Udržitelný rozvoj v předškolním vzdělávání

Vydáno: 4 minuty čtení

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu vyhlašuje další projekt a soutěž s finančním ohodnocením pro rok 2022

Cíl projektu

Podpořit přínosy předškolního vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a pomoci mateřským školám v ČR zhodnotit a rozvíjet vlastní přístupy k udržitelnému rozvoji ve vzdělávacích programech a činnostmi s dětmi.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na hodnocení udržitelného rozvoje v předškolním vzdělávání, což je oblast, které není věnováno v ČR dostatek pozornosti. Celosvětově je však toto téma již řadu let hodně diskutováno. Vyhlášením projektu se Český výbor OMEP rozhodl podpořit tento celosvětový trend.

Pro hodnocení udržitelného rozvoje v předškolním vzdělávání byl mezinárodním týmem OMEP vytvořen evaluační nástroj, který byl nyní volně přeložen do českého jazyka. Evaluační nástroj umožňuje učitelům i vedení mateřských škol reflexi jejich práce v oblasti udržitelného rozvoje a stává se také podkladem pro plánování změn v této oblasti.

Účastníci, kteří se rozhodnou do projektu zapojit, mají možnost si vybrat z jedné nebo více oblastí evaluačního nástroje. Ve zvolené oblasti budou zaznamenávat konkrétní změny směrem k udržitelnému rozvoji. Pokyny pro práci s tímto nástrojem jsou uvedeny v metodice evaluačního nástroje.

Kompletní nástroj je zveřejněn na stránkách OMEP pod tímto odkazem https://www.omep.cz/esd-projekty

Postup

 1. Za pomoci evaluačního nástroje popsat a analyzovat současný stav v jednotlivých/zvolených oblastech udržitelného rozvoje v mateřské škole.
 2. Zvolit konkrétní oblast (všechny oblasti) a za pomoci vytvoření vlastního projektu pracovat na změnách k lepšímu.
 3. Realizace projektu.
 4. Vyhodnocení a reflexe výsledků projektu a změn ve vybrané oblasti/oblastech.

Zapojení do projektu a soutěže

Projekt je otevřen široké odborné veřejnosti k hodnocení vlastní práce. Koho projekt zaujme a bude chtít sdílet svoje zkušenosti a výsledky, může se přihlásit do soutěže.

Zapojit se mohou učitelé a učitelky z jedné třídy mateřské školy se souhlasem vedení nebo celá mateřská škola. Přihlásit se může také student vysoké školy, který vykonává v MŠ praxi a má souhlas provázejícího učitele a vedení MŠ.

Podmínky soutěže

 • Vyplnit individuální a týmové hodnocení udržitelného rozvoje s popisem výchozího stavu předškolního vzdělání k udržitelnému rozvoji dané školy.
 • Navrhnout, jakým způsobem bude dosaženo zlepšení s uvedením zvolených metod, postupů, pomůcek apod.
 • Popsat realizaci změn, ke kterým došlo, doložených např. fotografiemi, videi, pracemi dětí, atd.
 • Písemně reflektovat (vyhodnotit) změny a jejich přínosy. Bude uvedeno, pro jakou věkovou skupinu byl projekt/soutěž určena a počet dětí, které se do projektu/soutěže zapojily. Popsána bude i případná spolupráce s dalšími partnery (rodiče, sponzoři apod.).

Je nutné přiložit prohlášení autora, že neporušuje práva třetích osob/autorská práva, know-how, práva k ochranným známkám, atd. a dále přiložit, že autor souhlasí se zveřejněním na webových stránkách www.omep.cz.

Důležité termíny

 • Vyhlášení soutěže: 1. 1. 2022
 • Uzávěrka soutěže: 30. 6. 2022

Adresa k odeslání: Český výbor Světové organizace pro předškolní vzdělávání; Římská 1255/27; 12000 Praha - Vinohrady; e-mail: info@omep.cz

V případě dotazů kontaktujte garantky soutěže Petru Vystrčilovou (vystrcilova@ped.muni.cz) a Karolinu Bílkovou (BKajik@seznam.cz), členky předsednictva OMEP ČR. 

Kritéria hodnocení soutěže

 • Dodržení termínu odevzdání.
 • Kvalita a originalita zpracování celého projektu.
 • Konkrétní kroky v plánování změn.
 • Efektivita intervence (přínosy nastavených změn směrem k udržitelnému rozvoji).
 • Časová náročnost projektu.
 • Zapojení hlavních aktérů (třída nebo celá MŠ, rodiče, další partneři).
 • Využitelnost pro ostatní MŠ (učitelky).

Na plánované konferenci ČV OMEP na podzim 2022 budou vyhlášeni finalisté (1. – 3. místo), vítězné projekty mohou být na konferenci prezentovány.

Vítěz obdrží 10.000,- Kč, 2. místo 6000,- Kč a 3. místo 4000,- Kč. Všichni finalisté budou mít hrazenou účast na konferenci OMEP na podzim 2021.

Vítězové navíc obdrží roční předplatné Informatoria 3- 8, z nakladatelství  Portál

Zdroj: Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu; O M E P - Organisation Mondiale pour l´Éducation Présoclaire; World Organization for Early Childhood Education; Organización Mundial para la Educacion Prescolar; Czech Republic National Committee