Učitelé v regionálním školství a jejich mzdy v roce 2018

Vydáno: 5 minut čtení

V roce 2018 pobírali učitelé v mateřských, na základních a středních školách v průměru 34 401 Kč měsíčně. Jejich mzdy rostou, nicméně stále nedosahují průměrné mzdy zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním. Dostávali dvě třetiny této částky.

Počty učitelů v regionálním školství – základní údaje

Podle údajů MŠMT v České republice v roce 2018 působilo v regionálním školství, tj. v mateřských, na základních a středních školách (včetně konzervatoří a vyšších odborných škol) celkem 135,5 tis. učitelů[1], [2]. Téměř čtvrtina z nich působila v mateřských školách, 47,5 % učilo na základních školách a zbylých 28,0 % se věnovalo výuce na středních školách. Na celkové zaměstnanosti se učitelé působící ve školství na regionální úrovni podíleli 2,6 % a tvořili tak 3,0 % ze všech zaměstnanců. Přestože počet těchto učitelů za posledních pět let vzrostl o 4,3 % (5,5 tis. učitelů), jejich podíl na všech zaměstnancích se mírně snížil. V roce 2013 působilo v regionálním školství v Česku 130,0 tis. učitelů, kteří se podíleli 3,1 % na zaměstnancích v ČR celkem.

rok

celkem*

učitelé v MŠ

učitelé na ZŠ

učitelé na SŠ

celkem

podle pohlaví

celkem

podle pohlaví

celkem

podle pohlaví

celkem

podle pohlaví

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

2008

132 611

102 382

30 229

23 568

23 533

34

59 492

49 913

9 580

46 735

27 334

19 401

2009

132 295

102 423

29 872

24 584

24 542

42

58 417

48 998

9 420

46 489

27 243

19 246

2010

132 016

102 891

29 125

25 737

25 671

66

58 023

48 804

9 219

45 385

26 745

18 640

2011

131 483

103 072

28 410

26 781

26 688

93

57 815

48 738

9 077

43 876

25 949

17 927

2012

130 200

102 898

27 302

27 739

27 628

111

57 669

48 581

9 088

41 789

24 946

16 843

2013

130 007

103 277

26 730

28 583

28 451

132

58 269

49 119

9 150

40 214

23 985

16 229

2014

130 288

104 113

26 175

29 283

29 130

154

59 129

49 934

9 195

39 070

23 386

15 684

2015

130 851

104 872

25 979

29 514

29 354

160

60 221

50 877

9 344

38 386

23 053

15 333

2016

131 920

106 159

25 761

29 630

29 463

166

61 635

52 254

9 381

38 070

22 897

15 173

2017

133 914

107 943

25 972

30 303

30 127

177

63 005

53 347

9 658

38 115

22 985

15 130

2018

135 548

109 268

26 281

30 581

30 404

177

64 345

54 401

9 944

38 223

23 022

15 202

 

Jak již bylo uvedeno výše – z hlediska stupně vzdělávání působila v regionálním školství téměř polovina učitelů (47,5 %) na základních školách. Za posledních deset let přibylo nejvíce učitelů v mateřských školách. Zatímco v roce 2008 tvořili 17,8 % učitelů v regionálním školství, v roce 2018 vzrostl jejich podíl na 22,6 %. Tento nárůst byl především na úkor středoškolských učitelů, kteří činili 28,2 % oproti 35,2 % v roce 2008. Učitelé na vyšších odborných školách a konzervatořích představovali necelá 2 % z učitelů ve školství na regionální úrovni. Počet učitelů je ovlivňován nejen demografickým vývojem počtu žáků či studentů, ale i legislativními změnami stanovujícími např. maximální počet žáků či studentů na učitele.

Učitelé v krajském srovnání

Nejvíce učitelů v roce 2018 působilo v Praze (17,5 tis.; 12,9 %). Zároveň učitelé z Prahy a Středočeského kraje dohromady tvořili čtvrtinu všech učitelů, kteří učí v regionálním školství. Na 1 000 zaměstnanců připadalo v České republice 29 učitelů. V krajském pohledu byl podíl nejvyšší v Libereckém, Středočeském a Ústeckém kraji a představoval 32 učitelů. Naopak nejnižší poměr, 22 učitelů na 1 000 zaměstnanců, zaznamenala Praha.

