Stanovisko Unie školských asociací ČR – CZESHA k vyhlášení stávky ve školách dne 6. 11. 2019

Vydáno: 5 minut čtení

Zveřejňujeme stanovisko uvedené na webu czesha.cz

 1. Unie školských asociací ČR - CZESHA (dále jen Unie CZESHA) je unií školských asociací profesního zaměření. Dosud se proto převážně vyjadřovala především k odborným a profesním záležitostem, například maturitní a závěrečnou zkouškou, rámcovými vzdělávacími programy atd. V personálních záležitostech vydávala stanoviska zaměřená na odborné a profesní postavení pedagogických pracovníků.
   
 2. Stanoviska ke způsobu odměňování pracovníků ve školství jsou předmětem vyjádření Unie CZESHA ve spojení s přípravou a náběhem tzv. reformy financování regionálního školství.
   
 3. Unie CZESHA se aktivně zapojila do přípravy základních parametrů změny financování, především nastavení limitů rozsahu výuky (tzv. PHmax) a stanovení způsobu a parametrů výpočtu limitu nepedagogických pracovníků.
   
 4. Názor ke stanovení objemu prostředků na platy a způsobu navýšení tarifních platů, resp. nadtarifních složek platu, vyjadřuje Unie CZESHA proto, že vedení škol odpovídá za kvalitu školských služeb, pro kterou je nutné odpovídající personální zajištění. Mají-li školy obstát v dnešním konkurenčním prostředí, které z důvodu nízkých platů v resortu školství znamená odliv školských pracovníků, musí vedení škol disponovat odpovídacím objemem prostředků na platy, kde jistotu získání nových a udržení stávajících pracovníků vytváří rozumná hodnota tarifních složek platu.
   
 5. Vyhlášení stávky nesouvisí s předmětem činnosti školských asociací. Vedení škol musí naopak řešit její dopady na provoz škol. Přesto argumentům odborové organizace rozumíme, protože i náš názor na přerozdělení připraveného objemu prostředků k navýšení platů na rok 2020 do tarifních platů a nadtarifních složek je tentokrát shodný.
   
 6. Dlouhodobě zastáváme názor, který byl opakovaně přednesen i na jednání pracovního týmu pro vzdělávání a lidské zdroje RHSD (tzv. „malé tripartitě“) při jednání s vedením MŠMT, na konferenci UZS ČR a naposledy i na jednání 25. 10. 2019 s ministrem školství a premiérem Vlády ČR, který byl a je: v rámci 15% navýšení platů nastavit poměr 10% do tarifních tříd a stupňů a 5% do nadtarifních složek.
   
 7. Pokud došlo k rozhodnutí vlády, že pro navýšení platů v kapitole školství bude pro rok 2020 vyčleněn objem 11 miliard Kč (tj. 10% celkového objemu prostředků na platy), což oceňujeme, a pan ministr přišel původně s názorem na plošné a shodné navýšení do všech platových stupňů (PS) ve všech platových třídách (PT) 2700 Kč, pak jsme do jednání vstoupili s naším pohledem, který je shodný s ČMOS a který vychází z propočtů, že navýšení platových tarifů o 10% podle dostupných informací stále ještě ponechává UNIE ŠKOLSKÝCH ASOCIACÍ ČR C Z E S H A dostatek prostředků i na nadtarifní složky platů. S tímto postojem jsme 25. 10. 2019 seznámili pana premiéra.
   
 8. Z jednání s panem premiérem jsme odcházeli se závěrem, že uvedených 11 miliard Kč bude rozděleno poměrem 75% na tarifní navýšení a 25% na navýšení do nadtarifní složky, což jsme považovali za rozumný kompromis.
   
 9. Prohlášení pana premiéra ze dne 30. 10. 2019, které potvrzuje také ministr školství o navýšení všech PS v PT o 8% a navýšení nadtarifních složek o 2% je z našeho pohledu ještě horší varianta než původní návrh ministra o plošném navýšení PS o 2700 Kč a zásadně neodpovídá dohodnutému postoji, tedy 75% navýšení v tarifních platech a 25% navýšení v nadtarifních složkách (při celkovém růstu objemu prostředků na platy o 11 miliard Kč).
   
 10. Záměrem Unie CZESHA není vyvolávat paniku, zmatek a pesimismus. Jsme však přesvědčení, že dosavadní výpočty a nejasnosti při nastavení parametrů reformy nepřináší vyšší míru jistoty a deklarovaného růstu platů pracovníků škol a školských zařízení. A hlavně: dosud jediným známým údajem v novém systému financování je výše tarifních složek platu.
  Nadtarifní složka platu (její konkrétní hodnota), je velkou neznámou a hlavně nepředstavuje, jak je stále chybě uváděno, jen výši prostředků na osobní příplatky a odměny, ale i nárokové složky platu, jako je např. příplatek za vedení či za činnost třídního učitele. To pak vyvolává neoprávněné očekávání zaměstnanců škol, a i nedůvěru k vedení škol, za správně odměňují pracovníky.
   
 11. Proto Unie CZESHA trvá na dodržení závěru z jednání s panem premiérem dne 25.10. o rozdělení prostředků  určených k navýšení platů v poměru 75% pro tarifní složku a 25% pro nadtarifní složku. Konkrétně se pak jedná o 8,25 mld Kč ku 2,75 mld Kč, tedy navýšení v tarifních platech o 9,1%.
   
 12. Nebyl tedy naplněn zcela původní požadavek růstu platů o 15% (10% růstu tarifů a 5% v nadtarifních složkách), ani růst platů o 10% v tarifních složkách. Ale s ohledem na možnosti státního rozpočtu považujeme 10% růst platů při zachování poměru 75 ku 25 za přijatelný.
   

Za Unii CZESHA:

V Praze 3. listopadu 2019

Ing. Jiří Zajíček, předseda Národní rady
a předseda Asociace Středních průmyslových škol ČR, v.r.
Mgr. Jan Mareš, místopředseda Národní rady
a předseda Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání, v.r.
Mgr. Jiří Nekuda, člen předsednictva Národní rady a předseda Asociace ředitelů hotelových škol, v.r.
Karel Dvořák, člen Národní rady a předseda Sdružení učňovských zařízení, v.r.