Stanovisko ČOSIV k novele školského zákona upravující vzdělávání distančním způsobem

Vydáno: 2 minuty čtení

Uzákonění povinného distančního vzdělávání ve znění navrženém v návrhu zákona považujeme za odůvodněné, postrádáme však úpravu zohledňující různé speciální vzdělávací potřeby a reflektující různorodé životní podmínky dětí. Navrhujeme proto do návrhu novely zákona doplnit ustanovení, která budou zajišťovat rovné podmínky a podporu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a pro děti socio-ekonomicky znevýhodněné. 

Upozorňujeme, že tyto zvláště zranitelné děti a jejich rodiny by měly mít ze strany systému zvláštní pozornost a podporu. Aby všechny děti mohly plnit povinnou školní docházku i v době distančního vzdělávání, musí k tomu mít ze strany systému zajištěny adekvátní podmínky. Zároveň je nutné zachovat kontinuitu v poskytování podpůrných opatření a poradenských služeb dětem se speciálními vzdělávacími potřebami podle § 16 školského zákona, neboť se jedná o jejich zákonný nárok směřující k naplnění jejich práv a zajištění rovného přístupu ke vzdělávání.

Navrhujeme do návrhu č. 866/20, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) doplnit:

  1. Ustanovení, které zajistí žákům ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí nezbytné technické prostředky (hardware, software, internetové připojení) k plnohodnotnému přístupu a realizaci distančního vzdělávání.
  2. Ustanovení, které bude upravovat kontinuitu v poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami při distančním vzdělávání.
  3. Ustanovení, které bude upravovat poskytování poradenských služeb škol a školských poradenských zařízení při distančním vzdělávání.

Více informací včetně odůvodnění si můžete přečíst na webových stránkách ČOSIV.

 

Zdroj: https://cosiv.cz/cs/2020/08/16/stanovisko-cosiv-k-novele-skolskeho-zakona-upravujici-vzdelavani-distancnim-zpusobem/?fbclid=IwAR2m_DjonZpgXOVx6n33nmGVvvShC5Wpno-LkoL2pWBFfGrJw7BPvQS72Mk