Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol

Vydáno: 3 minuty čtení

V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. 

Testování zdatnosti, které se v českém prostředí bude realizovat po zhruba třiceti letech, je součástí specifického tematického šetření České školní inspekce zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoj pohybových dovedností žáků. Na přípravě i realizaci testování spolupracuje Česká školní inspekce také s Asociací školních sportovních klubů ČR.

Testování zdatnosti:

  • 3. a 7. ročník základních škol
  • 2. ročník středních škol (včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií)
  • v období října a listopadu 2022
  • konkrétní termín realizace - rozhodnutí jednotlivých škol.

 Více informací v příloze

V uplynulém školním roce 2021/2022 se Česká školní inspekce mimo jiné zaměřovala také na problematiku hodnocení podpory pohybových dovedností a pohybových aktivit žáků základních a středních škol. Toto téma vnímá Česká školní inspekce dlouhodobě jako naléhavé a jeho význam se ještě umocnil i v kontextu sledování různých dopadů pandemie nemoci covid-19, která v uplynulých dvou letech významně zasáhla také vzdělávání a přímo jednotlivé školy a jejich žáky a která do značné míry negativně ovlivňovala vzdělávání i ve školním roce 2021/2022.

Cílem realizace tohoto tematického šetření bylo zmapovat podmínky pro pohybové aktivity žáků na základních a středních školách, vyhodnotit podporu, kterou školy žákům v oblasti aktivního pohybu a rozvoje pohybových dovedností poskytují nejen během vlastního vzdělávání, ale třeba také v jejich volném čase, o přestávkách či volných hodinách, a také vyhodnotit změny v této oblasti od školního roku 2015/2016, kdy Česká školní inspekce podobně zaměřené šetření realizovala naposledy. Opakující se zaměření na tuto problematiku pak umožní formulovat závěry o žádoucích i nežádoucích posunech v oblasti rozvoje a vztahu žáků k aktivnímu pohybu a nabídne konkrétní náměty a doporučení pro podporu škol a jednotlivých učitelů v této oblasti. Šetření, jehož jednotlivé složky byly rozděleny do období celého školního roku 2021/2022, bylo realizováno formou vlastního sledování a hodnocení na vzorku vybraných škol, prostřednictvím rozhovorů s vedením škol, učiteli i žáky a formou doplňkového elektronického dotazování. 

V nadcházejícím školním roce 2022/2023 pak bude realizována poslední a zcela zásadní součást tohoto tematického šetření, kterou je problematika praktického hodnocení stavu tělesné zdatnosti žáků vybraných ročníků základních a středních škol. Toto měření tělesné zdatnosti mělo být realizováno již během jarních měsíců školního roku 2021/2022, v důsledku událostí na Ukrajině a s nimi spojených dopadů na české školy však bylo odloženo. 

 

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Testovani-telesne-zdatnosti-zaku-zakladnich-a-stre

Další aktuality