Učitelé si zaslouží podporu své profese

Vydáno: 7 minut čtení
 • Kariérní řád, o kterém bude opakovaně rozhodovat Poslanecká sněmovna, představuje ze strany odborné veřejnosti v dosavadní historii nejvíce podporovaný návrh profesní podpory učitelů.
 • MŠMT za účelem jeho realizace již zajistilo rozpočtové krytí, a to jak v roce 2017, tak i 2018. Celkem se jedná o 2,2 miliardy korun. Tyto finanční prostředky jsou určeny na zajištění příplatků pro učitele (třídní, uvádějící učitele a učitele vykonávající specializované činnosti) a vzdělávání začínajících učitelů.
 • Předkládaný návrh představuje ucelený systém profesní podpory, zahrnující zakotvení tzv. uvádějícího učitele, zlepšení postavení třídních učitelů, nebo zavedení metodických kabinetů.
 • MŠMT souběžně s přípravou kariérního řádu pracovalo na dalších opatřeních vedoucích k podpoře učitelů. Došlo ke změně profilu absolventa pedagogických fakult a probíhá změna akreditace studijních programů na těchto fakultách.
 • Financujeme lépe přípravu budoucích učitelů na pedagogických fakultách.

Asociace ředitelů základních škol ČR (AŘZŠ) „přípravu kariérního řádu učitelů vždy podporovala zejména z důvodu posílení motivace učitelů k dalšímu vzdělávání a také proto, že by s tím bylo spojeno finanční ohodnocení. AŘZŠ měla od samého začátku zastoupení v pracovních skupinách, které kariérní řád i standart učitele řešily. Ačkoliv má Rada AŘZŠ k takto navrženému kariérnímu řádu některé výhrady, nedomnívá se, že by to měl být důvod k nepřijetí novely zákona č. 563/2004 Sb. Ta ostatně přináší i řadu pozitivních změn, které by mohly pomoci kvalitnějšímu řízení škol, jejich lepšímu personálnímu zabezpečení a tím i zkvalitňování práce škol.“

 • Kariérnímu řádu bylo vytknuto, že údajně vznikal netransparentně („za zády učitelů“) – pravý opak je pravdou.
 • Výsledná podoba kariérního řádu je společným dílem odborníků z praxe, učitelů a ředitelů škol, odborné veřejnosti a zástupců z řad akademické obce.
 • V letech 2015 – 2016 fungovala pracovní skupina určená k zapracování připomínek z praxe složená ze zástupců všech zúčastněných.
 • Ministryně i její spolupracovníci se během uplynulých dvou let účastnili mnoha jednání s tisíci učitelů z jednotlivých regionů. MŠMT zavedlo zpravodaj distribuovaný do všech škol, jehož prostřednictvím pravidelně informovalo učitele mimo jiné o přípravě předkládané novely.
 • Kariérní řád byl i tématem dvou velkých odborných konferencí „ŠKOLA PRO BUDOUCNOST, BUDOUCNOST PRO ŠKOLU“ pořádaných MŠMT v Poslanecké sněmovně v letech 2015 a 2016, kterých se zúčastnili zástupci pedagogické veřejnosti. Konference byly zároveň on-line přenášeny a jejich záznam je dostupný na portále youtube.com na kanále Konference MŠMT.[1]
 • Jen v roce 2017 proběhly následující diskuse:
  • 06. 2. 2017 – kulatý stůl s učiteli v Brně, Benešově;
  • 27. 1. 2017 – diskusní setkání s řediteli a učiteli ZŠ a SŠ Kraje Vysočina;
  • 20. 2. 2017 – seminář pro pedagogickou veřejnost v Českých Budějovicích;
  • 19. 4. 2017 – seminář pro pedagogickou veřejnost Krajského centra vzdělávání a JŠ Plzeň
  • 09. 5. 2017 – semináře Vzdělávacího institutu Středočeského kraje -  Seč a Nesuchyně (22. 5. 2017).
 • Celý kariérní řád se tak přizpůsobil požadavkům učitelů z praxe. Příprava kariérního řádu byla pravidelně projednávána na jednáních platformy Comenius a pracovního týmu RHSD (tripartity) pro vzdělávání a lidské zdroje.
 • Během přípravy kariérního řádu také probíhaly diskuse s Asociací děkanů pedagogických fakult, Asociací pedagogů základního školství ZŠ, Asociací předškolní výchovy, Asociací ředitelů gymnázií ČR, Asociací ředitelů základních škol ČR, Unií školských asociací – CZESHA, Asociací obchodních akademií, Asociací středních průmyslových škol, Sdružením učňovských zařízení, Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství, Eduin, Svazem průmyslu a dopravy, Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a dalšími.

