Školní pedagogicko-psychologické služby

Vydáno: 2 minuty čtení

Varianta A) Školní psycholog

Varianty B) Školní speciální pedagog

Vzdělávací program Školní pedagogicko-psychologické služby je určen pro zájemce – školní psychology (varianta A) a školní speciální pedagogy (varianta B), kteří pracují v terénu škol, ale také těm, kteří se na výkon této profese připravují, jako model dalšího profesního rozvoje poradenských specialistů v prostředí školy.

Obě varianty mají společnou základní část programu, ve které je pozornost nasměrována na témata, která nebývají součástí pregraduální formy studia a která by měla zmapovat vývoj a stav současného školství a aktuální témata ve vztahu k učiteli, třídě, žáku, rodině, témata ve vztahu ke specifickým otázkám poradenských služeb (poradenství, poradenský systém, diagnostika, intervence, etika aj.). Speciální část programu je zaměřena na specifika dané profese školního psychologa / školního speciálního pedagoga.

Organizace studia je zajišťována katedrou psychologie a katedrou speciální pedagogiky PedF UK v Praze, ve spolupráci odborníků z  katedry psychologie FF UK v Praze, Národního ústavu pro vzdělávání a dalších odborných pracovišť. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou a obhajobou závěrečné práce. Absolvent získává osvědčení o absolvování vzdělávacím programu CŽV, obě dvě varianty studia získaly akreditaci MŠMT podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Celkový rozsah čtyřsemestrálního studia je 250 hodin výuky. Součástí studia jsou i stáže ve školních poradenských pracovištích. Poplatek za studium je 9 tis. Kč za akademický rok, celkově 18 tis. Kč.

Studium bude zahájeno v říjnu 2016. Přijímáni jsou na základě výběrového řízení uchazeči, kteří absolvovali magisterské studium psychologie (varianta A) nebo magisterské studium speciální pedagogiky (varianta B), uchazeči s přihláškou zasílají doklad o vysokoškolském vzdělání a odborné curriculum vitae. Studium nenahrazuje pregraduální vzdělávání v oboru!  

Přihlášky: do 30. 6. 2016, studijní odd. PedF UK, M. Rettigové 4, Praha 1, k rukám referentky Ivany Merellové, ivana.merellova@pedf.cuni.cz. Další informace podá také PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D., pavla.presslerova@pedf.cuni.cz.