Úvaha o změně kurikula

Vydáno: 8 minut čtení
Kurikulum představuje proces, prostředí i prostředky k dosahování cílů učení žáků, jejich spokojenosti a úspěchu v budoucím životě mimo školu. Jeho promyšlenost a zacílenost může zajistit stálou kvalitu napříč různými typy vzdělávání a věkovými skupinami žáků. To za předpokladu, že učitelé budou s tímto kurikulem v souladu a budou umět vést výuku tak, aby měla dopad na učení dětí.
Řízení školy onlineKurikulum nesmí být mrtvým dokumentem, ale musí být žité a praktikované. Učitele práce s kurikulem provází jejich plánováním výuky. Díky němu dbají, aby se žáci učili naplno, aby se učili s radostí, aby své učení řídili a aby respektovali druhé. Učitel je tím, kdo žáky v učení provází, kdo spoluvytváří prostor pro jejich učení a kdo má vliv na jejich vnitřní motivaci k učení a odpovědnost za učení. Současně kurikulum ovlivňuje i učení učitelů. Učitel, který rozumí dopadům své výuky na učení dětí a který na důkazech učení rozpoznává, kde žáci jsou, lépe zvládá vyhledávat takové cíle učení, které jsou nejenom výzvou pro učení jeho žáků, ale jsou zároveň v souladu s kurikulem. Tato učitelská práce vyžaduje velikou podporu.
Obsah a cíle vzdělávání v tomto tvoří důležité téma tvorby kurikula, nikoliv však téma jediné. Podstatné je to, aby kurikulum společně s kulturou školy zaměřenou na učení každého žáka a každého učitele mělo dopad na jejich učení. Kurikulum má vést k podpoře učitelů, má usnadňovat komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi učiteli a žáky a rovněž mezi učiteli a rodiči. Může podporovat kreativitu žáků a učitelů v případě, že je věnován dostatečný prostor pro odhalování vzdělávacích potřeb žáků, jejich zájmůa toho, co je jejich současnými cíli.
Je důležité, aby kurikulum reagovalo na změny ve společnosti, na změny společenské objednávky, aby reagovalo na pokrok vědy. Pravidelné revize kurikula jsou východiskem k tomu, aby vzdělávání zůstalo relevantní pro žáky, ale i pro svět mimo školu. Bez toho, abychom věděli, kam míříme  a kde jsme  , nemůže být revize úspěšná, protože pak nedokáže naznačovat cestu vzděláváním.
Řízení školy online můžete nyní vyzkoušet na 30 dnů zdarma. Stačí se jen zaregistrovat.
Brzy to bude 20 let od prvních konkrétních úvah nad podobou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Od té doby RVP ZV prošel množstvím dílčích revizí a doplnění, která ale postrádala celostní pohled na kurikulum jako na vzájemně propojený ekosystém. Dílčí zásahy pak působily spíše vychýlení z rovnovážného stavu, nežli zajištění relevantnosti pro žáky, učitele a další zainteresované aktéry. V současných úvahách o revidování kurikula se jeví jako důležité zaměřit se na dvě dalekosáhlé otázky, které vyplouvají na povrch i díky tomu, že mnozí učitelé více rozumí své výuce:
 • Jaké znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty jsou nezbytné k pochopení, k zapojení a k formování měnícího se světa směrem k lepší budoucnosti?
 • Jak změnit postupy a celkový přístup ke vzdělávání, aby to podpořilo mladé lidi v učení a prospívání v měnící se společnosti?
U dříve prováděných revizí či dílčích změn prakticky nikdy nedošlo k širší analýze toho, co má být nahrazeno novým kurikulem. Pro přihlížející to pak jednoduše vypadá, že se na základě potřebné změny zavede něco nového, to pak nějakou dobu funguje a po vynoření problémů se přistupuje ke změně. To ale bez důkladného zhodnocení podmínek, ve kterých původní ekosystém fungoval. Co je zásadní? S popsanými změnami jen málokdy souviselo i porozumění pedagogické veřejnosti, proč ke změnám dochází. Neprobíhala diskuse, do které by byla vtažena naprostá většina pedagogické veřejnosti. Nebyla vytvořena taková podpora, aby zaváděná změna vůbec proběhla a aby měla především dopad na učení dětí.
Kurikulární reforma je jedním z politicky nejcitlivějších témat. Odpor vůči změně je často výrazně silnější než samotná chuť něco měnit. Kurikulum je často viděno jako ,,každého byznys“, ve kterém se střetává mnoho odlišných názorů na to, co by se měli žáci ve škole učit. Na změnách kurikula se podílí (nebo aspoň o to usilují) různé zájmové skupiny, mezi nimiž zdaleka nejsou jen učitelé a žáci jako přímí účastníci vzdělávání. Rodiče mají často ambice ovlivnit, co se jejich děti učí. Odborníci z vysokých škol mají pevnou představu toho, co by měli žáci dokázat po absolvování daného stupně školy. Vlastní očekávání mají přirozeně i zaměstnavatelé. A politici? Ti možná učinili volební sliby, které zahrnují konkrétní změnu kurikula.
Při tolika pohledech a zájmech se kurikulum často jeví jako politická bitva, kde dokonce malá navrhovaná změna, jako je například navýšení hodinové dotace pro některý předmět o jednu hodinu, může být kontroverzní, protože v jiném předmětu dojde ke ztrátě jedné hodiny. Tento pohled je založen na přesvědčení, že přestavba kurikula je něco jako hra s nulovým součtem v rámci hranic vymezených herním polem. Z toho důvodu se zachování původního stavu často jeví jako nejbezpečnější cesta.
Bohužel se při této kurikulární bitvě až příliš často zapomíná na smysl kurikula pro učení každého žáka, pro jeho vnitřní motivaci k učení a tím i spokojenost a zažití úspěchu. Je zřejmé, že pro zlepšení tohoto stavu je potřeba se odklonit od nahlížení na kurikulum jako na hru s nulovými čísly a hledat rovnovážný „win-win“ přístup. Nejprve by si všechny zapojené strany měly neustále klást otázku: ,,Pro koho je kurikulum?“ Neustále by si měly připomínat potřeby žáků, zkušenosti z učení a důkazy o učení, stejně jako celkové prospívání jako ústřední principy kurikulární změny. To by mělo omezit poptávku po rychlých ,,opravách“ kurikula, po účasti v politických bitvách a po nic neřešících kompromisech. Ti, kdo o kurikulu rozhodují, by měli zvažovat, že ,,bezpečné“ konzervování původního stavu může mít důsledky pro žáky a společnost jako celek.
Řízení školy online můžete nyní vyzkoušet na 30 dnů zdarma. Stačí se jen zaregistrovat.
Všechny zúčastněné strany by měly rozumět tomu, že kurikulum se chová jako živý a vyvíjející se ekosystém. Samotný kurikulární dokument je možné vnímat relativně staticky, nicméně kurikulum v širším významu je dynamické a vzájemně propojené. Jde v něm o interakce mezi obsahem vzdělávání a žáky (jejich zázemím, zkušenostmi a učením), učiteli, řediteli škol, rodiči a další komunitou mimo školu. Z toho důvodu by měla být změna kurikula chápána jako rozsáhlejší změna, jejíž řízení vyžaduje organičtější přístup, než je rozhodování shora dolů.
 

