Státní tajemník Jindřich Fryč podpořil posílení program Erasmus+

Vydáno: 3 minuty čtení

Včera se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady ministrů pro vzdělávání. Hlavním tématem bylo „Hodnocení programu Erasmus+ v polovině období a budoucí směřování v období po roce 2020“. Delegaci ČR vedl státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč.

Diskuse se zaměřila především na budoucnost programu Erasmus+ na základě střednědobého hodnocení, které Evropská komise zveřejnila 31. ledna 2018. Ministři ve svých vystoupeních kladli důraz na navýšení finančních prostředků na budoucí programové období Erasmu+, na možnosti lepšího zapojení znevýhodněných studentů a regionů, na snížení administrativní náročnosti, na rozvoj inovační kapacity EU a na synergie programu Erasmus+ s dalšími programy EU.

Ministři se shodli na tom, že program Erasmus+ je jednoznačným úspěchem a vlajkovou lodí evropských programů, jeho struktura by měla být do budoucna zachována a program by měl být výrazně finančně posílen, aby lépe pokryl poptávku a umožnil posílení vzdělávací mobility v Evropě.

Ministři také vyjádřili potřebu v příštím programovacím období klást větší důraz na mobilitu studentů středních škol a škol odborného vzdělávání a přípravy. Pro větší zapojení studentů ze znevýhodněného socioekonomického prostředí a menších subjektů je nutné nadále pracovat na zjednodušení programu a případně přijmout specifická opatření na podporu těchto žadatelů. Jindřich Fryč v rámci svého vystoupení zdůraznil nutnost zpřístupnit program výrazně většímu množství talentovaných žáků a studentů a nutnost zaměřit se především na posílení mobility v oblasti středoškolského a odborného vzdělávání.

Jako velkou příležitost vidíme větší zapojení středních škol a jejich žáků, popřípadě podporu kratších mobilit, které by budoucí vysokoškolské studenty motivovaly k dlouhodobějším výjezdům,“ uvedl státní tajemník Jindřich Fryč.

Druhým tématem politické diskuse bylo „Rozvíjení vzdělávacích aspektů uvedených v závěrech Evropské rady z prosince 2017“. Ministři se v diskusi věnovali především budoucnosti spolupráce v oblasti vzdělávání na úrovni EU a konkrétně se zaměřili na vznik Evropského vzdělávacího prostoru, rozvoj jazykových a digitálních kompetencí, možnost vytvoření Sítě evropských univerzit a uznávání středoškolských diplomů.

Rada ministrů se shodla na tom, že je nutné nadále podporovat rozvoj jazykových a digitálních kompetencí, a to ve všech formách a stupních vzdělávání.

Evropskou komisi zastupoval komisař Tibor Navracsics a komisařka Marianne Thyssen. Na závěr jednání informovali zástupci Evropské komise o konání Prvního evropského vzdělávacího summitu, který proběhl v Bruselu 25. ledna 2018.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/statni-tajemnik-jindrich-fryc-podporil-posileni-programu