Mýty o kariérním řádu

Před hlasováním o kariérním řádu v Senátu se na internetu a v tisku začalo objevovat množství nepřesných, zavádějících a často i nepravdivých informací.

 • Hodnocení začínajícího učitele bude administrativně náročné.

Nebude! Tento úkon bude zcela v gesci ředitelů škol a není důvod si myslet, že si budou přidělávat práci a administrativu.

 • Učitelé si postupem do třetího kariérního stupně polepší o příplatek 3000 Kč.

Učitel si polepší o cca 5000 Kč na platu. Těchto cca 5000 Kč v sobě zahrnuje příplatek ve výši 3 000 Kč, který bude stanoven přímo v zákoníku práce, a dále pak urychlení postupu v platových stupních příslušné platové třídy, do které bude učitel zařazen; tato složka tzv. atestačního příplatku bude pravidelně valorizována v návaznosti na zvyšování platových tarifů ve veřejných službách a správě.

 • Všem začínajícím učitelům klesne po zavedení kariérního řádu plat.

Naopak, učitel, který úspěšně postoupí do druhého kariérního stupně, nejpozději v tomto okamžiku musí získat 9. nebo 12. platovou třídu, pokud v ní už není zařazen. V atestačním řízení se prokázala připravenost učitele vykonávat plnohodnotnou práci učitele.

 • Kariérní systém přinese v prvních letech benefity jen malému zlomku učitelů.

Kariérní systém učitelů začne nabíhat zavedením zvýšené podpory začínajících učitelů. Současně však dojde k významným změnám v odměňování i ostatních učitelů – bude zaveden specializační příplatek pro výchovné poradce, příplatek pro uvádějící učitele a zvýší se příplatek za třídnictví. Dojde i ke zlepšení pracovních podmínek odborníků školních poradenských pracovišť – jim se sníží rozsah přímé pedagogické činnosti. Tyto pozitivní změny pocítí široká skupina učitelů – jen třídních učitelů je přes 50 tisíc.

 • Učitelům nebudou uznána žádná školení, která dosud absolvovali.

Naopak, budou jim uznána všechna předchozí školení a všechny profesní aktivity, které zahrnou do svých portfolií.

 • Učitelé se budou muset školit pouze v instituci zřízené MŠMT.

Učitelé se budou moci školit, kdekoliv se jim zachce (tak jako podle pravidel akreditace doposud). A navíc získají možnost sdílet praxi prostřednictvím sítě metodických kabinetů.

 • Z legislativního hlediska je zákon neúplný, protože ho nedoprovází texty prováděcích právních předpisů (celkem by jich mělo být osm).

Teze prováděcích předpisů (které jsou pouze čtyři) jsou obsaženy již ve vládním návrhu novely zákona, který vláda předložila Poslanecké sněmovně - ta jej projednává jako sněmovní tisk 959.

 • Kromě výše uvedených nepravd se zároveň šíří řada manipulativních výroků:
 • Je manipulativní dovozovat z programového prohlášení vlády, že zaváděný kariérní řád má všem učitelům zvyšovat platy. Platy učitelů zvyšuje vláda navyšováním stupnic platových tarifů – naposledy tomu tak bylo od 1. září 2016. Zaváděný kariérní řád učitelů cílí na podporu profesního rozvoje učitelů a jeho motivující ohodnocení.
 • Je manipulativní prezentovat různé příplatky jako nedostatečné (za třídnictví, za specializovanou činnost, za atestaci) a demonstrativně požadovat jejich zvýšení bez ohledu na možnosti státního rozpočtu a stávající platové předpisy.
 • Je manipulativní požadovat plošné snížení přímé pedagogické činnosti pro všechny specializované činnosti bez ohledu na jejich rozdílnou povahu a časové nároky, nehledě na finanční náklady takového kroku.
 • Je manipulativní prezentovat adaptační období či třetí kariérní stupeň jako demotivující bez prezentace argumentů. Naopak, je motivační, když stát začínajícím učitelům garantuje financování jejich kariérní podpory při vstupu do profese. Pro samostatné učitele je motivující, že mají perspektivu profesního růstu a lepšího finančního ohodnocení. Současní učitelé jsou automaticky zařazeni do druhého kariérního stupně, aby nemuseli absolvovat zbytečná přezkoušení. Předpokládá se, že jsou kompetentní, samostatní učitelé.