Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k vybraným otázkám k provozu škol a školských zařízení při realizaci mimořádných opatřeních „COVID-19“

Vydáno: 4 minuty čtení

2 základní informace: zajištění provozu KHS o víkendech pro potřeby škol a školských zařízení a k jednotnému výkladu k nošení ochranného prostředku (respirátoru).

Zajištění provozu a dosažitelnosti krajských hygienických stanic („KHS“) o víkendu

Dotaz:

Školy a školská zařízení musí řešit svůj provoz i o víkendu a potřebují tedy dosažitelnost KHS tak, aby měly jasné informace o karanténních opatřeních, o okruhu rizikových kontaktech, o vkládání údajů do CFA atd. Bohužel se, až na výjimky, na KHS nemohou dovolat a na lince 1221 se setkávají s odkazem na linky MŠMT.

Odpověď:

KHS budou instruovány, že v době pracovního klidu bude nutno zajistit pohotovostní režim pro tyto zmíněné účely, a to dostupností pracovníka KHS.

Respirátory jako prevence před karanténou

Dotaz:

Pro školy a školská zařízení je nutná jasná informace o tom, zda definice epidemiologicky významného kontaktu v metodickém pokynu hlavní hygieničky v části „Bez použití adekvátních osobních ochranných prostředků (respirátor min. FFP2 bez výdechového ventilu)“ znamená, že kontakt takto proběhl oboustranně (žák ani učitel neměl respirátor/roušku) či i jednostranně (respirátor má učitel, žák roušku při výuce nemá). Konkrétně: když učitel bude důsledně nosit i při výuce respirátor, zda ho KHS označí jako „rizikový kontakt“ či nikoli v případě pozitivního PCR testu žáka. Z metodického pokynu není jasné, zda stačí mít respirátor u jedné osoby, nebo jeho použití musí být oboustranné. A ze zkušeností škol je bohužel zřejmé, že KHS v tomto postupují naprosto nejednotně. Prosím o sjednocující výklad Ministerstva zdravotnictví.

Odpověď:

Výklad metodického pokynu – epidemiologicky významný kontakt a ochrana dýchacích cest, který bude zaslán na KHS rovněž:

Pokud má osoba, která je v kontaktu s pozitivním, nasazenu po celou dobu kontaktu adekvátní ochranu dýchacích cest, což je dle metodického pokynu respirátor alespoň třídy FFP2 v případě osoby starší 15 let, což se týká učitele, tak není považována za epidemiologicky významný kontakt („rizikový“). A to z důvodu, že není naplněna podmínka „bez použití adekvátní ochrany dýchacích cest“, tato osoba totiž adekvátní ochranu dýchacích cest má, jelikož měla po celou dobu kontaktu nasazen respirátor.

Výše uvedené vychází i z principu nastavení mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest, kdy je adekvátní prostředek dýchacích cest brán jako „ochrana“, takže pokud mám správně nasazen respirátor jsem „chráněn“ i když jej ostatní v mém okolí nemají, tudíž bych neměl být pro účely posuzování brán jako rizikový kontakt.

Tudíž platí, že pokud mám nasazenu ochranu dýchacích cest jakožto kontakt pozitivní osoby, jsem v režimu „ochrany“, ale nejsem tak považován za epidemiologicky významný kontakt, jelikož nedošlo k onomu „nechráněnému kontaktu“, jelikož mám „bariéru“ ve formě ochrany dýchacích cest(respirátor). Pokud však náležitou ochranu nemá je považován za epidemiologicky významný kontakt.

Za náležitý ochranný prostředek dýchacích cest se považuje:

  • U dětí do 15 let věku – zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC
  • U osob starších 15 let – respirátor třídy FFP2 nebo jiný obdobný ochranný prostředek dýchacích cest (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.

 

Zdroj: https://www.edu.cz/stanovisko-ministerstva-zdravotnictvi-k-vybranym-otazkam-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-pri-realizaci-mimoradnych-opatrenich-covid-19/

Další aktuality