Škola, která se sama neučí, popírá samotný smysl své existence

Vydáno: 9 minut čtení

Musí se sama škola učit? Jistě! Kvalitní průběžná a strategická zpětná vazba pro školy však často chybí. Nabízíme techniky a nástroje, které snižují přetížení učitelů a přitom zefektivňují výuku. Školám, které se neustále učí, jak učit co nejlépe.

Víte, že škola má primárně rozvíjet potenciál všech žákůa používat přitom ty nejúčinnější metody. Víte, že didakticky a organizačně dobře zvládnutá výuka nenechá na holičkách ani ty s mimořádným nadáním, ani ty, kteří potřebují pomocnou ruku. Jste ale zavaleni byrokracií a balancujete mezi svou vizí a požadavky kolegů, rodičů a zřizovatele. Na jedné straně obrovská odpovědnost a snaha o profesionalitu, na druhé spousta překážek. Moc dobře si uvědomujete, jak velký je rozdíl mezi každodenní realitou a akademickým ideálem. Jak to tedy zařídit, aby se sama škola zlepšovala, žáci se posouvali na maximum a nikdo při tom nevyhořel?
Škola, která se neustále učí, jak učit co nejlépe
Zkusili jste si někdy prodávat na ulici květiny? Během pár dní, možná už během prvního, zjistíte, jak se na koho tvářit, s kým neztrácet čas, protože určitě nenakoupí, a jak poznat toho, kdo pravděpodobně koupí. Vaše schopnost prodat svazek tulipánů se během chvíle skokově zlepší. Díky zpětné vazbě, která je okamžitá a velmi častá. Hodně lidí buď koupí nebo ne. Během jednoho dne získáte až stovky reakcí, s jejichž pomocí můžete svou schopnost prodávat rychle zlepšovat.
Představme si, jak by vypadaly školy, kdyby každý den učení znamenal podobný pokrok. Měli bychom instituce, kde se žáci naučí přirozeně velké množství kontextově ukotvených znalostí, kde si obrovským tempem rozvíjejí měkké i tvrdé dovednosti všeho druhu a kde si utvářejí postoje a návyky, díky kterým získají i děti s horší výchozí pozicí solidní šanci prožít skutečně naplněný život. Byly by to školy, které dokáží maximálně rozvíjet talenty všech typů a velikostí.
Se zpětnou vazbou učitelé běžně pracují v rovině učitel–žák, zajistit ji pro samotnou školu však není až tak jednoduché. Škola neprodává květiny, výsledky přicházejí často se značným zpožděním a jsou ovlivňovány dalšími okolnostmi. Navíc měření výkonu nemusí nutně vypovídat o skutečné kvalitě školy, ale třeba také o nadání dětí či odhodlání rodičů. Aby zpětná vazba sloužila pro zlepšování vzdělávacího procesu, musí měřit „přidanou hodnotu“ školy – tedy zda umí rozvíjet potenciál dětí nezávisle na velikosti jejich talentu a zda to umí dělat efektivně vzhledem k času, který má k dispozici, bez přetížených pedagogů a znuděných nebo naopak vystresovaných dětí.
Jak tedy učitelé zjišťují, zda rozvíjejí potenciál všech svých žáků skutečně efektivně? Kolik z nich dostává zpětnou vazbu strukturovaně a dlouhodobě? A jaká část z nich je postavena na datech a ne jen na dojmech? Kolik učitelů dostává zpětnou vazbu od svých kolegů, žáků nebo jejich rodičů?A pokud ji dostávají, jak na jejím základě mění své priority? Budou svůj čas věnovat zvyšování úrovně didaktiky, investovat do zlepšování klimatu ve třídě nebo třeba lepší organizaci výuky či podpůrnému systému hodnocení?
Kvalitní a častá zpětná vazba jako klíč ke zlepšení
Zpětná vazba pro školy často schází. Navíc tak komplexní disciplína, jakou je vzdělávání dětí, nevyžaduje jen průběžnou zpětnou vazbu, ale i strategickou. Je třeba pravidelně vytvářet prostor, kdy se na své počínání škola podívá s dostatečným nadhledem a vyhodnotí, kam v mezidobí dospěla a zda aktuální stav už nevyžaduje jiné priority. Například: povedlo se zvýšit míru bezpečí, kterou žáci ve škole pociťují, a díky tomu se nyní může škola soustředit na diferencovanou výuku. Jednoduše řečeno, jednou za čas je dobré se zamyslet, zda je potřeba stále ještě trénovat prodej květin nebo se raději soustředit na jiné rozvojové aktivity, které by při stejném nasazení učitelů umožnily žákům postupovat ještě rychleji. Strategická rozhodnutí už ze své povahy nesmí být postavená na okamžitých nápadech, ale měla by vždy respektovat dlouhodobý cíl, udržitelnou a srozumitelnou strukturu, brát v úvahu všechny faktory a okolnosti, které mají na výsledek vzdělávání zásadní vliv.
Společné úsilí i odpovědnost
Nestačí ale skvělá škola. Těmi skutečně klíčovými faktory jsou společný zájem a společná snaha. Všem jde o rozvoj potenciálu dítěte, podílet se ale na něm musí také všichni. Žáci, kteří „neplní jen své povinnosti“, ale chtějí se naučit co nejvíce užitečných věcí a vnímají i vlastní odpovědnost za výsledek a jsou učitelům partnery, kteří společně zkoumají, jak sebe i výuku zlepšit. Rodiče, kteří se snaží vytvořit co nejvhodnější okolnosti a svou snahou synergicky doplňují školu v oblastech, kde pro to mají vhodnější podmínky.
