Unikátní program YES, I DO pro rozvoj výuky odborné angličtiny a zavádění CLIL ve výuce odborných předmětů

Vydáno: 12 minut čtení

Učitelé a žáci sedmi středních odborných škol v Moravskoslezském kraji jsou od srpna loňského roku zapojeni do dvouletého modulárního programu YES, I DO. Chtějí lépe komunikovat v angličtině, více sdílet své zkušenosti, spolupracovat a umět používat angličtinu v profesních situacích. V programu se učí desítky učitelů a stovky žáků maturitních oborů ve skupinách oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus a 23 Strojírenství a strojírenská výroba. Realizujeme individualizovanou přípravu učitelů angličtiny a učitelů odborných předmětů na tandemovou výuku odborné angličtiny a CLIL.

Představení programu YES, I DOŘízení školy online

V tomto školním roce navazujeme na roční úspěšnou pilotáž z roku 2018/2019 a dvouletý program YES, I DO, který proběhl v osmi školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (MSK) v letech 2019/2020 a 2020/2021. Program realizuje v rámci projektu MSK OKAP II Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum Nový Jičín, příspěvková organizace, ve spolupráci s OPEN AGENCY, s. r. o.
Obsah jednotlivých modulů a výukové materiály vedou učitele k promyšlené jazykové výuce a přijímání nových přístupů a metod ve výuce obecně. Ve výuce odborné angličtiny tandemů učitelů i žáků jsou využívány jazykové učebnice doplněné o interaktivní online podporu, a tak jsou do jazykového vzdělávání efektivně integrovány technologie a je posíleno samostatné učení žáků. Školy mají příležitost vyzkoušet si realizovat vlastní model hybridní výuky. Zapojení učitelé své zkušenosti a inovativní postupy sdílejí s kolegy ve vlastní škole i mimo ni. V každém školním roce probíhá postupně všech pět modulů, které zde krátce představím.

Modul A – Konverzační kurzy anglického jazyka

Řeší nezbytnou jazykovou přípravu učitelů oborných předmětů vedoucí ke zvýšení jejich jazykových kompetencí pro využití angličtiny ve výuce odborných předmětů, tedy zavádění CLIL. Obsahem kurzu je rozvoj aktivních komunikativních dovedností v anglickém jazyce pomocí interaktivních metod a forem práce v deseti konverzačních tématech individualizovaných dle jejich jazykové úrovně.

Modul B – Kurzy odborné angličtiny

Jedná se o společnou jazykovou přípravu tandemů složených z učitele angličtiny a učitele odborného předmětu. Zaměření a obsah kurzů si volí škola dle oborů vzdělávání, personálních možností a zájmu žáků. Účastníci ovládnou základní odbornou problematiku v cizím jazyce a rozšíří si své jazykové dovednosti opřené o anglickou terminologii v jednom nebo více obsahově různých kurzech, např. Strojírenská technologie, Elektrotechnika, Služby v cestovním ruchu.

Modul C – Tandemová výuka odborné angličtiny

Výuka v tandemu (učitel anglického jazyka a učitel odborného předmětu) probíhá mimo vyučování ve skupinách 6–12 žáků. Učitelé se učí vlastní praxí, využívají blended learning a navzájem se kolegiálně podporují, zvyšují tak své jazykové dovednosti i schopnost aktivně využívat odborný cizí jazyk, spolupracovat při plánování a vedení tandemové výuky. U žáků pak dochází ke zvýšení receptivních i produktivních jazykových dovedností v cizím jazyce. Žáci se naučí základní odbornou anglickou terminologii se zaměřením dle oborů vzdělávání a výběru školy.

Modul D – Vzájemné návštěvy škol

Modul je zaměřen na rozšíření sítě středních odborných škol v MSK vyučujících odbornou angličtinu pro vzájemné učení se a sdílení příkladů dobré praxe. Je plánováno 6–8 návštěv ve školním roce – každá škola vyšle zapojené učitele na jednu až dvě návštěvy do hostitelské školy. V průběhu diskusí se zvyšuje motivace učitelů přijímat a poskytovat zpětnou vazbu, diagnostikovat výuku a navrhovat opatření ke zlepšení výuky ve třídě. Učitelé získají zkušenosti s efektivním plánováním výuky s využitím digitálních technologií.

Modul E – Workshopy ke sdílení zkušeností

Modul podporuje setkávání a metodickou podporu v rámci jedné školy, společné sdílení a spolupráci ředitelů a pedagogických lídrů zapojených škol. Máme naplánovány tři workshopy v rozsahu 6 hodin (iniciační, průběžný a závěrečný evaluační). Ředitelé škol a učitelé získají základní informace k trendům v jazykovém vzdělávání, ke CLIL a možnostem blended learningu, ke zpracování zprávy o kvalitě výuky cizích jazyků, k návrhu opatření ke zlepšení jazykového vzdělávání, úpravám ŠVP a k evaluaci aktivit programu YES, I DO. Pedagogičtí lídři se účastní dvakrát dvoudenního výjezdního pracovního setkání s programem: Classroom Management, Lesson Plans, Before and After Class Activities, Leadership, plánování pro další školní rok, rámec pro evaluaci kvality jazykového vzdělávání ve škole.

Zpětná vazba ředitelů škol zapojených v letech 2019/2020 a 2020/2021

Modul A – Konverzační kurzy anglického jazyka

Došlo k velmi výraznému zlepšení jazykových dovedností učitelů odborných předmětů, a to jak v odborné, tak i v obecné angličtině. Postupně se zvyšovalo jejich sebevědomí, sebejistota a odvaha komunikovat před žáky. Učitelé častěji zařazují angličtinu do výuky všech svých odborných předmětů.

Modul B – Kurzy odborné angličtiny

Nový přístup k přípravě na hodinu a zároveň vzájemné obohacení učitelů odborného předmětu a angličtiny. Tandemy byly velkým zpestřením běžné výuky jednoho učitele a učili jsme se vzájemně spolupracovat a vycházet si vstříc. Zlepšení odborných znalostí angličtinářů, u vyučujících odborných předmětů zlepšení komunikačních dovedností v angličtině a u všech zapojených učitelů zvýšení IT dovedností a sdílení zkušeností v týmech i mezi týmy.

Modul C – Tandemová výuka odborné angličtiny

Posílení znalostí a dovedností odborné angličtiny. Pro žáky něco naprosto jiného než běžná výuka, celkově probuzení zájmu o jazyk i odborný předmět. Pro učitele hledání metod, jak lze učit v tandemu a pomocí blended learning, příprava pomůcek pro další využití i mimo výuku v tomto modulu.
Tandemovou výuku ve třídě hodnotíme jako vynikající způsob výuky odborného jazyka jak pro žáky, tak pro učitele. Učitelé se od sebe naučili nejen odbornost či jazyk, ale i mnohé výukové metody. Domníváme se, že by se tento způsob výuky měl v budoucnu využívat v mnohem větší míře. I žáci tento způsob výuky většinově oceňovali.

Modul D – Vzájemné návštěvy škol

Pozitivní výměna zkušeností a motivace k dalšímu učení. Měli jsme možnost poznat prostředí a výuku v jiné škole, seznámit se se zajímavými učiteli anglického jazyka i odborných předmětů. Odborná angličtina ve strojírenských školách je určitě složitější než u oboru hotelnictví. Navázání kontaktů a spolupráce s jinými zapojenými školami, inspirace a porovnání různých metod výuky.

Plány a výuka odborné angličtiny na Vítkovické střední průmyslové školev Ostravě

Inovace školní koncepce výuky cizích jazyků

Ve školním roce 2021/2022 a následně 2022/2023 je Vítkovická střední průmyslová škola v Ostravě zapojena do programu YES, I DO v rámci projektu Moravskoslezského kraje OKAP II. Důvodem, anebo lépe řečeno motivací školy aby se zapojila, bylo změnit celkovou koncepci výuky cizích jazyků ve škole. Více k tomu doplňuje učitelka angličtiny a výchovná poradkyně Barbora Cieślarová:
„Rámcové vzdělávací programy pro střední oborné vzdělávání určené pro studijní obory nabízené naší školou udávají minimální doporučený časový rozsah pro výuku odborného jazyka 64 hodin za celou dobu studia. Vzhledem k požadavkům zaměstnavatelů na odbornou jazykovou vybavenost našich absolventů je to žalostně málo, poněvadž se jedná o pouhých 16 hodin přímé výuky za školní rok. Předpokládá se, že během čtyřletého studia cizího jazyka na SŠ si žák osvojí minimálně 2 300 lexikálních jednotek, z čehož obecně odborná a odborná terminologie má tvořit u úrovně B1 (výstupní úroveň AJ všech naších žáků studijních oborů) minimálně 20 % daných lexikálních jednotek.
Na základě těchto skutečností, tj. absolutního nedostatku hodinové dotace pro výuku odborného jazyka, nás oslovil program rozvoje výuky odborných cizích jazyků s názvem YES, I DO, který nabízí přenesení podstatného rozsahu učení se cizího odborného jazyka, respektive celého tohoto vzdělávacího procesu, na elektronickou platformu prostřednictvím e-learningu, tedy prostřednictvím využití veškerých mediálních prvků (prezentace, texty, videa, komunikace atd.) spadajících do systému řízení studia, tzv. Learning Management System (LMS), za použití nástrojů digitálních technologií (ICT).
Naší vizí je, že by se jednalo o nabízenou kombinaci online a tradiční výuky (blended learning), ve které se budeme snažit spojit výhody prezenční formy a metod výuky, tzn. využít daných 64 hodin na odborný jazyk dle RVP, s e-learningem, což pro nás tedy bude znamenat nutnost integrace elektronických zdrojů a nástrojů do výuky a učení s cílem plně využít potenciál digitálních technologií souběžně s osvědčenými metodami a prostředky používanými v tradiční (prezenční) výuce.“

