Rostou školní výsledky dětí na stromech?

Vydáno: 5 minut čtení

Sedm seriózních výzkumů z posledních sedmi let to dokazuje jednoznačně. Jak je to možné? A jak toho využít pro zlepšení učebních výsledků vašich žáků? Představujeme vám tři doporučení, jak na to.

Řízení školy onlineNa vzorku více než 2 000 veřejných základních škol od Taiwanu přes Španělsko až po Kanadu se opakovaně ukazuje, že stromy rostoucí v blízkosti školy zlepšují učební výsledky dětí. Pravděpodobně je to dáno tím, že kontakt s přírodou prokazatelně zlepšuje koncentraci, snižuje stres a zlepšuje výkon dětí během výuky  (Hodson, Sander, 2017), což jsou faktory, které přímo ovlivňují výsledky žáků.
Překvapivou zajímavostí je, že ze všech možných typů porostů (trávník / keře / stromy) hrají prim vzrostlé stromy. Keře a trávníky neměly na vzdělávací výsledky měřitelný vliv, dokonce se ve výzkumu Kweonové et al (2017) ukázalo, že rozsáhlé travnaté plochy a hřiště měly na učení negativní dopad.

Rada první proto zní:

Chcete-li zlepšit učební výsledky žáků, sázejte stromy.
Díky datům z plošného testování žáků a ze satelitních snímků se ukázalo, kam až vliv stromů sahá. Řečeno čísly, stromy vzdálené od školy více než 250 metrů nemají na učení vliv. Význam mají jen stromy, které jsou ke škole blíž. Výzkum Kuo et al (2020) vyhodnocoval, kolik procent okolí školy pokrývají koruny stromů. Zjistili vzájemný vztah, který si lze vyložit takto: zvýší-li se pokryvnost o 1 %, zlepší se výsledky v matematice a čtenářství cca o 0,13 %. Kdybychom kruh kolem školy až do vzdálenosti 250 m osázeli z 50 %, zlepšili bychom výsledky o 6,5 %. Samozřejmě existují jiné významné vlivy, ale i tato procenta se počítají.

Rada druhá tedy zní:

Stromů sázejte dostatek a sázejte je blízko školy.
Neznamená to, že musí být kolem školy neprostupná džungle! Konkrétní výsadbový plán u vaší školy bude dobré konzultovat s odborníkem, který pomůže s druhovou skladbou a hustotou výsadby. Zmíněné číslo 6,5 % nám ale ještě nic neříká o tom, jak se se stromovým porostem ve škole nakládá. 6,5 % je výsledkem tehdy, když tam stromy prostě jen „jsou“. V několika výzkumech, např. i Sivarajah et al (2018), se ukazuje, že stromy v blízkosti školy pomáhají především tam, kde nejsou žákům nakloněny jiné vnější faktory, tedy ve znevýhodněných lokalitách. Žákům takových škol mohou stromy přinést až 13% zlepšení výsledků. Předpokládáme navíc, že význam stromů vzroste, když se školní pozemek využívá ve výuce samotné, o přestávkácha v družině.

Poslední rada:

Budujte u kolegů a žáků dlouhodobý vztah k vašim školním stromům, jednoduše řečeno – naučte se školní pozemek využívat.

Dadvand et al (2015) sledovali u 2 500 dětí v Barceloně, jak souvisí jejich míra nepozornosti a kapacita paměti se zelení, které jsou vystaveny v okolí domova, cestou do školya okolo školy. Ukázalo se, že nepozornost byla nižší a paměť lepší u těch žáků, jejichž expozice zeleni byla vyšší. Dadvand proto doporučuje zeleň zahrnout do plánování měst a škol, neboť tím zvyšujeme „mentální kapitál  “ našich dětí. Kuo et al (2020) argumentují, že výsadba stromů je ve srovnání s jinými opatřeními k zlepšení školních výsledků vlastně velmi levnou cestou.

Jak je to u vás?

Máte pana školníka, který raději seká trávník, než aby hrabal listí? Říkáte si, že stromy nesou větší bezpečnostní riziko než posekaný trávník? Možná si kladete ještě další otázky, například: jaké stromy sázet, kde žádat o povolení, kolik to bude stát apod.?
Neexistuje jedno řešení vhodné pro všechny školy. Některé odpovědi vám dáme rovnou, ve specifických případech vám pomůžeme v rozhodování s dalšími odborníky. Obraťte se na nás.

Možné další kroky vaší školy:

Přiveďte les k dětem: založte školní les do kapsy – více informací v článku dostupném z: https://lesveskole.cz/detail/cz/zasadte-si-svoji-zelenou-ucebnu.
Přiveďte děti k lesu: www.skolniles.cz.
Podporujte děti ve vztahu k lesu dlouhodobě: www.lesveskole.cz.
Projekt „Les ve škole, škola v lese – intenzivní podpora terénní výuky“ je na základě rozhodnutí ministra životního prostředí spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky.
ZDROJE
  • DADVAND, P. et al. Green spaces and cognitive development in primary schoolchildren. In: PNAS, Environmental Sciences. 2015, roč. 112, č. 26. Dostupné z https://doi.org/10.1073/pnas.1503402112.
  • HODSON, C. a H. SANDER. Green urban landscapes and school-level academic performance. Landscape and Urban Planning. 2017, č. 160, s. 16–27. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2016.11.011.
  • KUO, M., KLEIN, S., BROWNING, M. a J. ZAPLATOSCH. Greening for academic achievement: Prioritizing what to plant and where. Landscape and Urban Planning. 2021, č. 206. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2020.103962.
  • KUO, M., BROWNING, M., SCHADEVA, S., LEE, K. a L. WESTPHAL. Might School Performance Grow on Trees? Examining the Link Between „Greenness“ and Academic Achievement in Urban, High-Poverty Schools. Frontiers in Psychology. 2018, 9:1669. Dostupné ze: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01669.
  • KWEON, B.-S., ELLIS, Ch., LEE, J. a K. JACOBS. The link between school environments and student academic performance. Urban Forestry & Urban Greening. 2017, č. 23. Dostupné z: https://doi.org/10.1016/j.ufug.2017.02.002.
  • SIVARAJAH, S., SMITH, S. M. a S. C. THOMAS. Tree cover and species composition effects on academic performance of primary school students. PLoS ONE. 2018, roč. 13, č. 2. Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193254.
  • WU, C.-D., MCNEELY, E., LAURENT, J., PAN, W.-C., ADAMIKEWICZ, G., DOMINICI, F., CANDICE LUNG, S.-C., SU, H.-J. a J. SPENGLER. Linking Student Performance in Massachusetts Elementary Schools with the „Greenness“ of School Surroundings Using Remote Sensing. 
  • PLoS ONE. 2014, roč. 9, č. 10. Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0108548.
Zdroj: Pro časopis Řízení školy Mgr. Jan Froněk, Ph.D.