Staronová tradice: Národní a mezinárodní setkávání k profesnímu rozvoji pedagogů

Vydáno: 4 minuty čtení

Účastníky Mezinárodního fóra k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků, které počátkem prosince již podruhé uspořádal Národní institut pro další vzdělávání, pozdravila ministryně školství Kateřina Valachová. Ve svém vystoupení mimo jiné zdůraznila klíčovou roli profesního rozvoje v oblasti školství ve vazbě na nedávno schválený kariérní systém. Setkání pedagogů přineslo bezpochyby díky zajímavým příspěvkům odborníků k této problematice od nás i ze zahraničí (Polska, Maďarska, Slovenska, Francie, Velké Británie a Německa) řadu inspirativních poznatků a zahraničních zkušeností i námětů k zamyšlení. Uskutečnilo se právě v době, kdy v Poslanecké sněmovně probíhají schvalovací procesy novely zákona 563 Sb., o pedagogických pracovnících, který řeší legislativní nastavení a podobu kariérního systému učitelů v České republice. Jeho zavedení je pro MŠMT vedle financování regionálního školství a implementace společného vzdělávání do praxe škol jednou z hlavních priorit a výzev, neboť tento krok by měl mít velký potenciál vedoucí ke zvýšení kvality učitelské profese a regionálního školství jako celku.

České školství, podobně jako vzdělávací soustavy všech evropských států, prochází v posledních letech významnými změnami, které kladou nové nároky na práci vedení škol i pedagogů. Zcela radikálně se mění pojetí výuky, pedagogové do své práce zavádějí nejen nové metody, ale hlavně podstatně mění svůj přístup k ní. Nové požadavky na práci pedagogů vyvolávají potřebu hledání nových cest jejich profesního rozvoje, a to jak pedagogů s dlouholetou praxí a ředitelů škol, tak začínajících učitelů. Významně se tím také mění podmínky pro práci vedení škol. Každá škola má specifický kontext, každá škola je více či méně otevřená změnám. Je na vedení škol, zda se např. zapojí do OP Výzkum, Vývoj a Vzdělávání, zda využijí aktuální nebo plánované výzvy tohoto operačního programu, a tím podpoří pedagogický rozvoj celé školy.

MinistryněV rámci příprav projektu Implementace kariérního systému (IMKA), který by měl NIDV začít realizovat v roce 2017, byla vypracována studie, která prezentuje výsledky výzkumu využití aktivit podporujících profesní rozvoj učitelů. Výzkum byl motivován snahou lépe porozumět tomu, jaké mají učitelé potřeby podpory profesního rozvoje, jak jsou informovaní o kariérním systému.

V celoevropském kontextu se volá především po efektivním systému a formách dalšího vzdělávání, které by mělo navazovat na pregraduální vzdělávání učitelů, ale zároveň reflektovat veškeré změny, ke kterým za celou dobu profesní kariéry učitelů, tedy 20 až 30 let, dochází. Jak vyplynulo ze zahraničních zkušeností a trendů a jak je také stále více uplatňováno v pojetí dalšího vzdělávání učitelů i v navrhovaném kariérním systému v České republice, stěžejní formou poskytované podpory učitelům a školám by do budoucna mělo být především vzdělávání učitelských sborů přímo ve školách, individualizované formy konzultací, učení se sdílením příkladů inspirativní praxe na úrovni předmětových či oborových kabinetů, supervize, rozbory vyučovacích hodin atd. To jsou formy, které by mimo jiné společně s finančním ohodnocením souvisejícím s kariérním postupem učitele měly posílit profesionální kompetence a profesní sebevědomí českých učitelů, ale také společenské uznání této profese.

Druhý konferenční den byl pak věnován pracovním dílnám – moderovaným diskusím, ve kterých měli účastníci prostor pro výměnu názorů a zkušeností v tématech adaptační období učitelů, plán profesního rozvoje pedagogů, profesní portfolia učitelů a jak společné vzdělávání ovlivňuje profesní rozvoj uvnitř škol.

Z příspěvků letošní konference i z pracovních dílen bude zpracován pro MŠMT výstup, který bude sloužit i odborným pracovníkům NIDV k zaměření jejich činnosti v oblasti profesního rozvoje pedagogických pracovníků. Příspěvky prezentované na konferenci i výstupy z workshopů budou ke stažení na www.konference.nidv.cz.

Jak na závěr tohoto mezinárodního  setkání, kterého se zúčastnilo na 150 učitelů, ředitelů škol i ostatních odborníků z oblasti školství, uvedla ředitelka NIDV Helena Plitzová, snahou všech, kteří rozhodují o kvalitě našeho školství, by mělo být systémové řešení a zavedení takové podpory učitelů a ředitelů, která bude smysluplná jak pro ně a pro školy, tak pro celé české školství. Všichni si přejeme mít ve školách pozitivní a motivující atmosféru k pedagogické práci, která v konečném důsledku vždycky bude mít dopad na naše žáky.

 NIDV