Testování ve školách a školských zařízeních od 31. ledna

Vydáno: 3 minuty čtení

Novinka: Ochranná lhůta 30 dnů po prodělaném covidu

  • Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální,
  • žákovi základní školy,
  • denní formy vzdělávání konzervatoře,
  • denní formy vzdělávání střední školy nebo
  • studentovi denní formy vzdělávání vyšší odborné školy (dále jen „škola“)

umožní škola, školní družina nebo školní klub (dále také jen „školské zařízení“) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb pouze tehdy, pokud:

a) podstoupil v termínech stanovených podle čl. II vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo

b) doloží, že

  • i) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV 2 s negativním výsledkem, nebo
  • ii) absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem, nebo
  • iii) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid 19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů, nebo

c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň 1,5 m od ostatních dětí, žáků nebo studentů, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem; děti a žáci do 15 let věku a žáci základní školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

Více informací: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.vlada.cz%2Fcz%2Fepidemie-koronaviru%2Fdulezite-informace%2Fmimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234%2F%3Ffbclid%3DIwAR18wUEDiK32UzyvOGNx_z2hJzb2MRN5l6oECZxXeGopibqDhbzYGbmd-8k%23testovani_skoly_31_leden&h=AT3x5-pdU_3mYZLDX6FIzo7O2Nd_rsQLkeSVy1mqUF2c2ryEBB2KL09UjRs5YPXhT3Mf889AxYl4Ssff9-ZlPwXQUtghr1l7DQvAXEZI0oRUKtMMsF9U1BWh5TjUNhE0Sqrt&__tn__=R]-R&c[0]=AT1Hn1Y1K3PNCm4fC7l9MVFj75AbYxhAbfx2EYTx-eigVCEXP9oktgNepNPIalI6es9wAd1pOK_RD1a6Il5aDhM-Q0KQt4J5rI08VF5KRhlvUHCDM8--yLuBzsuckXSRCpYo-CMzKPgRTLnO2pszZ2ZkfQxfMc9Cff5E-XNUKoCiVg

Zdroj: Střední článek MŠMT