Stěžejním tématem třetího roku projektu Školka hrou bude komunikace

Vydáno: 3 minuty čtení

Posilování sociálních a komunikačních kompetencí učitelek a učitelů mateřských škol a syndrom vyhoření v pedagogické profesi, to jsou hlavní oblasti, kterým se bude věnovat 50 lektorů v 16 Metodických centrech pro předškolní vzdělávání projektu Školka hrou v rámci nových vzdělávacích kurzů. Projekt realizuje již třetím rokem vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř (EDULAB). V minulém školním roce do něj bylo zapojeno 1500 dětí z celé České republiky. Metodických dnů, odborných seminářů a konference se zúčastnilo na 1410 pedagogů.

EDULAB bude v podpoře učitelek a učitelů mateřských škol pokračovat i v novém školním roce. Své kurzy dosud orientované na metodickou a didaktickou oblast rozšíří o kurzy zaměřené přímo na osobnost pedagoga. Cílem naší podpory bude v dalším období posilování sociálních a komunikačních kompetencí. První z oblastí osobnostního rozvoje, kterou chceme pomoci učitelům posílit je oblast komunikace. Komunikace v pedagogické praxi je mnohdy i samotnými učiteli chybně vnímána pouze v kontextu s výchovným a vzdělávacím působením směrem k dětem,“ konstatovala Miluše Vondráková, vedoucí metodička pro primární a preprimární edukaci vzdělávací organizace EDULAB a dodala: „Tento přístup je pak v reálných situacích v životě školy mnohdy velmi rizikový a přináší řadu nepříjemných situací, kterým by bylo možno mnohdy předejít správným způsobem komunikace a s volbou vhodných komunikačních technik.“

Školka hrou

Lektoři v Metodických centrech se budou v nových kurzech věnovat individualizovanému přístupu učitelů a učitelek k dětem, adaptaci nově příchozích dětí a zkvalitnění a zintenzivnění komunikace mezi pedagogy a rodiči. „Zaměříme se nejen na teorii komunikačního procesu, ale především na praktická cvičení a modelové situace. Budeme věnovat obsahu, formě a výsledku komunikace v různých situacích s různými komunikačními partnery. Prvořadou pozornost budeme věnovat komunikaci s rodiči,“ uvedla na závěr Miluše Vondráková. Druhou oblastí pak bude syndrom vyhoření v pedagogické profesi. Tam se lektoři zaměří především na prevenci a psychohygienu.

V rámci hodnocení projektu Školka hrou proběhlo v červnu letošního roku dotazníkové šetření. Z jeho výsledků vyplývá, že více než 87 procent rodičů dětí podporuje zapojování moderních digitálních technologií a pomůcek do výchovně-vzdělávací činnosti. Většina z nich uvedla, že děti to berou jako hru a přesto se učí, moc je to baví a doporučila by to pro všechny školky, protože jsou děti lépe nachystané do základní školy.

Vzdělávací organizace EDUkační LABoratoř je členem České národní koalice pro digitální pracovní místa (DigiKoalice) a své aktivity a činnosti realizuje v souladu se Strategií digitálního vzdělávání do roku 2020 MŠMT a snaží se naplňovat její cíle.

O projektu Školka hrou

Cílem projektu Školka hrou je dlouhodobá metodická podpora učitelů a ředitelů mateřských škol. Pro didaktickou praxi v MŠ byly vytvořeny odborné příručky Školka hrou s možností využití digitálního edukačního obsahu a interaktivních metod, zpracované v souladu s RVP PV a Vzdělávací box Školka hrou. Součástí projektu je 16 Metodických center pro předškolní vzdělávání po celé České republice, která organizují vzdělávací kurzy pro ostatní školy a učitele v regionu. Projekt Školka hrou probíhá pod záštitou MŠMT. Místa a termíny metodických dnů jsou k dispozici na www.edulabcr.cz/vzdelavani. Více informací o projektu na www.eskolkahrou.cz.

O neziskové organizaci EDUkační LABoratoř

EDUkační LABoratoř je vzdělávací organizace, která podporuje rozvoj inovativních forem výuky. Hlavním cílem je zvýšit popularitu využívání moderních vzdělávacích technologií na školách a ukázat jejich přínos a význam pro modernizaci školství. Více informací naleznete na www.edulabcr.cz.