizuje na školách vybraných MŠMT (učitelům těchto škol bude poskytována průběžná podpora při zavádění konstruktivistické výuky moderních dějin). Škola může být do PO zařazena i po tomto datu. Seznam vybraných škol bude zveřejněn do 1. září 2021 a v případě pozdějšího zapojení některých škol bude průběžně aktualizován.

PO se uskuteční na vybraných základních školách (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) a středních školách. Přihláška do PO bude zveřejněna spolu s vyhlášením PO na webových stránkách MŠMT.

Školy, které budou mít zájem se zapojit do PO, zašlou přihlášku do PO na e-mailovou adresu sinus@msmt.cz; do předmětu e-mailu škola uvede „Přihláška do PO – škola“. Školy se do PO mohou hlásit i průběžně, tedy i po 1. září 2021, a to až do 31. prosince 2022. Podmínkou pro zapojení do PO je účast školy na PO nejméně po dobu jednoho školního pololetí.

Pokusné ověřování je otevřeno všem základním školám, které mají druhý stupeň a středním školám včetně 6letých a 8letých gymnázií. Finální výběr provede garant pokusného ověřování na základě přihlášky školy adresované MŠMT (viz příloha) s ohledem na dostupnost lokálních koordinátorů a reprezentativnost vybraného vzorku škol z hlediska druhu a typu školy, velikosti školy a jejího geografického umístění.

Podmínky pokusného ověřování

Termín zahájení a ukončení pokusného ověřování

Pokusné ověřování bude zahájeno 1. září 2021, přípravná fáze bude probíhat od 1. února 2021 do 31. srpna 2021. PO bude ukončeno 30. září. 2023.

Přihlašování lokálních koordinátorů

Nábor koordinátorů a zapojených škol může probíhat průběžně. Potencionální lokální koordinátoři se mohou hlásit na e-mailové adrese sinus@msmt.cz; do předmětu e-mailu lokální koordinátor uvede „Přihláška do PO – lokální koordinátor“.

Další podmínky PO pro školu, na které je podpora proměny výuky realizována

Ředitel školy se zavazuje vytvořit zapojeným učitelům vhodné podmínky pro realizaci PO (zejm. uvolňování v rámci dalšího vzdělávání pedagogického pracovníka, umožnění hospitací, párové výuky a konzultací učitele s lokálním koordinátorem).

Zapojení školy do PO nenese pro školu žádné přímé finanční nároky.

Souhlas žáků školy se zapojením školy do PO není nutný a není podmínkou zapojení školy do PO.

Škola (zapojený učitel) hodnotí průběh a výsledky PO v průběžných zprávách, jejichž strukturu a frekvenci zpracování stanoví MŠMT.

Financování PO

Realizace ověřování bude zařazena do plánu hlavních úkolů NPI ČR a náklady budou zahrnuty do rozpočtu NPI ČR. Členové pracovního týmu, participativní skupiny, podpůrného týmu a lokální koordinátoři budou v pracovně-právním vztahu s NPI ČR. Uzavření pracovněprávního vztahu je podmíněno souhlasem garanta PO.

Přidělené finanční prostředky bude možné použít pouze k dosažení stanovených cílů pokusného ověřování. Jsou účelově určeny na úhradu ostatních osobních nákladů (na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr) osob zapojených do pokusného ověřování (jedná se zejména o konzultační činnost, přípravu pokladů a odborných textů, koordinační a řídící činnost na úrovni školy, vzdělávání a školení PP) a na ostatní neinvestiční výdaje nezbytné pro realizaci pokusného ověřování (jedná se zejména o materiální náklady spojené se školením PP, náklady na služby, pronájem prostor pro školení PP, cestovné).

V průběhu prvního čtvrtletí 2021 dojde k definici případných synergií s aktivitami metodického společenskovědního kabinetu projektu SYPO.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyhlaseni-pokusneho-overovani-promena-vyuky-dejin-20-stol-na