Revize RVP nově určí, co mají školy učit a žáci umět

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy chce nově přezkoumat a aktualizovat rámcové vzdělávací programy škol, tj. dokumenty, podle nichž se řídí vzdělávání ve všech školách. Revize rámcových vzdělávacích programů (RVP) je rozplánována až do roku 2022 a nově vymezí rozsah i obsah vzdělávání společný pro všechny žáky.

Smyslem této revize není omezení pestrosti nebo originálnosti či omezení autonomie škol. Cílem je vytvořit podmínky pro to, aby každý žák, ať je z kterékoliv školy, disponoval znalostmi, dovednosti a vědomostmi, které dopovídají současným společenským potřebám a jsou nezbytné k učení pro celý život,“ říká náměstek ministra školství pro oblast vzdělávání Václav Pícl.

Zamýšlené změny mají přispět k tomu, aby děti a žáci měli dostatek času získat a upevnit potřebné znalosti a dovednosti stejně jako rozvíjet svou kreativitu. Závazné vzdělávání by proto mělo naplnit zhruba 70 % hodinové dotace určené pro jednotlivé druhy či stupně vzdělání, zbývající hodinovou dotaci využije každá škola podle vlastního uvážení.

Návrh pojetí revizí RVP byl diskutován jak s experty zabývajícími se problematikou kurikula, tak s pedagogy z různých stupňů a druhů škol. Nyní je představen také na webu Národního ústavu pro vzdělávání, kde se k němu pedagogičtí pracovníci i široká veřejnost mohou prostřednictvím Google dotazníku až do 20. září vyjadřovat.

RVP vznikaly před více než deseti lety. Dosud byly pouze doplňovány o nová témata či upravovány hodinové dotace. Nynější změna nebude realizována k jednomu datu, ale postupně. Revizemi vždy projde společně určitá vzdělávací oblast ve všech stupních vzdělávání (např. matematika v předškolním, základním i středním vzdělávání). Obory středního odborného vzdělávání budou tam, kde to bude možné, propojeny se standardy Národní soustavy kvalifikací.

Zdroj