Testování zaměstnanců od 22. 11. 2021

Vydáno: 5 minut čtení

Frekvence jedenkrát za týden, nejdéle od 29. 11. 2021

Všem zaměstnavatelům, včetně všech škol a školských zařízení, na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců (včetně dobrovolníků) nebo osob, které se u zaměstnavatele připravují na výkon povolání nebo vykonávají praxi. Testování se provádí na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden.

 • Všichni zaměstnanci mají povinnost se testu podrobit, pokud by se testu nepodrobili, musí zaměstnanci nosit po celou dobu ochranu úst (respirátor nebo obdobný prostředek), dodržovat rozestup 1,5 m od ostatních a stravovat se odděleně.
  • Výjimku z povinného nošení ochranného prostředku mají zaměstnanci po dobu konzumace jídla a pití.
 • V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test (nebo nedoloží níže uvedené), nařizuje se zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, který následně řeší porušení mimořádného opatření ze strany zaměstnance. Zároveň musí zaměstnavatel zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance s ostatními osobami na nezbytnou míru.
 • Testu u zaměstnavatele se nemusí zaměstnanec podrobit, pokud
  • je očkovaný proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
  • prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  • podstoupil v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
  • podstoupil v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.
 • Testovat se nemusí také zaměstnanec, který se vzhledem k povaze práce na svém pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti; toto se týká také osob, které vykonávají svou práci z domova

Tuto povinnost musí zaměstnavatelé zajistit nejpozději od 29. 11. 2021

 • Znamená to tedy, že nejpozději dne 29. 11. se musí zajistit testování všech zaměstnanců (s uvedenými výjimkami viz výše) a toto testování musí probíhat následně ve frekvenci jednou za týden.

Zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování na pracovišti, se nařizuje vést pro kontrolní účely evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu podstoupily test.

Doba od zjištění pozitivního výsledku testu provedeného podle čl. I (pozn. test provedený u zaměstnavatele) do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření podle čl. VII (pozn. konfirmační PCR test), po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce (Nemohl-li zaměstnanec konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele, než jsou uvedeny v § 207, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku; to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby (§ 86 a 87).), a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci.

 • Pokud je tedy zaměstnanec na pracovišti zaměstnavatele pozitivně testován, odchází dle mimořádného opatření z pracoviště zaměstnavatele a má povinnost jít na konfirmační test. Do doby výsledku tohoto konfirmačního testu se „pobyt zaměstnance doma“ považuje za překážku v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnanci za tu dobu náleží 100 % platu/mzdy; pokud nevykonává po tuto dobu práci z domova. Pokud by byla ve stejné jiná důležitá překážka na straně zaměstnance podle uvedeného nařízení, tak se nejedná o překážku na straně zaměstnavatele podle tohoto mimořádného opatření.

K praktickému vzdělávání a praxím na pracovišti zaměstnavatele

 • Mimořádné opatření stanoví také povinnost testování žáků/studentů vykonávajících praxi (praktické vyučování nebo přípravu) u zaměstnavatele; zaměstnavatel má tedy stejné povinnosti vůči žákům a studentům na praxi jako vůči svým zaměstnancům a žáci a studenti mají stejné povinnosti jako zaměstnanec, které pro ně vyplývají z tohoto mimořádného opatření (povinnost podrobit se testu, při nepodrobení se nosit po celou dobu ochranný prostředek, při pozitivním výsledku jít na konfirmační test atd.).
 • Žáci středních škol, kterých se týká screeningové testování ve školách se tedy testují jak ve škole, tak u zaměstnavatele, u kterého vykonávají praxi.
  • Test provedený u zaměstnavatele nenahrazuje testování ve škole a naopak (uplatnit ve škole test od zaměstnavatel by bylo možné pouze, pokud jej zaměstnavatel zajišťuje u poskytovatele zdravotních služeb – pak se dalších 24 hodin dá uplatnit i ve škole).
 • Více k praktickému vzdělávání naleznete v Aktualizovaném pokynu ke screeningovému testování (aktualizován k 19. 11. 2021).

Pro účely testování zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří nesplňují podmínky pro osvobození z povinnosti testování, nebudou školám a školským zařízením z úrovně státu distribuovány Ag testy. Ag testy jsou státem centrálně pořizovány za účelem testování dětí a žáků škol.

 

Zdroj: https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informaci-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-s-ucinnosti-od-22-listopadu-2021/