Ředitel jako leader pedagogického procesu? Kéž by! Závěry ze zjišťování potřeb podpory ředitelů obecních základních škol

Vydáno: 6 minut čtení

V březnu letošního roku probíhalo díky podpoře MŠMT a NPI šetření mezi řediteli obecních základních škol. Do šetření bylo zahrnuto 1 908 ředitelů z celé republiky. Ředitelé byli dotazováni, jak moc cítí, že v dané oblasti potřebují od nespecifikovaného subjektu (tzn. orgánu podpory škol) podporu, a zároveň bylo zjišťováno, kdo si myslí, že by měl daný typ podpory škole poskytovat. Touto cestou bych ředitelům, kteří na zodpovězení otázek našli čas a energii, velmi rád poděkoval.

 „Jsem pedagog, umím a chci řídit pedagogický proces. Nechci být amatérský ekonom a právník bez vzdělání, ale zato s plnou zodpovědností.“

Lze shrnout, že v oblastech, které souvisejí přímo se vzdělávacím procesem, je řediteli vnímaná potřeba podpory obecně nižší než v oblastech, které lze nazvat provozními. Všichni ředitelé například jednoznačně potřebují podporu v právních záležitostech, většinově pak také při vedení účetnictví a ředitelé z malých škol a začínající ředitelé i v dalších oblastech.

Výsledky šetření: investiční projekty a veřejné zakázky

Investiční projekty by drtivá většina ředitelů celé ráda předala orgánu podpory škol. S naprostou jistotou lze toto tvrzení vztáhnout na větší projekty nesouvisející se vzdělávacím procesem typu zateplení budovy. V případě veřejných zakázek je takových ředitelů nadpoloviční většina. Třetina ředitelů by ocenila předání administrativy a obecně starostí s veřejnými zakázkami, ale odpovědnost a související kontrolu nad financemi by si chtěla ponechat.
Graf 1 Preference ředitelů v oblasti veřejných zakázek a investičních projektů
Graf 2 Preference ředitelů v oblasti investičních projektů
Graf 3 Řediteli ZŠ vnímaná míra potřebné podpory v oblasti mzdového účetnictví (podle velikosti školy – 1. stupeň / oba stupně)
Nejsebejistější jsou v oblasti veřejných zakázek ředitelé z největších měst a z velkých škol, ale i v těchto skupinách převažují ředitelé, kteří preferují plné předání kompetencí v oblasti veřejných zakázek orgánu podpory škol. Vystihující preference ředitelů je citát jedné z ředitelek z otevřené otázky: „Ředitel by měl plánovat investice dle aktuálních potřeb školy. Vybavení školy apod. zvládne škola sama, ale realizace projektu typu zateplení bych uvítala výhradně od orgánu podpory, škola pouze konzultuje.“

Výsledky šetření: velké a malé školy

Z výsledků šetření vyplývá, že potřeba podpory v provozních záležitostech je největší u ředitelů z nejmenších škol (do cca 100 žáků), a byť u větších škol mírně klesá, zůstává výrazně větší ještě u průměrně velkých škol (do cca 250 žáků). Odpovědi ředitelů také naznačují, že potřeba podpory v provozních záležitostech začíná u některých oblastí podpory opět stoupat u ředitelů ze škol, které navštěvuje přibližně více než 500 žáků. Takovou oblastí je například správa budovy školy, kterou častěji jako velmi potřebnou označují ředitelé z největších měst a analogicky z největších škol.
Ředitelů ze škol s více než 500 žáky ve vzorku není mnoho, a bylo by tak třeba podrobnějšího zkoumání. Podrobnější zkoumání by zasluhoval i daty naznačený trend, podle kterého se zdá, že u některých oblastí, zejména v pedagogických záležitostech, má křivka míry potřebné podpory tvar písmene U, neboť ke středně velkým školám míra potřeby stoupá a dále opět mírně klesá.

Výsledky šetření: začínající a zkušení ředitelé

Starší ředitelé obvykle vyjadřují menší míru potřebné podpory a častěji by některé činnosti či kompetence předali státní instituci na úrovni okresu. V některých oblastech se takto dále vymyká nejstarší kohorta ředitelů nad 61 let věku, kteří vyjadřují potřebu podpory obecně nejméně často, zejména v oblastech souvisejících s právem, účetnictvím a administrativou, kde naopak největší míru podpory vyjadřují začínající ředitelé. Výjimkou jsou investiční projekty a záležitosti související s informačními technologiemi, kde jsou si nejjistější nejmladší ředitelé.
Graf 4 Řediteli ZŠ vnímaná míra potřebné podpory s pochopením reforem ve vzdělávání (podle délky praxe – čtyři kohorty)
Graf 5 Názory ředitelů na zaměstnavatele pedagogického ředitele (podle věku – čtyři kohorty)

Výsledky šetření: postoje

Ředitelé z největších i nejmenších škol mají tendenci, podobně jako začínající ředitelé, častěji důvěřovat vlastní škole (u začínajících ředitelů i zřizovatelské obci) a odpovídat, že by určité činnosti či zaměstnavatelské kompetence měla vykonávat právě ona. Poměrně jednoznačně také platí, že starší ředitelé a ředitelé z malých škol častěji než jejich mladší kolegové a kolegové z větších měst vkládají důvěru do státní instituce na úrovni okresu (tzn. do ekvivalentu bývalých školských úřadů).
Schéma 1 Model podpory základních škol skrze střední článek – orgán podpory škol

Konsekvence pro orgán podpory škol

Doporučení teoretické literatury při zohlednění názorů a postojů dotazovaných ředitelů pro budoucí střední článek podpory škol implikují takový scénář budoucí podpory škol, v němž bude ředitel zřizovatelem školy odbřemeněn od činností, které nesouvisejí s pedagogickým vedením školy, a v oblasti pedagogických záležitostí bude podpořen regulátorem a de facto objednatelem vzdělávací služby – státem, který se však geograficky přiblíží školám zhruba na úroveň okresu, tzn. bývalých školských úřadů (viz schéma 1). Ačkoli je řediteli vnímaná míra potřebné podpory v oblasti pedagogických záležitostí menší než v oblasti provozních záležitostí, teoretická literatura zdůrazňuje potřebu poskytnutí podpory i v pedagogické oblasti už jen proto, aby nedocházelo ke komunikačním šumům mezi školou a centrem – nehledě na to, že prosté odbřemenění ředitelů škol nezajistí kvalitní pedagogické vedení školy samo o sobě (viz diskuse o posílení akontability škol, reformě vzdělávání ředitelů apod.).
Role orgánu podpory škol na úrovni středního článku by tedy měla být dvojjediná a pro svou realizaci vyžaduje komplexní přístup veřejné politiky, neboť nejméně podpora zřizovatelských obcí svým školám v provozních záležitostech nebude možná, natož účinná, pokud budování kapacit k tomuto úkolu nepodpoří v obcích stát. Zde je nutno, s ohledem na fragmentovanou municipální strukturu, apelovat na podporu meziobecní spolupráce, bez níž lze efektivního odbřemenění škol těžko dosáhnout.
Tento text vznikl v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu SVV 2020 č. 260 596.
 
Zdroj: Řízení školy 10/2020, autor: Jakub Černý