Vyhlášení dotačního programu Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v roce 2015

Vydáno: 2 minuty čtení

MŠMT vyhlašuje dotační program Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách, a to v souvislosti s vyhlášením roku 2015 Rokem technického vzdělávání. Vyhlášením programu MŠMT podporuje polytechnické vzdělávání v mateřských a základních školách prostřednictvím vybavení škol polytechnickými stavebnicemi, vybavení nebo obnova vybavení škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání, zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu.

Cílovou skupinou programu jsou kraje, které dotaci posléze poskytnou právnickým osobám vykonávající činnost mateřské nebo základní školy, zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem, soukromým subjektem, registrovanou církví nebo náboženskou společností, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy a zařazené do školského rejstříku.

Účelem dotace je:

a)  vybavení škol stavebnicemi na podporu rozvoje pracovních schopností a dovedností,

b)  vybavení nebo obnova vybavení tříd mateřských škol nebo technických dílen základních škol učebními pomůckami pro technické vzdělávání (zejm. ručním nářadím, akumulátorovým elektrickým nářadím, spotřebním materiálem),

c)   zajištění metodických materiálů a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků přímo související s používáním vybavení škol pořízeného v rámci projektu, včetně motivace žáků k technickému vzdělávání,

d)  vzdělávání dětí a žáků v science center (tj. středisko neformálního vzdělávání, které se primárně zaměřuje na cílenou popularizaci vědy a techniky; nejedná se přitom o klasickou vzdělávací instituci, důraz je kladen zejména na interaktivitu a učení formou her a samostatného objevování vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti), a to formou úhrady vstupného do science center.

Nutnou podmínkou pro realizaci programu v každém kraji je zajištění spolufinancování programu:

a)  krajem, a zároveň

b)  jedním nebo více dalšími partnery, kterými mohou být osoby odlišné od kraje a ministerstva.

Podrobnosti k předkládání žádostí škol budou zveřejněny na webových stránkách příslušného kraje.

Text vyhlášení dotačního programu je k dispoizici zde: DP_333_vyhlaseni_na_web.docx