Zdroje

 • EDUin (2020) . Audit vzdělávacího systému 2019.  Dostupné z: https://audit.eduin.cz/2019/audit/temata-pro-rok-2020/promena-cilu-a-obsahu-vzdelavani-nastartovani-postupne-promeny-vzdelavani-v-cr/.
 • MŠMT (2020). Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030  +. Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/54104/.
 • OECD (2020). Curriculum (re)design.  A series of thematic reports from the OECD Education 2030 project. Dostupné z: https://www.oecd.org/education/2030-project/contact/brochure-thematic-reports-on-curriculum-redesign.pdf.
 • Tupý, J. Tvorba kurikulárních dokumentů v České republice. Historicko-analytický pohled na přípravu kurikulárních dokumentů pro základní vzdělávání v letech 1989–2017.  Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/1023.
 • Veselý et al. (2019). Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+.  Dostupné z: https://www.msmt.cz/file/51582/.

Zdroj: Pro časopis Řízení školy Ing. Bc. Vít Beran a Jakub Holec

Co obsahují jednotlivé části Řízení školy online?

Řízení školy online nabízí kompletní a přehledné informace o vašich povinnostech i právech souvisejících s řízením a vedením školy. Nespornou výhodou webové aplikace je její aktuálnost – vždy máte jistotu, že poskytované informace jsou ty nejaktuálnější a v souladu s platnou legislativou. 

 • Aktuality  Každodenní zpravodajství z oblasti školství. Už vám žádná důležitá informace neuteče.
 • Kalendář  Přehled povinností, důležitých událostí či připomínka zajímavých informací sestavené dle legislativy, pokynů MŠMT, pravidel ČŠI či dalších institucí ovlivňujících oblast školství.
 • Pracovní situace  Přehledně, jasně, stručně a velmi prakticky řešené situace, do kterých se ředitel či jeho zástupce každodenně i výjimečně dostává.
 • Vzory  vzorové dokumenty připravené k okamžitému použití
 • Projekty – Praktický seznam akcí, setkání či projektů, do kterých stojí za to se s dětmi či studenty zapojit.
 • Legislativa   Vždy aktuální právní předpisy, vyhlášky či nařízení přehledně zpracované dle potřeb managementu škol. Možnost

Řízení školy online můžete nyní vyzkoušet na 30 dnů zdarma. Stačí se jen zaregistrovat.

Zaregistrovat