Příprava žáků na upravenou maturitní zkoušku z cizího jazyka

Další problematikou, kterou se všechny střední odborné školy musí v současné době zabývat, je změna vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Ústní zkoušku přesouvá ze společné části maturitní zkoušky (MZ) do profilové části a zároveň mění požadavky na vytváření maturitních témat tak, aby reflektovala § 79 školského zákona odst. 3. Uvedená vyhláška navíc požaduje, aby u oborů vzdělávání s kódovým označením kategorie dosaženého vzdělání M a L byla součástí pracovního listu určeného k ústní profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka i zadání ověřující znalost odborné terminologie vztahující se ke vzdělávací oblasti daného oboru. To znamená, že odborná slovní zásoba by měla být součástí každého maturitního tématu profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka.
Tvorba pracovních listů určených pro MZ z cizího jazyka je na základě změny vyhlášky č. 177/2009 Sb. čistě v kompetenci školy, volba témat profilové MZ z cizího jazyka tedy vyplývá z obsahu učiva uvedeného v ŠVP pro konkrétní obor vzdělávání (profilové zaměření absolventa), na jehož základě jsou následně generovány okruhy pro oblast odborného jazyka.
Okruhy profilové MZ z odborného jazyka se tak v jednotlivých pracovních listech liší podle oborů vzdělávání, pro které jsou určeny. Vzhledem k nabídce aktuálně vyučovaných studijních oborů jsme povinni vypracovávat odlišné pracovní listy pro jednotlivé obory.
Barbora Cieślarová ke konkrétnímu postupu a maturitní zkoušce uvádí: „V tomto školním roce budou profilovou MZ z cizího jazyka konat žáci v oborech Mechanik seřizovač, Letecký mechanik, Ekonomika a podnikání, Provozní technika. Každý z těchto oborů má odlišné pracovní listy zacílené na svou profesi, což klade vysoké časové a odborné nároky na jednotlivé vyučující anglického jazyka, kteří jakožto vyučující odborné angličtiny jsou zároveň tvůrci maturitních pracovních listů.
Od zapojení se do programu YES, I DO si slibujeme nejen vypořádání se s nedostatkem časové dotace na výuku odborné angličtiny, ale zároveň i usnadnění si práce právě při tvorbě odborně zaměřených pracovních listů – předpokládáme, že budeme moci čerpat z materiálů, které pro výuku odborné angličtiny připravila a školám dodává OPEN AGENCY, s. r. o.
Jako škola si jsme vědomi, že se jedná o významnou změnu výuky odborného anglického jazyka jako takového, a to včetně jeho vědomostního ověřování v rámci maturitní zkoušky. Proto bychom chtěli postupovat po jednotlivých krocích, respektive oborech a zaměřit se nejprve na strojírenské a elektrotechnické obory.
Ve školním roce 2021/2022 nemáme maturanty v oboru Mechanik elektrotechnik, ve třetím ročníku je v současné době 13 žáků. Proto jsme se rozhodli pilotně začít právě s přípravou těchto žáků na profilovou ústní maturitní zkoušku zaměřenou čistě na odborný jazyk. V rámci YES, I DO budou všichni tito žáci zapojeni do moderní výuky kombinující tradiční výuku s e-learningem (tzv. blended learning) za podpory výukových materiálů spadajících do řízení studia v rámci LMS.“

  

Spolupráce na vývoji výukových materiálů pro obory skupiny Elektrotechnika

Velkým přínosem pro Vítkovickou střední průmyslovou školu v Ostravě byla podle ředitelky školy Andrey Pytlíkové příležitost účastnit se přípravy výukových materiálů – škola byla přizvána k možnosti konzultovat výběr témat tak, aby vycházela z potřeb jednotlivých odborných předmětů v rámci ŠVP pro obor Mechanik elektrotechnik. Následně byla škola přizvána k realizaci některých výukových videí, která se stala součástí elektronické podpory učebnice Electrical Engineering.
 
Zdroj: Pro Speciál pro střední školy, Řízení školy online RNDr. Jitka Kunčarová