Termín výzvy na základní školy se o měsíc posouvá

Vydáno: 3 minuty čtení

Ministerstvo pro místní rozvoj posouvá termín výzev na základní školy v rámci Integrovaného regionálního operačního programu až na 1. listopad 2022. Vychází vstříc žadatelům, neboť po komunálních volbách se teprve ustavují nová vedení obcí, která budou mít příležitost záměry ještě prodiskutovat. 1. listopadu 2022 ministerstvo vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

„Vycházíme vstříc obcím a městům a termín příjmu žádostí posouváme o měsíc. Avizovanou úpravou podmínek zabráníme hrozícímu až jedenáctinásobnému převisu poptávky, kdy bychom na každý podpořený projekt museli nechat spadnout pod stůl deset dalších kvalitních projektů. V původní verzi, která byla připravena na základě podkladů z MŠMT, nebyla v území dostatečně zacílena podpora na prioritní projekty v místních akčních plánech pro vzdělávání. Abychom podpořili co největší počet kvalitních projektů, museli jsme přistoupit k úpravě míry financování z EFRR respektující přístup Evropské komise k regionální politice – pro méně rozvinuté regiony je to 75 % a pro přechodové regiony 65 %. Pro projekty malých obcí, které budou své záměry realizovat v dalších výzvách prostřednictvím komunitně vedeného místního rozvoje, se nic nemění a výše kofinancování bude plánovaných 95%,“ uvedl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. “Celkem by v nadcházejícím období do rozvoje základních škol mělo zamířit až 8,2 mld. Kč ve třech výzvách, kromě CLLD i přes ITI pro rozvoj metropolitních oblastí," dodává ministr.

Každá škola z logických důvodů bude moci podat maximálně jeden projekt. Prázdné a duplicitní žádosti budou vyřazovány. Limit celkových způsobilých výdajů na projekt bude od 5 mil. Kč a nesmí přesáhnout 35 mil. Kč. To by podle zkušeností s velikostí projektů z výzev v IROP 2014-2020 mělo vyhovovat i po započtení nárůstu cen a inflace v poslední době. Dotaci bude tvořit pouze příspěvek z EFRR. Pro projekty menších obcí, za podmínek kofinancování ze strany EFRR ve výši 95%, je pak určena výzva přes Místní akční skupiny, kterou vyhlásíme do konce roku.

Budování školské infrastruktury objektivně potřebuje další zdroje financování, k jejichž hledání Poslanecká sněmovna v září vládu usnesením vyzvala. Ivan Bartoš toto usnesení podpořil a při vyjednávání o rozpočtu postupoval v souladu s jeho závěry.

Do konce roku je dále plánovaná výzva pro základní školy prostřednictvím Integrovaných územních investic (ITI) s výší prostředků 2,8 mld. Kč z EFRR, kde budou opět platit původní podmínky, protože k zacílení dojde prostřednictvím strategie ITI. Bude vypsána i výzva prostřednictvím Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD), kde odhadujeme zájem až o 2,2 mld. Kč z EFRR na podporu základních a mateřských škol.

Další investice mohou školy, jakožto veřejné budovy, čerpat na snížení energetické náročnosti prostřednictvím Operačního programu životní prostředí a na neformální vzdělávání v uhelných regionech pak i z Operačního programu spravedlivá transformace. Oba programy má v kompetenci Ministerstvo životního prostředí.

 

Zdroj: