Řízení distanční výuky

Vydáno: 2 minuty čtení

Distanční výuka se v současné době stala nedílnou součástí pedagogického procesu. Před řediteli škol tak vyvstala nutnost rozšířit své manažerské dovednosti i v této oblasti. Za základní kroky při řízení distanční výuky lze považovat:

Analýzu stávající situace

Využití analytických nástrojů (např. SWOT analýza ke zjištění aktuální situace v oblasti pedagogických pracovníků, materiálního vybavení i možnostech žáků).

Vytvoření jasné vize

Na základě zjištění skutečností a ve spolupráci s pedagogy vytvoření dlouhodobého cíle v oblasti distanční výuky.

Nastavení strategie k dosažení stanovené vize

Strategický plán představuje cestu k dosažení stanoveného cíle. Důležité je stanovit konkrétní činnosti, personální zajištění i termíny.

Komunikaci nastavených pravidel se všemi aktéry (pedagogy, žáky, rodiči)

V rámci strategického plánu budou nastavená i pravidla realizace distanční výuky. Tato pravidla je nutná sdělit všem zúčastněným, aby bylo možné, v případě potřeby, na ně později poukázat.

Realizaci distanční výuky s průběžnou zpětnou vazbou

V okamžiku zahájení distanční výuky musí být jasné konkrétní zpětnovazebné mechanismy, a to jak ze strany vedení, tak ze strany pedagogů, žáků a rodičů.

Celkové vyhodnocení po skončení distanční výuky

Ucelená zpětná vazba od všech aktérů distanční výuky po jejím skončení umožní její efektivnější nastavení v budoucnosti

 

Podrobnější vysvětlení, názorné příklady i vzory ke stažení naleznete v Pracovní situaci Řízení distanční výuky.

Vzory: SWOT a STEP analýza, Plán přípravy a realizace distanční výuky, Kontrolní činnost v rámci distanční výuky, Pravidla realizace distanční výuky

 

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online: Řízení distanční výuky, https://www.rizeniskoly.cz/cz/pracovni-situace/rizeni-distancni-vyuky.zs-1156.html