Start maturity z matematiky

Vydáno: 8 minut čtení

Na jaře 2021 budou žáci gymnázií a lyceí poprvé skládat státní maturitu povinně ze tří předmětů, kromě českého jazyka a literatury také z cizího jazyka a matematiky. Pro úspěšný start povinné zkoušky z matematiky v rámci společné části připravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy kroky ke zkvalitnění výuky matematiky a podpoře učitelů.

„O tom, jak jinak přistoupit ke vzdělávání matematiky, jak tomu, co již probíhá, tak tomu, co je připraveno a bude probíhat, budu jednat s učiteli matematiky všech stupňů. Ti samotní matematiku a její ověřování v uzlových bodech vzdělání podporují. Přítomní budou i zástupci z Rakouska a Polska, kde je matematika povinná. Jednání se uskuteční v dubnu a je plánováno dlouhodobě,“ uvedla ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová.

Řízení školyŠkolský zákon od počátku předpokládal postupný náběh maturity z matematiky. Tento postup byl projednán se školskými asociacemi i s tripartitou a panuje na něm shoda. Žáci, kteří se nyní hlásí na gymnázia a lycea, tak již ví, že je od jarního zkušebního období v roce 2021 bude čekat zkouška z cizího jazyka i matematiky. Od školního roku 2021/2022 pak bude maturita ze tří předmětů povinná pro všechny obory vzdělání s výjimkou zdravotnických, sociálních a uměleckých. Ve školním roce 2020/2021 přitom budou moci žáci středních odborných škol skládat maturitu z matematiky dobrovolně v rámci nepovinné zkoušky společné části, případně si zvolit zkoušku Matematika+, což je zkouška vyšší úrovně, na kterou se žáci hlásí samostatně mimo společnou i profilovou část maturity. Díky této zkoušce pak mohou být zvýhodněni při přijímacím řízení na některé vysoké školy.

Důvodem ročního odkladu povinné maturity z matematiky u středních odborných škol je fakt, že některé obory mají v současné době minimální hodinovou dotaci matematiky v rámcovém vzdělávacím programu nižší než 10 hodin. Do června 2017 proto MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání vydá dodatky k RVP, kterými se u daných oborů navýší počet hodin matematiky na nejméně deset hodin po dobu vzdělávání (v týdenním přepočtu) tak, aby změnu školy mohly zapracovat do svých školních vzdělávacích programů.

K úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky z matematiky budou také ve větší míře moci ředitelé škol dělit vyučovací hodiny matematiky. To zohlední připravovaná reforma financování regionálního školství, která stanoví maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu. Pro pedagogy vzniknou kurzy dalšího vzdělávání, které budou zaměřeny právě na řešení nejčastějších problémů, kvůli nimž žáci v matematice selhávají. V rámci těchto kurzů se zároveň počítá se sdílením dobré praxe mezi učiteli v připravovaných metodických kabinetech. MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání připraví pro učitele také metodickou podporu, která bude vycházet z projektů operačních programů a metodického portálu rvp.cz.

Je shoda na změně způsobu pregraduální přípravy, to znamená toho, jak se vzdělávají budoucí učitelé, a už na podzim tohoto roku budeme mít zformulovány první návrhy institucionální akreditace učitelství a dá se říct, že nám to všechno do sebe zapadá a že zkvalitňování vysokoškolského vzdělávání skrze akreditace, které probíhá, plně koresponduje s tím, co potřebujeme potom pro děti v rámci základního a středního vzdělávání,“ dodala ministryně Valachová.

Zavedení povinné maturity přivítali zástupci školských asociací, zaměstnavatelských svazů a expertů na vzdělávání:

Dlouhodobě podporujeme záměr, aby všechny obory středního vzdělání zakončené maturitní zkouškou měly povinně matematiku jako maturitní předmět. Nezařazení uměleckých, zdravotnických a oborů sociální péče vnímáme jako dostatečně odůvodněné a nediskriminující. Souhlasíme i s navrhovaným harmonogramem zavedení matematiky jako povinného předmětu, který umožní školám s různými obory dostatečně zajistit výuku a motivací žáků pro úspěšné zakončení studia na středních školách,“ uvedl předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství František Dobšík

"Žáci maturitních oborů ostatních středních škol již nyní konají maturitní zkoušky z více předmětů než žáci gymnázií. Sdružení učňovských zařízení dosud ani nenapadlo uvažovat z tohoto důvodu o ústavní stížnosti. Zkoušky z profilových předmětů totiž střední odborné školy chápou jako možnost prezentovat odbornou úroveň svých žáků," uvedl předseda Sdružení učňovských zařízení Karel Dvořák.

