Sdělení MŠMT k stanovení nejpozdějšího termínu konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky ve lhůtě podle § 81 odst. 5 školského zákona

Vydáno: 3 minuty čtení

Dokument ke stažení na webu MŠMT (PDF)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
V Praze 23. listopadu 2015
Č. j.: MSMT-44170/2015-1

Sdělení MŠMT k stanovení nejpozdějšího termínu konání náhradní či opravné zkoušky maturitní zkoušky ve lhůtě podle § 81 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Ustanovení § 81 odst. 5 školského zákona stanoví, že maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole, a to v návaznosti na § 81 odst. 2 zákona: „V případě, že žák povinnou zkoušku společné části nebo profilové části maturitní zkoušky vykonal neúspěšně, může konat opravnou zkoušku, a to nejvýše dvakrát z každé zkoušky. V případě, že žák vykonal neúspěšně nepovinnou zkoušku, opravnou zkoušku nekoná.“

Považujeme za důvodné vázat možnost konání maturitní zkoušky na ukončení postavení žáka v posledním ročníku středního vzdělávání. V souladu s § 81 odst. 10 školského zákona žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal maturitní zkoušku. Nevykonal-li žák jednu nebo obě části maturitní zkoušky úspěšně, přestává být žákem školy 30. června roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit.

Úspěšným ukončením posledního ročníku vzdělávání ve střední škole pro možnost vykonání maturitní zkoušky podle tohoto ustanovení je ve vztahu k citovanému ustanovení § 81 odst. 10 školského zákona třeba rozumět dobu, do které je žák v tomto ročníku žákem školy, tj. v případě neúspěšně vykonané maturitní zkoušky do 30. června příslušného školního roku.

Proto tedy osoba, která úspěšně ukončila poslední ročník středního vzdělávání v roce 2011, přičemž do 30. června 2011 byla žákem střední školy, může podle našeho názoru následně do 5 let vykonat maturitní zkoušku, tedy do 30. června 2016.

Tento argument podporuje taktéž skutečnost, že podle § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, musí žák podat přihlášku k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce pro jarní zkušební období nejpozději do 1. prosince, tj. svou vůli konat tuto zkoušku musí stvrdit se značným časovým předstihem před vlastním začátkem zkušebního období, které je vyhláškou stanoveno pouze obecně (v termínu od 2. května do 10. června); přesné datum konání maturitních zkoušek pak následně jednak určí časový rozvrh písemných zkoušek společné části (jednotné zkušební schéma), zveřejňovaný MŠMT v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky do 15. ledna školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, jednak konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a zkoušek profilové části stanoví ředitel školy podle § 2 odst. 7 vyhlášky, tj. nejpozději dva měsíce před jejich konáním.

Mgr. Jaroslav Fidrmuc, v. r.
náměstek pro řízení sekce vzdělávání