Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance

Vydáno: 4 minuty čtení

z důvodu péče o dítě mladší 10 let

Ustanovení § 191 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, stanoví: „Zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci (...) po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění (...)”

Ustanovení § 39 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, na něž zákoník práce odkazuje a které je zároveň určující pro vyslovení nároku na ošetřovné, v odst. 1 písm. b) bod 1 stanoví, že: „… nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události.”

Podle § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, se mimořádným opatřením při epidemii rozumí mj. „mimořádné opatření vydané orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření infekčních onemocnění, pokud se tato opatření týkají zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů v zařízeních a školách nebo jejich částech uvedených v § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění (...) v důsledku onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen ,onemocnění COVID-19‘)”

Mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021 byl v článku I. odstavec 4 písm. e) omezen provoz základních škol tak, že byla zakázána osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, „s výjimkou žáků 1. stupně ve škole, která nesplňuje podmínky podle písmene d), a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd.”

Nesplňuje-li škola podmínky písmene d) (tedy nejde-li o základní školu, v níž počet žáků 1. stupně nepřevyšuje 75 a nemá stavebně oddělenu budovu 1. a 2. stupně), je tato škola vždy každý druhý týden pro určenou skupinu žáků uzavřena, a tedy je naplněna jedna z podmínek § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 zákona o nemocenském pojištění, tedy uzavření školy.

Ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) zákona o nemocenském pojištění nicméně rovněž vyžaduje, aby bylo uzavřeno i školské zařízení, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je. Jakkoli nelze jednoznačně říci, co je míněno školským zařízením, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je (pojmy denní a týdenní péče nejsou v souvislosti se školskými zařízeními nikde definovány), mohla by tímto zařízením být i školní družina.

Má škola povinnost družinu otevřít? Zázeleží na provozní době školní družiny? Více informací na Řízení školy online v sekci Pracovní situace. Řízení školy online si můžete také zdarma vyzkoušet na 30 dní. Stačí se jen zaregistrovat na www.rizeniskoly.cz/registrace.

Zdroj: Pro redakci Řízení školy Jan Kaczor

Další aktuality