Úroveň gramotnosti žáků na ZŠ a SŠ ve školním roce 2017/2018 - Shrnutí hlavních zjištění

Vydáno: 4 minuty čtení

Shrnutí hlavních zjištění

Řízení školy online

Podstatnou složkou výpovědí České školní inspekce o kvalitě vzdělávání v konkrétní škole i o kvalitě vzdělávací soustavy jako celku je hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných rámcových vzdělávacích programů, přičemž předmětem zájmu není pouze vzdělávání v profilových či neprofilových vzdělávacích oborech, ale v pravidelných cyklech se Česká školní inspekce zaměřuje také na sledování podmínek, rozvoje a dosažené úrovně ve vybraných gramotnostech. Sledování gramotností je realizováno ve dvouletých intervalech, kdy v jednom roce je předmětem zájmu čtenářská gramotnost, matematická gramotnost a sociální gramotnost, v dalším pak přírodovědná gramotnost, jazyková gramotnost a informační gramotnost.

Rozvoj žákovských gramotností začala Česká školní inspekce sledovat a hodnotit od školního roku 2015/2016, v současné době jsou tedy k dispozici kvalitativní informace o podmínkách, průběhu i dosažené úrovni žáků ze dvou realizovaných cyklů. Zjištění, závěry a doporučení jsou pak součástí samostatných tematických zpráv zveřejněných na www.csicr.cz.

Ve školním roce 2017/2018 se Česká školní inspekce zaměřila na rozvoj matematické, čtenářské a sociální gramotnosti a cílem bylo posoudit podmínky a průběh rozvoje těchto gramotností a také dosaženou úroveň ve vybraných aspektech sledovaných gramotností u žáků 9. ročníků ZŠ a u žáků 2. ročníků SŠ (v případě SŠ včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií). Inspekční činnost byla složena z prezenčních aktivit přímo ve školách, z výběrového zjišťování dosažené úrovně žáků realizovaného prostřednictvím inspekčního systému elektronického testování InspIS SET a z doplňujícího elektronického dotazování žáků a učitelů.

Matematická gramotnost

 Řízení školy online

 

Čtenářská gramotnost

Řízení školy online 

Sociální gramotnost

Řízení školy online

Postoje

Velký podíl učitelů a ředitelů škol je přesvědčen, že pedagogové nemají pro rozvoj sociální gramotnosti žáků dostatek dovedností, vědomostí ani didaktických prostředků. • Na bezmála pětině škol nebyl rozvoj sociální gramotnosti žáků interně nijak hodnocen nebo alespoň sledován, a to ani příslušným třídním učitelem, ani učiteli jednotlivých předmětů.

Téměř 85 % učitelů a více než 90 % ředitelů škol považuje sociální gramotnost za stejně významnou jako jiné dovednosti, které se snaží ZŠ i SŠ rozvíjet. Za minimálně stejně důležitý cíl, jakým je rozvoj kognitivních dovedností žáků, pak označili vzdělávání v oblasti sociální gramotnosti téměř všichni ředitelé i učitelé.

Doporučení CŠI

 • Rozvíjet matematickou gramotnost v různých vzdělávacích oborech.
 • Vytvářet podmínky pro spolupráci učitelů vhodnými organizačními úpravami. Umožnit společnou přípravu, realizaci i reflexi výuky.
 • Inovace ve výuce doprovázet intenzivní podporou, nesoustředit se pouze na klasické DVPP formou externích seminářů.
 • Uvážlivým využitím ICT vytvářet podmínky pro diferencovanou výuku.
 • Podporovat učitele, kteří vyučují neaprobovaně, uzpůsobením nabídky DVPP.
 • Čtenářskou gramotnost jako klíčový prvek pro kompetenci k celoživotnímu učení rozvíjet napříč vzdělávacími oblastmi.
 • Podporovat spolupráci na úrovni učitelů i metodických sdružení na školách (uvnitř vzdělávací oblasti i napříč).
 • Soustředit se na aktivity, které rozvíjejí náročnější dovednosti (analýza textu, účel textu, určení postoje autora, autorova práce s jazykem apod.).
 • Věnovat pozornost skupinám žáků ohrožených nízkou úrovní čtenářské gramotnosti.
 • Rozvíjet sociální gramotnost v širokém spektru vzdělávacích oborů (např. podporou diskuze nad chybou).
 • Nabízet žákům náročnější činnosti (rozpoznání manipulativní komunikace, práce ve skupinách apod.).
 • Podporovat učitele v poskytování formativně orientované zpětné vazby.

Doporučení pro MŠMT

 • Koordinovat činnost systémových projektů a krajských a místních akčních plánů s cílem uplatňovat konkrétní výstupy zaměřené na rozvoj gramotností žáků do podpory práce učitelů a škol.
 • Vytvořit vzdělávací nabídku kurzů pro sborovny zaměřenou na využití mezipředmětových vztahů při rozvoji gramotností.
 • Věnovat pozornost narůstajícím regionálním disparitám a podpoře škol pracujících v obtížných podmínkách (školy v odlehlých obcích nebo vzdělávající žáky s nižším socioekonomickým statusem).
 • Podporovat systematické vzdělávání učitelů v oblastech relevantních pro rozvoj sociální gramotnosti.

Zdroj: https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%C3%A9%20zpr%C3%A1vy/Shrnuti_gramotnosti.pdf