„Jsem pro to, aby byla povinná státní maturita z matematiky. Jsem přesvědčen, že to je správné, a to z toho důvodu, že to, co má škola především dát, i střední, je znalost mateřského jazyka, znalost cizího jazyka a znalost jazyka přírodních věd, a to je matematika. Z tohoto hlediska je to naprosto v pořádku,“ říká bývalý ministr školství a předseda ODS Petr Fiala.

„Považuji za naprosto nutné, aby maturitní zkouška z matematiky byla povinná pro všechny střední školy s maturitou, snad s výjimkou škol uměleckého zaměření. Nadcházející 4. technická revoluce vyžaduje, aby studenti středních škol absolvovali solidní matematickou výuku, v níž se především mají naučit logicky myslet, protože tento způsob myšlení jim umožní získat kvalifikovaná zaměstnání. Maturita z matematiky byla samozřejmostí už v době monarchie, za první republiky a i v poválečném období. To se projevilo na schopnostech absolventů, kteří se navzdory deformacím výuky v humanitních předmětech, ale i v přírodních vědách dokázali právě díky vytříbenému logickému myšlení prosadit jako exulanti, nebo po převratu při zahraničních stážích a stipendijních pobytech.  Chceme-li si udržet a případně zlepšit naši konkurenceschopnost v mezinárodním měřítku, potřebujeme kvalifikované zaměstnance, kteří obstojí v nárocích zmíněné průmyslové revoluce,“ říká přední český astronom a astrofyzik Jiří Grygar.

„Obecně jsme zavedení povinné maturitní zkoušky z matematiky podporovali a podporujeme. Unie zaměstnavatelských svazů ČR, respektive naše členské svazy a asociace uvítaly posun tohoto návrhu ve smyslu dvoustupňového zavedení povinnosti maturitní zkoušky z matematiky, a stejně tak vnímáme pozitivně rozhodnutí vyčlenění odborů zdravotnictví, sociálních služeb a oborů uměleckých,“ říká prezident Unie zaměstnavatelských svazů ČR Jiří Horecký.

Český jazyk, naučit se číst, hodně číst, mít doma knihy, rozumět psanému textu, naučit se cizí jazyk nějakým způsobem pořádně a matematika jsou tři hlavní předměty, které dohromady vyučujeme snad ze dvou třetin, čili do toho skutečně jdou ty desítky miliard, které my platíme. Ale dokud máme to vzdělávání založeno na tom, že hlavní předměty jsou čeština, matematika a angličtina z hlediska počtu hodin nebo cizí jazyk, tak je naprosto nelogické pak jeden z těch předmětů nezkoušet na konci,“ říká Václav Klaus mladší, někdejší ředitel Gymnázia PORG.

„Český jazyk, cizí jazyk a matematika jsou nosnými předměty všeobecného vzdělávání na základních a středních školách. I z tohoto důvodu musejí ekvivalentně tyto tři předměty být povinnými předměty státní maturitní zkoušky na gymnáziích, středních odborných školách mimo umělecké obory. Jednota českých matematiků a fyziků jednoznačně požaduje zařazení matematiky mezi maturitní předměty a zároveň zkvalitnit přípravu učitelů matematiky na vysokých školách s pedagogickým zaměřením,“ uvádí předseda Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát.

„Matematika je nejen základ počtů, ale i logického myšlení a i takové obory, jako medicína, vyžadují základní znalosti z matematiky. Proto nechápu, jak vůbec může někoho napadnout, že by matematika nebyla povinnou součástí maturity. Proto si myslím, že zcela jistě má být její součástí,“ říká přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEMu Jan Pirk.

„Svaz průmyslu a dopravy ČR vítá uzákonění povinné maturity z matematiky, což byl jeden z dlouhodobých požadavků zaměstnavatelských organizací, směřující ke zvýšení kvality absolventů a zlepšení jejich připravenosti pro další studium či výkon zvolené profese. Předložený návrh nařízení vlády, stanovující obory s povinnou matematikou, vnímáme jako akceptovatelný kompromis, který zajistí, že nedojde ke spekulativnímu přelivu žáků do oborů, které by povinnou matematiku nařízenu neměly. Navržený dvoustupňový postup, kdy v roce 2021 začnou maturovat z matematiky gymnaziální a lyceální obory a ostatní obory je budou s odstupem roku následovat, vidíme jako vhodný k tomu, aby všechny typy oborů měly na přípravu dostatečné množství času,“ říkáMiloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy ČR.

„Jako technická škola vítáme záměr, aby matematika byla součástí povinné části státní maturitní zkoušky. Prověří se tak analytické myšlení a logické schopnosti žáků, což je důležitou podmínkou pro další úspěšné studium nejen technických a informačních oborů,“ říká Martin Slabihoudek, ředitel Středního odborného učiliště strojního ŠKODA.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/start-maturity-z-matematiky