Sekundární analýza TIMSS 2019: Vybrané faktory ovlivňující vzdělávací výsledky žáků

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká republika se dlouhodobě zapojuje do mezinárodních šetření výsledků žáků. Jedním z těchto šetření je šetření TIMSS (International Trends in Mathematics and Science Study) sledující výsledky a trendy ve vzdělávání v oblasti matematiky a přírodních věd na základních školách. Díky pravidelnosti šetření, do kterého je Česká republika zapojena již od roku 1995, je možné pozorovat komplexní vývoj vzdělávání, který je navíc díky mezinárodnímu charakteru šetření možné porovnávat mezi participujícími zeměmi. V roce 2019 byl realizován již sedmý cyklus šetření TIMSS, kterého se zúčastnilo 64 zemí společně s dalšími 8 územně-správními celky.

Česká školní inspekce zpracovala sekundární analýzu výsledků šetření TIMSS 2019, která se zaměřuje na několik aspektů ovlivňujících výsledky žáků. Konkrétně jde o well-being žáků, rušivé třídní klima a rizikové chování, využití ICT ve výuce, výukové metodyklima učitelského sborulokalitu školy a další kontextové faktory a oblast formálního a neformálního předškolního vzdělávání. Součástí dokumentu je také shrnutí hlavních zjištění a nabídnuta jsou i konkrétní doporučení.

Sekundární analýzu TIMSS si můžete přečíst ve formátu elektronické publikace nebo si ji můžete stáhnout ve formátu pdf

 

Zdroj: https://csicr.cz/cz/Aktuality/Vybrane-faktory-ovlivnujici-vzdelavaci-vysledky-za