Tab. 2: Učitelé v regionálním školství v ČR podle stupně vzdělávání a pohlaví, 2018

území, kraj

celkem*

učitelé v MŠ

učitelé na ZŠ

učitelé na SŠ

celkem

podle pohlaví

celkem

podle pohlaví

celkem

podle pohlaví

celkem

podle pohlaví

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ženy

muži

ČR

135 548

109 268

26 281

30 581

30 404

177

64 345

54 401

9 944

38 223

23 022

15 202

PHA

17 491

13 644

3 846

3 746

3 698

48

6 965

5 825

1 139

5 892

3 623

2 270

STC

16 381

13 825

2 555

4 324

4 303

22

8 366

7 255

1 112

3 587

2 202

1 385

JHC

8 353

6 607

1 747

1 834

1 826

8

3 911

3 271

639

2 485

1 436

1 049

PLZ

7 112

5 806

1 306

1 618

1 607

10

3 446

2 951

495

1 921

1 172

748

KVK

3 454

2 798

656

748

744

4

1 719

1 437

282

961

598

364

ULK

10 415

8 434

1 981

2 220

2 211

9

5 195

4 411

784

2 872

1 728

1 144

LBK

5 549

4 499

1 050

1 259

1 256

3

2 836

2 406

430

1 423

817

605

HKK

7 275

5 733

1 542

1 583

1 575

8

3 512

2 919

592

2 125

1 198

927

PAK

6 795

5 460

1 335

1 520

1 508

13

3 181

2 717

464

1 990

1 174

816

VYS

6 675

5 282

1 393

1 505

1 501

4

3 196

2 650

546

1 924

1 095

829

JHM

15 026

12 112

2 914

3 427

3 414

13

7 153

5 997

1 157

4 168

2 516

1 651

OLK

8 432

6 806

1 626

1 870

1 860

10

3 927

3 316

611

2 533

1 567

967

ZLK

7 600

6 016

1 585

1 634

1 624

10

3 614

3 028

586

2 225

1 303

923

MSK

14 991

12 246

2 745

3 293

3 277

16

7 327

6 219

1 108

4 118

2 592

1 526

 

* včetně konzervatoří a VOŠ

Zdroj: databáze MŠMT

 

Sociodemografické charakteristiky učitelů

Učitelství je u nás doménou žen. V roce 2018 zastávaly osm z deseti učitelských pozic v regionálním školství ženy. Před deseti lety byl jejich podíl nepatrně nižší, a to 77 %. Největší převaha žen je evidentní v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Zatímco na prvním stupni činil podíl mužů mezi učiteli pouhých 6 %, na stupni druhém tvořili čtvrtinu. Podíl žen mezi učiteli na základních školách osciluje již od roku 2013 okolo 85 %. V roce 2018 se učitelky působící v regionálním školství podílely 5,3 % na všech zaměstnankyních. V případě mužů, kteří se věnují profesi učitele, byl podíl na zaměstnancích pouze 1,1 %.

Pokud jde o věkovou strukturu učitelů (údaje vycházející ze speciálního zpracování dat z ISPV) více než 55 % všech učitelů bylo starších 45 let a pouhých 10 % tvořili učitelé do 30 let. Mezi středoškolskými vyučujícími se našly dokonce dvě třetiny 45letých a starších a pouhá 4 % mladších 30 let. V posledních letech lze pozorovat nárůst podílu učitelů starších 55 let na všech stupních sledovaných škol. Dá se tedy říci, že učitelský sbor v regionálním školství stárne. V roce 2018 bylo 27 % učitelů starších 55 let v porovnání s přibližně pětinou v roce 2013 či 15 % v roce 2008. Tento nárůst byl za posledních pět let především na úkol učitelů ve věku 45 až 54 let. Zastoupení ostatních (mladších) věkových skupin se v tomto období prakticky nezměnilo. Toto tvrzení však platí pouze za regionální školství jako celek. V případě učitelů na středních školách a pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami poklesl i podíl učitelů do 35 let. V porovnání se situací v roce 2008 poklesl podíl učitelů do 35 let i na základních školách. Naopak v mateřských školách podíl učitelek v této věkové kategorii za posledních 10 let vzrostl z 18 % v roce 2008 na 25 % v roce 2018.

 

Graf 1: Věková struktura učitelů v regionálním školství v ČR podle stupně vzdělávání, 2008, 2013 a 2018 (%)

Řízení školy online

 

Více informací naleznete v příloze (viz níže)

Zdroj: ČSÚ: Analyza_ucitele v RS a jejich mzdy v roce 2018

[1] Přepočtený počet osob na plný pracovní úvazek.

[2] Kromě učitelů bylo na výše uvedených stupních vzdělávání zaměstnáno dalších 20,9 tis. ostatních pedagogických pracovníků, kam patří především asistenti pedagoga v mateřských a základních školách či učitelé odborného výcviku na středních odborných školách. V regionálním školství pracovalo i 74,5 tis. nepedagogických zaměstnanců. Jedná se především o kuchařky, školníky, účetní a další provozní zaměstnance škol.