Standardy kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče

Vydáno: 4 minuty čtení

Standardy kvality péče vycházejí z více než dvouleté práce pracovní skupiny a širšího konzultačního fóra. Dne 23. března 2015 byly tyto standardy schváleny jako Metodický pokyn, kterým se stanoví standardy kvality péče o děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči č. j. MSMT-5805/2015.

Více informací o realizaci a výsledcích pilotního ověření se dočtete v Závěrečné zprávě z pilotního ověření.

Tvorba Standardů kvality péče o děti v zařízeních ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče byla do kmenové činnosti NÚV zadána ministerstvem školství v roce 2012. Samotná tvorba započala v listopadu roku 2012 a byla ukončena realizací pilotního ověření v roce 2014. Tvorba vycházela z analýzy přibližně 30 souvisejících dokumentů a výzkumných studií a pracovní verze prošly zpětnými vazbami u přibližně 200 odborníků v dané oblasti.

Účelem Standardů kvality je nastavení a udržení srovnatelné úrovně kvality poskytované péče v jednotlivých zařízeních napříč celou Českou republikou a zvyšování kvality péče o děti v zařízeních. Definují základní kritéria kvality péče a zároveň naznačují směr vývoje kvality poskytovaných služeb. Standardy odpovídají na otázku Jaká by měla péče v zařízeních být? Vycházejí z aktuálních vědeckých poznatků a poznatků z praxe. Jsou použitelné pro široké spektrum různých typů ústavních zařízení (dětský domov, dětský domov se školou, diagnostický ústav, výchovný ústav, střediska výchovné péče). Standardy nemají za cíl péči o děti unifikovat a učinit ji uniformní, „standardizovanou“ v obsahovém slova smyslu, nespecifikují tedy konkrétní výchovné metody a postupy. Svým nastavením a strukturou umožňují jednotlivým zařízením zvolit, vytvořit a rozvíjet svůj vlastní přístup péče o děti.

Standardy kvality jsou formulovány tak, aby mohly sloužit širšímu spektru cílových skupin. Jsou určeny pracovníkům školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči pro metodické vedení, sebereflexi a sebehodnocení práce a zařízení, zároveň zprostředkovávají úvodní informace pro nové pracovníky a nastavují rámec pro další vzdělávání pracovníků, slouží tvůrcům politik a zřizovatelům pro monitoring a kontrolu poskytované péče a také dětem, rodičům a odborné veřejnostipro orientaci v tom, co mohou od péče očekávat.

Cílem tvorby standardů bylo konkrétními kritérii postihnout hodnoty, které jsou pro dítě v kontextu jeho situace, rodiny a vývoje v rámci života v zařízení důležité a podstatné. Jsou jimi zejména podpora vztahů, schopnosti navazovat a udržet vztahy, podpora udržení kontinuity ve vztazích; podpora zachování sociálních, vztahových, materiálních kontextů, ve kterých dítě žije; podpora práce se životním příběhem dítěte; podpora naplňování nejen fyzických, ale také psychologických potřeb dětí; zvyšování možností spoluutvářet vlastní život v rámci zařízení i mimo něj, podpora spolurozhodování se; podpora aktivizace dítěte i jeho rodiny; podpora zapojování dětí do aktivit komunity a snižování separace dětí a dětských skupin vyrůstajících v zařízení od ostatních dětí a lidí v blízkosti bydliště; podpora péče šité na míru potřebám konkrétních dětí, eliminace skupinově založených postupů, které akcentují potřebu „zařízení“ nebo „skupin“ oproti potřebě jednotlivého dítěte; podpora aktivit v zařízení, které rozvíjejí kompetence potřebné pro samostatný život dětí; podpora rozvoje podpůrných aktivit zařízení při přechodu mladých dospělých do samostatného života a další.

Dokument ke stažení ve formátu PDF.