Tisková zpráva k aktuální situaci v dětském domově a výchoveném ústavu v Chrastavě

Vydáno: 5 minut čtení

Zrušení výchovného ústavu v Chrastavě bylo vzhledem k zjištěným a absolutní neodpovědnosti předchozího vedení nevyhnutelné. Jen dodržování zákonů a pravidel zajišťuje práva chlapců (svěřených soudem nebo rodiči) a bezpečnost obyvatel. Není žádný důvod, proč by to nemělo platit v Chrastavě. Aktuální situace jen potvrzuje zjištění všech kontrol a to, co bylo doposud schováno za zdmi ústavu. Dne 21. 6. přijíždím do Chrastavy. Jsem ráda, že pan starosta vyhověl mé prosbě a svolal mimořádné zastupitelstvo. Současně běží otevřené výběrové řízení na nové vedení zařízení.

Ministerstvo školství oznámilo 8. června, že zruší výchovný ústav v Chrastavě na Liberecku. Hlavním důvodem jsou nepřijatelné výchovné praktiky, které se v ústavu využívaly a v některých případech byly horší než v nápravných zařízeních pro dospělé. Překračovaly se při nich nejen standardy MŠMT, ale i zákon. MŠMT si uvědomuje, že v ústavu je už z jeho povahy problematická mládež, s poruchami chování, nicméně i tak není možné vázat přídavky na jídlo na bodovací systém, bránit styku s rodinou, zpoplatňovat telefonáty domů i přesto, že je ústavu ze strany MŠMT hrazen paušální poplatek. Totéž platí v případě praní prádla. Nikdo nezpochybňuje, že má bodovací systém a řád existovat, nesmí ale překračovat zákon a být tak tvrdý, že vlastně útěkovosti nebrání. Ministryně Valachová navíc obdržela dopis od starosty Chrastavy Michaela Canova vyjadřující obavy o bezpečnost občanů.

„Nechci v žádném případě tyto obavy podceňovat. Navíc bývalá ředitelka ústavu paní Sochorová, která sama rezignovala pod tíhou zjištění kontrol, se z mého pohledu podílela na vyvolávání paniky a jitření atmosféry. My nyní činíme krok pro občany. Rovněž krok pro samotný ústav, kde zůstanou jen chlapci mladší 15 let a my naopak budeme chtít podpořit a napomoci zlepšení vztahů občanů Chrastavy s domovem. Udělám vše proto, abychom pomohli zklidnit atmosféru, kterou naopak bývalá paní ředitelka bez ohledu na dopad jitří, “ zdůvodňuje své rozhodnutí ministryně Kateřina Valachová.

MŠMT současně hledá umístění v podobných ústavech pro ty chlapce, kterým ještě nebylo osmnáct let, případně se nemohou z různých důvodů vrátit domů. Zohledňuje se také možnost pokračovat ve vzdělávání v učebních oborech. Chlapcům bude poskytnuta větší možnost jejich výběru.

Ministryně Valachová navštíví 21. června osobně ústav i jednání zastupitelstva Chrastavy, neboť chce osobně starostovi i občanům vysvětlit, že kroky, jež činí, mají vést ke stabilizaci situace. Situací v dětských domovech a výchovných ústavech se ministryně zabývá po celý rok. Vydala standardy směrem k těmto zařízení, které doposud chyběly. Ministerstvo také zpracovalo analýzu stavu zařízení, ministryně zahájila pravidelné pracovní porady s řediteli (první byla v dubnu, opakovaná porada byla sezvaná již dříve na polovinu července). Iniciovala setkání s ministryní Marksovou v dubnu. Výsledkem je dohoda o předložení pozice MŠMT v oblasti budoucnosti dětských domovů a výchovných ústavů nejpozději do konce srpna.

Dne 31. května se také sešla s ústředním školním inspektorem a se všemi šéfy krajských inspektorátů, kde řešili i tuto problematiku.

„ČŠI a MŠMT od příštího týdne do konce ledna 2017 provede šetření ve všech školských zařízeních výchovného charakteru, které spadají do gesce tohoto resortu. První návštěvy započnou již 15. června, do konce měsíce se mají uskutečnit další čtyři. Získáme tak potřebný aktuální přehled o situaci“, říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal. 

Přikládáme souhrn dosavadních kroků v souvislosti se situací v Chrastavě

25. dubna 2016

 • jednání s ministryní Marksovou
 • výsledkem je dohoda o předložení pozice MŠMT v oblasti budoucnosti dětských domovů a výchovných ústavů nejpozději do konce srpna

 26. - 27. dubna 2016

 • návštěva pověřených zaměstnanců Kanceláře veřejné ochránkyně práv
 • zjištění závažných pochybení
 • tato pochybení jsou popsána ve Zprávě z návštěvy zařízení, vydané 13. května 2016.

 10. května 2016

 • jednání s přímo řízenými organizacemi MŠMT za účasti NM Pícla
 • dohodlo se, že ČŠI a MŠMT uskuteční kontroly ve všech výchovných zařízení MŠMT v rozmezí červen 2016 – leden 2017

 16. května 2016

 • kontrolní návštěva NM Pícla v doprovodu externího odborníka
 • v rámci této kontrolní návštěvy byly shledány taktéž zásadní pochybení a nedostatky v péči o svěřené chlapce a potvrdilo se, že zjištěné nedostatky (na které poukázala VOP) jsou reálné a výtky oprávněné
 • ředitelce školského zařízení bylo nařízeno podat do jednoho týdne návrh opatření k odstranění nedostatků vyplývajících ze zprávy VOP
 • návrh opatření, který byl MŠMT doručen v uložené lhůtě, postrádá reflexi zásadních pochybení a nedostatků, snahu o nápravu a zlepšení, stejně jako jakákoli manažerská opatření, která měla paní ředitelka dle platných zákonů v mezidobí realizovat

20. května 2016

 • Česká školní inspekce provedla šetření stížnosti, kterou obdržela
 • body stížnosti shledala jako důvodné
 • vedení ČŠI má s ohledem na výsledky šetření z května t. r., důvodné pochybnosti o provedení inspekčního šetření uskutečněného v prosinci 2015
 • Z tohoto důvodu dal Ústřední školní inspektor pokyn k provedení důsledné analýzy inspekční činnosti konané v tomto zařízení v prosinci 2015 a současně dal podnět 
 • k zahájení kárného řízení s konkrétními pracovníky ČŠI

24. května 2016

 • rezignace ředitelky Sochorové

25. května 2016

 • vedením pověřena Soňa Cpinová       

31. května 2016

 • termín vyhlášení výběrového řízení, ukončení: 22. 6. 2016

1. září 2016

 • zrušení výchovného ústavu 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/tiskova-zprava-k-aktualni-situaci-v-detskem-domove-a