Více než 360 milionů na podporu žáků se zdravotním postižením z evropských fondů

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dokončilo hodnocení výzvy s názvem Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) . Z 34 předložených žádostí o podporu bude finančně podpořeno celkem 25 projektů. Vzhledem k vysoké kvalitě projektů tak dojde k navýšení finančních prostředků ve výzvě o více než 60 milionů korun.  

Žádosti o podporu do výzvy Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) bylo možné předkládat do konce ledna letošního roku. Od té doby probíhal proces hodnocení všech předložených žádostí. Bez navýšení finančních prostředků by bylo podpořeno pouze 21 projektů, ale vzhledem k vysoké kvalitě dalších projektů došlo k navýšení alokace na 364 138 588 Kč a realizováno tak v této výzvě bude celkem 25 projektů.

„Jsem přesvědčen, že všech 25 podpořených projektů významnou měrou přispěje ke zlepšení podmínek pro inkluzivní vzdělávání. Díky aktivitám realizovaným v daných projektech budou podpořeny především děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného, zneužívaného nebo zanedbávaného dítěte,“ doplnil Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Cílem výzvy bylo umožnit začleňování dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Školy přitom musejí být schopné zajistit vhodné podmínky pro vzdělávání, aby děti a žáci dosáhli svého maximálního rozvoje. V této souvislosti se nezapomíná ani na pedagogické pracovníky, kterým pomůže například vznik a šíření chybějících metodických materiálů nebo setkávání se zkušenými kolegy. Projekty umožní i využití zkušeností z tuzemských či zahraničních stáží pedagogů. V neposlední řadě je podpora výzvy cílena prostřednictvím rodičovských fór také na rodiče dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Celkem 4 úspěšné projekty předložila Univerzita Palackého v Olomouci. Mimo jiné se jedná o projekt Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové gramotnosti, který je zaměřen na implementaci klíčových mezinárodních standardů v oblasti pohybové gramotnosti do českého školství. Dojde tak k vytvoření vhodných a inovativních inkluzivních postupů ve školní tělesné výchově i mimoškolních činnostech zaměřených na pohybové programy. Další projekt olomoucké univerzity má název Jedinečností uměleckého výrazu k inkluzivnímu uměleckému vzdělávání. Tento projekt se zabývá podporou dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce na různých stupních uměleckého vzdělávání. Dalším zajímavým projektem je Kolaboratorium, jehož předkladatelem je Rytmus - od klienta k občanovi, o.p.s. Tento projekt přispěje ke zlepšení situace se začleňováním žáků se zdravotním, zejména mentálním, postižením do běžných škol. Další projekty jsou zaměřené na vznik center kolegiální podpory. Mezi jinými jmenujme projekty Základní školy v Bruntálu nebo Městského gymnázia a Základní školy v Jirkově. Centra kolegiální podpory jsou určena těm pedagogům, kteří si chtějí zvýšit své kompetence v oblasti společného vzdělávání.

Více informací o jednotlivých výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Zdroj