Nebát se pohledů ze čtyř stran
Získat pravidelnou i strategickou zpětnou vazbu školy není nemožné. Zjistit, kolik znalostí a dovedností si žáci odnášejí z výuky a kolik z domácí přípravy, je hračka. Podobně lze poměrně snadno ověřit motivaci žáků, přiměřenost náročnosti či kvalitu rozvoje klíčových kompetencí. Čím více informací získáváme, tím lepší obrázek o fungování školy máme a tím snáze dokážeme najít a zavést konkrétní opatření, které přinese největší pozitivní změnu. Díky systémovému přístupu můžeme okamžitě používat nástroje, přístupy a techniky, které jsou velmi efektivní, ale nevyžadují žádný nebo jen minimální čas na osvojení. Vytvářejí tak prostor pro osvojování náročnějších technik a jsou nejlepší cestou z bludného kruhu přetížení.
Využít všechny možnosti, které pomáhají, ale nezahlcují
V Education Republic jsme vyvinuli účinný nástroj, díky kterému mohou všichni bezpečně směřovat ke společnému cíli. Nástroj, který dokáže snadno a přehledně získávat dataa poskytovat jasnou zpětnou vazbu – pravidelnou formativníi tu strategickou. Koncept Rosteme
je pomocník, nástroj pro ředitele a učitele, kteří se ztotožňují s myšlenkou, že dobrá škola se musí také sama učit a nebojí se vtáhnout do procesu všechny, kterých se to týká. Nástroj pracující s téměř 40 faktory s největším dopadem na výsledek, které dokáže srozumitelně a jasně interpretovat a dávat tak i návod na efektivní nakládání s časem učitelů a žáků. A nejen to, koncept se díky tomu dokáže přizpůsobovat specifickým okolnostem a reálné výchozí situaci každé školy.
Koncept Rosteme
ředitelům a učitelům nepřidělává další starosti, ale pomáhá odstraňovat překážky na cestě za jejich vizí. Je postaven na systémovém přístupu a je vytvořený lidmi, kteří každý den zažívají to, co vy.
Koncept Rosteme:
  • udělá z vaší vize cíl sdílený celým týmem a umožní efektivní komunikaci, i když spolu možná ne všichni vždy souhlasí
  • do komplexních úkolu přináší přehlednost a nerezignuje přitom na žádný z důležitých faktorů
  • propojuje vedení školy, učitele, žáky a rodiče, aby sledovali společný cíl
  • soustředí se na přidanou hodnotu výuky, ne na nadání dětí nebo odhodlání rodičů
  • zprostředkovává nenáročnou, ale dostatečně kvalitnía častou zpětnou vazbu, díky které přináší vložená energie stále větší přínos
  • odhaluje nevyužité možnosti rychlého zlepšení, které nevyžadují zvládání nových technik nebo velké zásahy
  • dokáže velmi efektivně prioritizovat a cíleně budovat kapacitu pro další zlepšování, aniž by všichni museli vynakládat více času než doposud
  • postupně přenese průběžnou snahu o zlepšování do DNA školy, aby nestála a nepadala s konkrétními lidmi, ale byla dlouhodobá a udržitelná
Vzdělávání je jedna z nejnáročnějších a nejkomplexnějších věcí na světě a bohužel nestačí myslet to dobře a mít rád děti. To je samozřejmě podmínka nutná, ale nikoliv dostačující. Škola, která se sama neučí, popírá samotný smysl své existence. Koncept Rosteme nedokáže vyřešit všechny problémy, se kterými je snaha o maximální rozvoj talentu spojena. Naším cílem je pomoci školám růst. Můžeme vám být spolehlivým pomocníkem, díky kterému se budete přibližovat ke své vizi tou nejkratší možnou cestou.
Jak to probíhá?
fáze ověřování zájmu
Nejdříve je třeba ukotvit svou školu a její odhodlání k nikdy nekončícímu učení se a maximálnímu rozvoji potenciálu všech žáků. Ujasnit si výchozí pozice a míru ochoty koncept používat. Následuje sladění porozumění a vnímání všech klíčových faktorů a okolností, které mají na výsledek vzdělávání zásadní vliv.
přípravná fáze
Společný výběr priorit, tj. aktivit, které vzhledem k aktuální situaci přinesou největší pozitivní efekt a které zvládneme při existující kapacitě. Zahrnutí všech efektivních nástrojů, které nevyžadují osvojení a šetří tak hodně času a energie. Postupné vytváření a osvojování rutin a rituálů poskytujících průběžnou i strategickou zpětnou vazbu. Cílené vytváření prostoru pro pravidelné, postupné a udržitelné uplatňování nejefektivnějších postupů.
fáze standardního fungování
Učitelé, žáci a rodiče se aktivně podílejí na zlepšování výuky a považují to za samozřejmost. Rutiny jsou zaběhnuté, strategická i formativní zpětná vazba je přirozenou součástí každodenního fungování. Jsou k dispozici dlouhodobá a kvalitní data, na základě kterých se určují další priority.
 
Zdroj: Pro červnové vydání časopisu Řízení školy tomáš Hruda, propagátor studijní autonomie a celoživotního systémového rozvoje talentu, rosteme@educationrepublic.cz, educationrepublic.cz/rosteme